UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) Steps to Enroll

Etap pou swiv pou enskripsyon byen fasil.

Mèsi poutèt ou konsidere youn nan plan sante doub kalifikasyon nou yo. Pou senplifye enskripsyon an, swiv etap sa yo:

1. Asire w ke plan sante a reponn a bezwen w yo. Pa egzanp:

  • Èske doktè w la nan rezo a?
  • Èske asirans lan kouvri medikaman w bezwen yo?
  • Èske gen yon lopital nan rezo a ki toupre w?

Use the Enrollment and Lookup Tools/Provider Search and Downloadable Resources to find answers to these and other important questions. Oswa tou senpleman, rele nou.

2. Rasanble kèk dokiman w ap bezwen pou ou enskri:

  • Yon lis medikaman sou preskripsyon w yo.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Kat Medicare w la, si w gen youn:
Medicare ID Card
  • Kat Medicaid leta w la, si w gen youn:
CO Medicaid ID Card

3. You may be able to Enroll Online today.

4. Or call the toll-free number displayed next to the Dual Complete Plan you want. Fè n konnen si w vle:

  • Enskri pa telefòn. Yon reprezantan ka reponn kesyon w yo epi li ka ede w enskri pa telefòn.
  • Rankontre avèk yon ajan lokal ki ka reponn kesyon w yo epi ki ka ede w enskri.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software