UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal Lookup Tools

Remember, your primary care physician does not need to give you a referral to other health care providers that are in the UnitedHealthcare Community Plan of California network. Also, when visiting any provider, be sure to identify yourself as a member and present your UnitedHealthcare ID card and BIC (benefits identification card).

Search for a Provider in our network of health care providers for specialists, hospitals, urgent cares, and more or download the directory for San Diego County

Enfòmasyon Enpòtan sou Founisè

Chwa a se pou ou

Nou pral ba ou enfòmasyon ki pral ede w fè chwa enfòme, tankou kalifikasyon doktè ak pwofesyonèl swen sante. Men, enfòmasyon sa a pa yon apwobasyon aptitid yon doktè oswa pwofesyonèl swen sante presizeman pou bezwen w.

Founisè yo ki disponib pa mwayen aplikasyon sa a ka pa nesesèman montre tout posiblite rezo founisè UnitedHealthcare ki gen kontra yo. Ka gen founisè oswa sèten espesyalite ki pa nan aplikasyon sa a, men ki fè pati rezo nou an. Si ou pa jwenn founisè w ap chèche a, ou ka kontakte founisè a direktèman pou verifye eta patisipasyon li nan rezo UnitedHealthcare, oswa kontakte Sèvis Kliyan nan nimewo gratis ki endike nan kat ID UnitedHealthcare ou an. Anvan ou wè nenpòt doktè, ankontan nenpòt espesyalis, nou rekòmande tou pou ou rele klinik doktè a pou verifye eta patisipasyon ak disponiblite li.

Nou te ajoute oswa retire sèten founisè rezo nan anyè nou an apre yo fin mete anyè sa a ajou. Nou pa garanti ke chak founisè ap aksepte nouvo manm toujou.

Avi sou Lwa Anfavè Ameriken Andikape

Annakò avèk egzijans Lwa 1990 Anfavè Ameriken Andikape ak Seksyon 504 nan Lwa 1973 sou Reyabilitasyon ("ADA"), Konpayi Asirans UnitedHealthcare bay aksè konplè ak egal pou sèvis kouvri yo e li pa baze sou andikap pou fè diskriminasyon nan sèvis li, pwogram, oswa aktivite li yo kont moun ki gen andikap ki kalifye.

Rekòmandasyon

Founisè rezo yo ap ede oumenm ak manm fanmi w ki kouvri yo jwenn swen ki nesesè. Doktè swen prensipal ou ka kowòdone aksè pou espesyalis yo.

Demann Anyè nan fòma Papye

Kopi papye anyè founisè rezo a disponib gratis pou manm yo lè yo rele nimewo telefòn sèvis kliyan ki nan do kat ID w la. Moun ki pa manm ka telechaje epi enprime rezilta rechèch yo apati anyè anliy nan.

Enfòmasyon ki pa kòrèk

To report incorrect information, email provider_directory_invalid_issues@uhc.com. This email box is for members to report potential inaccuracies for demographic (address, phone, etc.) information in the online or paper directories. Lè w sèvi ak bwat imèl sa a pou rapòte pwoblèm, sa pral fè yo kontakte biwo founisè a pou verifye tout done demografik anyè a, sa ki ka pran apeprè 30 jou. Moun yo kapab rapòte posiblite enfòmasyon ki pa kòrèk nan telefòn tou. UHC Members should call the number on the back of their ID card, and non-UHC members can call 888-638-6613.

Providers should use the UHC Provider Portal at www.unitedhealthcareonline.com or use the upgraded My Practice Profile on Link. Contractual issues should be addressed through your UHC Network contact.

Members may also report possible inaccurate, incomplete or misleading information listed in the behavioral health provider directory by using the “Report Incorrect Information” link found on the Provider’s detail page, calling 1-800-557-5745, or emailing provider_feedback@optum.com.

Download Our Plan Preferred Drug List (PDL)

The PDL is a list of covered prescription drugs, and drugs needing prior authorization for enrollees. Prior authorization is when your doctor has to call us before giving you the prescription to see if we will cover it.

Or use our search tool to view the drug list. 

10/01/2019 PDL Update
7/1/2019 Mizajou PDL
4/1/2019 Mizajou PDL
1/1/2019 Mizajou PDL

Pwodui Tès pou Dyabetik Prefere yo

Sereng pou Ensilin ak Zegwi pou Estilo Prefere yo 
Bann Reyaktif pou Tès ak Glikomèt Prefere yo 

Download Direct Member Reimbursement (DMR) Forms:

English 
Espanol 
Arabic 
Chinese 
Hmong 
Russian 
Tagalog 
Vietnamese 

Search for a UnitedHealthcare network pharmacy below.

Chèche yon Famasi.

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software