Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Hello, Arizona

We know you want the right health insurance for your needs. UnitedHealthcare plans are designed to help you get the care you need. We work with federal and state governments to manage health insurance plans for people like you. Learn more by calling our member services phone number 1-800-348-4058.

Announcements

Information about Coronavirus (COVID-19)

 • Information about COVID-19 is available from the Centers for Disease Control (CDC) and the Arizona Department of Health Services. The Arizona Poison Control System is now available to take COVID-19 calls from Arizona providers and the general public at 1-844-542-8201.
 • AHCCCS COVID-19 Information: https://azahcccs.gov/AHCCCS/AboutUs/covid19.html
 • AHCCCS FAQ Regarding COVID-19: https://azahcccs.gov/AHCCCS/AboutUs/covid19FAQ.html

 

State Press Releases:

Announcements from the Arizona Department of Health Services (ADHS) about the Coronavirus (COVID-19) can be found below:

ANNOUNCEMENT: AHCCCS Statewide Stakeholder Forum Notification – April 2019

Please review the attached Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS) fliers about upcoming statewide stakeholder forums for Home and Community Based Settings (HCBS). AHCCCS is making important changes to the HCBS program as required by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), and they'll be sharing information about the changes at the forums.

RSVP for a Stakeholder Forum

Please plan to attend one of the stakeholder forums in April. Space is limited, so you'll need to RSVP with AHCCCS by phone or email:

If you have a disability, you may request a reasonable accommodation, such as a sign language interpreter, when you RSVP. Requests should be made as early as possible to allow time to arrange the accommodation.

See this video to learn all about AHCCCS Complete Care.

AHCCCS Cuidado Completo (en espanol)

Scroll down to see some of the features and programs that United Healthcare Community Plan offers for its members.

Pwogram nan Prezante


UnitedHealthcare Mobile App

Manage your health plan, anytime, anywhere. With the no cost UnitedHealthcare app, you can access your plan information on-the-go. 

Download the UnitedHealthcare app for free on the App Store® and Google Play®.


me* Program

me* Member Empowerment Program

We’ve created a member-centric culture for our members, providers and employees and named it me* for Member Empowerment.  

For members it defines goals to help make their lives healthier and happier. For providers it shows how to become more engaged in outside activities that benefit members. For employees it lays out the specifics of how to help members meet their personal goals.


MyHealthLine™

We want to help you stay connected! As a member or guardian of a UnitedHealthcare Community Plan Arizona member, you may get health support on your mobile phone at no cost.

You may qualify for mobile phone service from select Lifeline service providers, at NO COST to you, under the federal Lifeline Assistance program.

MyHealthLine™ includes:

 • Mobile health coaching programs.
 • Tips and reminders via text for you and your family to stay healthy.
 • Calls with our Member Services.

Choose the Lifeline service that’s right for you!

Lifeline service provider plans include data, talk and text at no cost to you. Already have Lifeline? You can keep your current Lifeline service, or go online to see if you qualify to switch your Lifeline service provider.

Apply now at UHCmyHealthLine.com. This benefit is available to members of Medicaid/AHCCCS and SSI.


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Bati yon lavni ki ansante pou ou ak tibebe ou an epi resevwa gwo rekonpans. Pwogram UnitedHealthcare Healthy First Steps® nou an ede kenbe oumenm ak tibebe ou an ansante pandan gwosès la ak nan 15 premye mwa lavi tibebe ou an.

N ap ede ou:

 • Chwazi founisè swen pou gwosès ak yon pedyat (doktè timoun).
 • Planifye vizit ak egzamen yo ak òganize transpò pou vizit ou yo.
 • Resevwa rekonpans dèske ou ale nan vizit yo pandan tout gwosès ou ak 15 premye mwa lavi tibebe a.
 • Jwenn materyèl, tankou ponp tete pou manman nouris yo.
 • Konekte avèk resous kominotè yo tankou sèvis pou Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC).

Community Grants

We recognize that the work you do is important. It is our mission to provide the support you need to design impactful community programs, seek and apply for grant funding, and continue making a real difference.

Through our free trainings, grant guides, and support materials, our Community Grants Program can help make your programs more effective and funding efforts more productive.

Reading-newsltter

Bilten Nouvèl Manm HealthTalk

Bilten nouvèl HealthTalk nou an sou entènèt kounye a. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Tounen tcheke chak twa mwa pou yon nouvo edisyon.

Medicaid English | Español

Developmental Disabilities English | Español

Long Term Care English | Español

Edikasyon Lasante

woman-power-walking

Pwa ansante. Fè egzèsis.

