UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal Glossary

A

 • Direktiv Davans

  Se yon desizyon ou pran davans sou swen sante w pou si jamè ou pa ta anmezi pou pale pou tèt ou. Sa ap pèmèt fanmi ou ak doktè yo konnen ki desizyon ou ta pran si ou te anmezi pou fè sa.

 • Otorizasyon

   An O.K. or approval for a service.

B

 • Avantaj yo

  Services, procedures and medications that UnitedHealthcare Health Link will cover for you.

C

 • Jesyon Swen Klinik

  One-on-one help by a nurse providing education and coordination of UnitedHealthcare Health Link benefits, tailored to your needs.

D

 • Anilasyon Enskripsyon

  To stop your membership in UnitedHealthcare Health Link.

E

 • Ijans

  Lè ou kwè avèk rezon sante ou nan danje grav.

F

 • Federal Poverty Level (FPL)

  Poverty income thresholds by family size that are annually updated by the Census Bureau for inflation.

 • Fwòd

  An untruthful act – an example is someone other than you using your UnitedHealthcare Health Link member ID card and pretending to be you.

H

 • Ajans Sante nan Kay

  Yon konpayi ki gen kontra avèk UnitedHealthcare pou ofri swen pou ou lakay ou.

I

 • Kat ID

  Identification card – a card that says you are a UnitedHealthcare Community Plan of California member. You should have this card and the BIC with you at all times.

 • Konsantman Reflechi

  You agree to all medical treatments.

 • Pasyan entène

  Lè yo admèt ou nan yon lopital pandan yon peryòd tan.

M

 • Nesesite Medikal

  Founisè swen sante ou deside si yon tretman, admisyon, pwosedi, founiti medikal, ekipman, sèvis oswa founiti nesesè pou rezon medikal.

 • Manm

  A person who is eligible for UnitedHealthcare Community Plan of California.

O

 • Pasyan ekstèn

  Lè ou gen yon pwosedi ki fèt ki pa mande pou w entène nan lopital la pandan yon nwit.

P

 • Primary Care Physician (PCP)

  Yon doktè ou chwazi kòm doktè fanmi ou. They have their own private practices or work at Federally Qualified Health Centers and local clinics.

 • Otorizasyon Davans

  The process for any service that needs an O.K. from UnitedHealthcare before it can take place.

 • Founisè

  Nenpòt pwofesyonèl medikal UnitedHealthcare gen kontra avèk li pou pran swen ou.

 • Anyè Founisè

  Yon lis founisè ki patisipe nan UnitedHealthcare Community Plan pou ede satisfè bezwen swen sante ou.

S

 • Special Needs Unit (SNU)

  A voluntary service offered by UnitedHealthcare that can give you extra help in understanding and using your benefits if you have a disability or other special need.

 • Espesyalis

  Yon doktè ki gen yon fòmasyon presi ak detaye nan yon sèten domèn medikal.

T

 • Tretman

   Swen ou gendwa resevwa nan men doktè yo ak etablisman yo.

U

 • Swen Ijan

  Lè ou bezwen swen, tretman, oswa konsèy medikal nan yon peryòd 24 èdtan.

W

 • WIC

  Women, Infants and Children program, a supplemental nutrition program that provides nutritious food, education support and health care referrals for women, infants and children.

Retounen anlè paj la

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software