Jwenn asirans sante ki bon pou ou oswa pou yon lòt moun.

Reponn kèk kesyon senp pou jwenn bon plan an.

Ou gen kesyon sou Medicare?

Ou bezwen enfòmasyon sou plan Doub pou Bezwen Espesyal pou moun ki gen Medicaid ak Medicare?

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Kontakte UnitedHealthcare pa telefòn, sou entènèt oswa pa lapòs.

Telefòn

Tanpri rele nimewo telefòn ki sou do kat ID manm ou.
Lè fonksyònman: 8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Pa lapòs

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Sou entènèt

Oswa ranpli fòm ki annaprè a epi yon Reprezantan Komèsyal UnitedHealthcare ap kontakte w.

Ou gen kesyon sou Medicaid/CHIP?

Arizona

Sèvis pou Manm

UnitedHealthcare Community Plan

1-844-445-5266

TDD (pou moun ki gen pwoblèm pou tande)

1-800-367-8939 oswa 711

District of Columbia

Enskripsyon Medicaid

1-202-727-5355

Eta Florid

Pou kontakte nou:

Florida Healthy Kids

1-888-216-0015

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA)

1-844-446-2151

UnitedHealthcare Health & Home Connection

1-844-445-7229

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid)

1-844-445-7229

Pou konprann Enfòmasyon konsènan Plan ak Enskripsyon

Florida Healthy Kids

Rele Florida Healthy Kids Corporation nan 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health and Home Connection:

Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662 pou w enskri.

M*Plus

Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662 pou w enskri.

Hawaii

Rele nou.

Rele nou gratis nan
1-888-980-8728

TTY: 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande

7:45 a.m. rive 4:30 p.m. Lendi-Vandredi

Voye yon imèl ban nou. 

communityplanhi@uhc.com

Vizite biwo nou.

Downtown Honolulu (O’ahu)
1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu
HI 96813 

Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

Kahului (Maui)
340 Hana Highway, Suite B
Kahului, HI  96732

Iowa

hawki enskripsyon:

1-800-257-8563

Sèvis Kliyan UnitedHealthcare:

1-844-445-7036
Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 5 p.m. TTY 711

Kansas

:Enskripsyon Medicaid

1-877-542-9238

Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 6 p.m. TTY 711

Louisiana

Enskripsyon Medicaid

1-866-675-1607

Lendi – Vandredi, 7 a.m. – 7 p.m. TTY 711

Massachusetts

Enfòmasyon sou Plan ak Enskripsyon

Evercare Senior Care Options (Evercare SCO)

1-800-905-8671 TTY# 711

7 jou pa semèn soti 8:00 a.m. rive 8:00 p.m. lè lokal

Enfòmasyon pou Manm

1-800-905-8671

Maryland

Enskripsyon Medicaid/Sèvis Manm

1-844-445-5264

Michigan

Tanpri vizite sitwèb Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Michigan pou jwenn nimewo telefòn pou enfòmasyon ak enskripsyon nan Medicaid.

Ou gen kesyon sou Kalifikasyon?

Rele 1-888-988-6300 oswa vizite www.healthcare4mi.com

Sèvis Kliyan pou Medicaid ak Healthy Michigan Plan

1-800-903-5253

Nebraska

Enskripsyon Medicaid

1-888-255-2605

New Jersey

Enskripsyon Medicaid

1-800-356-1561

CHIP

1-800-701-0710
(timoun ak adilt ki gen revni fèb)

New Mexico

Enfòmasyon sou Plan ak Enskripsyon

Centennial Care

1-877-236-0826 TTY# 711

Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m.

Enfòmasyon pou Manm

1-877-236-0826

New York

Enskripsyon Medicaid/Sèvis Manm

1-800-493-4647

TDD/TTY: 1-800-662-1220 (pou moun ki gen pwoblèm pou tande)

Ohio

Enskripsyon Medicaid

1-800-324-8680

Sèvis pou Manm

1-844-445-7230

7 a.m. rive 7 p.m. lendi jiska vandredi
Difikilte pou tande: 711

ABD (PDF 53.35 KB)

Enskripsyon ABD

1-800-605-3040

(TTY 1-800-292-3572)

Sèvis Manm ABD

1-844-445-7230

7 a.m. rive 7 p.m. lendi jiska vandredi
Difikilte pou tande: 711

Pennsylvania

Enskripsyon Medicaid

1-844-445-6330

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600
Pittsburgh, PA 15212

Rhode Island

Enskripsyon Medicaid/Sèvis Manm

1-844-445-7222

Tennessee

Enskripsyon Medicaid

1-800-342-3145

Texas

STAR

Enskripsyon1-800-964-2777

Sèvis Manm1-888-887-9003

TDD/TTY 711, pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 8 p.m. CST

STAR+PLUS

Enskripsyon1-800-964-2777

Sèvis Manm1-888-887-9003

TTY 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids

Enskripsyon1-800-964-2777

Sèvis Manm1-844-445-8333

TTY 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP

Enskripsyon1-800-647-6558
TTY 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande

Sèvis Manm1-888-887-9003
TDD/TTY 711, pou moun ki gen pwoblèm pou tande

Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 8 p.m. CST

Washington

1-844-445-8324 (TTY: 711)

Wisconsin

Enskripsyon Medicaid

1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software