2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0624-001-000

Plan Doub pou Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Plan, DSNP)

H0624-001-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.

Plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO) sa a ba ou plis avantaj pase Original Medicare, epi tout sa pou yon prim plan $0. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo, e menm ajoute plis.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, Teller, ak Weld.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.

Pou pwoteje dan ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • Netwayaj òdinè ak antretyen pawodontal.
 • Egzamen woutin, radyografi ak tretman fliyorid yo itilize kouraman yo.
 • Sèvis konplè ki gen ladan sèten kalite: fillings, crowns, bridges, periodontal services, extractions, root canals, dentures, sedation and occlusal guards.

Chak 3 mwa ou pral resevwa $170 ki pral depoze nan kat ou an. Ou ka itilize kat la pou achte pwodui sante nan Walgreens zòn ou oswa pa mwayen katalòg FirstLine Medical® pa lapòs, sitwèb oswa sant apèl.

Pwodui ki kouvri yo ka gen ladan:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Renew Active™ se yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri pou manm UnitedHealthcare yo sèlman pou $0.

Avantaj fòm fizik ka gen ladan:

 • Aksè kòm manm nan yon gwo kantite gwoup sant egzèsis ak fòm fizik patisipan, ansanm ak opsyon lokal ak nasyonal.
 • Yon plan fòm fizik adapte pèsonèlman ak aksè nan anpil kalite klas fòm fizik. 
 • Egzèsis pou sèvo sou entènèt ki fèt pou ede kenbe lespri w aktif.

We can help you get to plan-approved locations so you can take care of your health needs. 24 one-way or 12 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Annual routine exam and $200 credit every 2 years for routine eyewear.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè pou $0.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Chiropractic Coverage

$0 copay for up to 20 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Pwoteksyon Swen pou Pye

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

Pwoteksyon Asirans Woutin pou Kapasite pou Tande

Egzamen woutin chak ane ak $2000 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

Konekte rapidman ak yon operatè kalifye nan yon sitiyasyon dijans 24 èdtan pa jou pou $0.

Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

Aksè nan plizyè milye medikaman preskripsyon doktè ak famasi yo chwazi souvan.

Solutions for Caregivers

Speak to an experienced care manager who can provide resources to help meet your caregiving needs for $0.

UnitedHealthcare® HouseCalls

Jwenn chak ane yon vizit swen prevantif lakay ou avèk yon pratisyen swen sante san okenn frè anplis.

Vizit Medikal Vityèl

Pale avèk yon founisè swen 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn avèk $0 kopeman.

Pwoteksyon asirans pou Ijans nan Lemonn antye

Pwoteksyon asirans pou bezwen swen ijan ak ijans nan lemonn antye avèk $0 kopeman.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

Prim Mansyèl Plan pou Moun ki gen Èd Siplemantè (Extra Help) nan Medicare pou Ede Peye pou Pri Medikaman Preskripsyon yo

Si ou resevwa èd siplemantè nan Medicare pou ede peye frè yo pou plan medikaman preskripsyon Medicare ou, prim mansyèl plan ou an ap pi ba pase sa li ta ye si ou pa te resevwa èd siplemantè nan men Medicare. Montan èd siplemantè ou jwenn lan ap detèmine prim mansyèl total plan ou antanke manm nan plan nou an.

Tablo sa a endike ou konbyem prim mansyèl plan ou yo pral ye si ou resevwa èd siplemantè.

Nivo èd siplemantè ou Prim Mansyèl*
100% $0.00
75% $7.00
50% $14.00
25% $21.00

*Sa pa gen ladan nenpòt prim Pati B Medicare ou ka gen pou peye.

Si ou pa resevwa èd siplemantè, pou wè si ou kalifye, ou ka rele nan:

 • 1-800-Medicare oswa Itilizatè TTY yo rele 1-877-486-2048 (24 èdtan pa jou/7 jou pa semèn),
 • Biwo Medicaid Eta ou, oswa
 • Administrasyon Sekirite Sosyal nan 1-800-772-1213. Itilizatè TTY yo dwe rele nan 1-800-325-0778 ant 7 a.m. ak 7 p.m., Lendi jiska Vandredi.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Dokiman yo gen ladan Avi Anyèl Chanjman, Prèv Pwoteksyon Asirans, Fòmilè yo, Nòm Klasman Plan Medicare, Anyè Founisè yo, Rezime Avantaj yo, Lòt resous ou ka telechaje yo.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software