Enfòmasyon sou nou

Nan UnitedHealthcare Community Plan, nou gen enpasyans pou nou ede w jwenn asirans sante ou gendwa bezwen.

Nou se youn nan pi gwo founisè pwoteksyon asirans Medicaid onon Eta yo nan peyi a.*

Nou ofri yon pakèt kalite plan ki fèt pou:

  • Manman ki ansent ak tibebe yo.
  • Timoun jouk rive nan laj 19 lane.
  • Adilt ak fanmi yo nan moman difikilte finansye.
  • Moun k ap viv avèk andikap oswa ki gen lòt pwoblèm sante grav.
  • Moun ki bezwen èd pou yo viv endepandan.
  • Granmoun aje ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid.

Antre nan Kominote a jodi a.

Chèche la a pou w jwenn yon plan sante ki adapte a bezwen w, pou jwenn plis detay sou avantaj yo ak pou konnen fason pou enskri.

Lè ou chwazi plan UnitedHealthcare Community Plan, ou pral antre nan yon kominote ki pa sispann grandi. Anfèt, nou fè pati UnitedHealthcare, yon konpayi asirans sante ki sèvi plis pase 50 milyon Ameriken. Nou kontan pou nou ofri w anpil gwo plan. Nou enpasyan pou n ede w chwazi plan ki adapte pi byen ak bezwen w.

Èske w manm deja?

Si ou deja gen asirans UnitedHealthcare, ale nan seksyon Pou Manm nan sit la pou w jwenn plis enfòmasyon sou plan w lan.

* Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2019

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software