Pèdi pwa pa dwe difisil. Fè plis egzèsis, se youn nan meyè fason yo. Eseye jwenn 60 minit oswa plis pou fè egzèsis chak jou. Sa vle di nesesèman pou fè egzèsis difisil oswa ale nan jimnastik chak jou. Annik bouje kò ou. Men kèk lide:

Bouje! Si ou danse melodi ou pi renmen an, sa ka ede w boule plis pase 300 kalori nan inèdtan. 

Si ou jwe jwèt videyo, jwe jwèt ki entèraktif yo kote ou oblije bouje. Ou pa menm bezwen kite kay la pou ou bouje – eseye fè egzèsis tankou vole bra anlè janm louvri, mache an plas, monte ak desann eskalye, pouchòp oswa redresman chita pandan ou lakay ou.

Mache! Fè yon pwomnad deyò ak yon zanmi. Mache chen ou oswa chen vwazen ou, oswa mache chat ou! Olye ou kondwi, mache oswa monte bisiklèt pou ale lekòl oswa kay yon zanmi.

Netwaye! Aspiratè chanm ou. Lave vwati a. Koupe gazon an. Paran ou yo pral kontan, epi se yon lòt chans pou ou jwenn plis egzèsis, e petèt menm amize ou.

Deploge! Limite kantite tan ou gade televizyon oswa tan itilize smatfòn, konpitè oswa lòt aparèy ou. Fè tan devan ekran an rete nan mwens ke dezèdtan pa jou. Lè w ap gade televizyon oswa itilize telefòn ou – eseye mache an plas oswa fè egzèsis pandan w ap gade/jwe.

fruits-vegetables

Pwa ansante. Manje yon fason ki bon pou sante.

Pwa Ansante. Oumenm ki Ansante.

Lè ou manje plis kalori pase sa ou itilize, kò ou estoke kalori anplis yo sou fòm grès. Kèk liv anplis pa move pou pifò moun, men twòp liv anplis ak twòp grès nan kò a ka move pou sante ou.* Doktè yo rele sa ou gen “twòp pwa” oswa ou “obèz.”

Doktè yo itilize yon mezi yo rele endis mas kòporèl (Body Mass Index, BMI), ki sèvi avèk wotè ou ak pwa ou pou detèmine ki kantite grès ou genyen nan kò ou. Pi bon fason pou rete nan yon pwa ki ansante oswa pou pèdi pwa se fè bon chwa manje. Men kèk fason fasil pou fè sa chak jou:

 • Eseye manje plis legim ak fwi pase tout lòt kalite manje chak fwa sa posib.
 • Chwazi manje ki pa gen anpil kalori oswa chwazi pòsyon ki pi piti lè w ap manje deyò.
 • Chwazi pla akonpayman ki bon pou sante tankou tranch pòm oswa sòs pòm olye pòmdetè fri. Si ou se anvi pòmdetè fri toutbon, eseye manje yon bagay ki bon pou sante tankou yon salad, tranch pòm oswa sòs pòm anvan, apre sa divize yon ti pòsyon pòmdetè fri ak kèk lòt moun.
 • Bwè dlo oswa lèt olye ou bwè soda.
 • Tcheke etikèt la – èske ou ka rekonèt tout engredyan yo? Si ou pa kapab, li gen petèt yon pakèt bagay anplis ou pa bezwen, kidonk chèche lòt opsyon. Eseye nwa oswa biskwit grenn antye olye pou chips.
 • Eseye ranplase ti goute sikre yo avèk bagay tankou yogout oswa fwi sèk (san sik ajoute). Si ou gen yon tandans manje bagay dous, eseye yon ti pòsyon nan bonbon prefere ou yon fwa pa jou sèlman.

Aprann sou kalite plan yo

Medicare ID Card

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (Dual Special Needs Plan, DSNP)

Plan doub pou bezwen espesyal yo (ki rele tou plan sante "doub") se pou moun ki kalifye pou alafwa Medicaid ak Medicare. Plan doub yo garanti vizit kay doktè, sejou lopital ak medikaman preskripsyon. Yo ofri plis avantaj ak diplis pase Original Medicare. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo tou.

AZ Medicaid ID Card

Plan Medicaid yo

Medicaid se asirans sante pou moun ki gen revni fèb. Ou ka anmezi pou jwenn Medicaid si ou ansent, si ou gen timoun oswa si w ap viv ak yon andikap. Nan sèten ka, lòt granmoun gendwa kalifye tou. Frè ou yo ba epi yo baze sou kapasite w pou peye. Li enpòtan pou konnen règ Medicaid yo epi pwoteksyon asirans yo diferan sot nan yon Eta ale nan yon lòt.

Join the community-wherever you are.

Visit the UnitedHealthcare Community Plan on Facebook. The page includes ideas and insights for healthy living, and gives you a chance to connect with other members.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software