Kontakte Nou

Kontni Paj Anba paj

Jwenn asirans sante ki bon pou ou oswa
pou yon lòt moun.

Reponn kèk kesyon senp pou jwenn bon plan an.

Ou gen kesyon sou Medicare?

Need information about our Dual Special Needs plans for those who have Medicaid and Medicare?

Contact us at 1-800-905-8671 TTY 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Kontakte UnitedHealthcare pa telefòn, sou entènèt oswa pa lapòs.

Telefòn:

Tanpri rele nimewo telefòn ki sou do kat ID manm ou.
Lè fonksyònman: 8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn

Pa lapòs:

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9802

Oswa ranpli fòm ki annaprè a epi yon Reprezantan Komèsyal UnitedHealthcare ap kontakte w.

Ou gen kesyon sou Medicaid / CHIP?

Chwazi Eta w anba a pou w jwenn nimewo telefòn enskripsyon ak enfòmasyon sou Medicaid.

Tanpri chwazi yon Eta.

Chwazi

Sèvis Manm:
UnitedHealthcare Community Plan 1-800-348-4058
TDD (pou moun ki gen pwoblèm tande) 1-800-367-8939 oswa 711

Enskripsyon nan Medicaid: 1-800-996-9969

Enskripsyon nan Medicaid: 1-202-727-5355

Pou kontakte nou:

Florida Healthy Kids - 1-888-216-0015

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA) - 1-888-716-8787

UnitedHealthcare Health & Home Connection - 1-800-791-9233

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid) - 1-800-791-9233

 

Pou konprann Enfòmasyon konsènan Plan ak Enskripsyon


Florida Healthy Kids:

Rele Florida Healthy Kids Corporation nan 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health ak Home Connection:
Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662 pou w enskri.

M*Plus
Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662 pou w enskri.

Rele nou.

Rele nou gratis nan 1-888-980-8728

TTY: 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande

7:45 a.m. rive 4:30 p.m. Lendi-Vandredi

Voye yon imèl ban nou. 
communityplanhi@uhc.com

Vizite biwo nou.

Downtown Honolulu (O’ahu)

1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu, HI 96813 
 
Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

hawki enskripsyon: 1-800-257-8563

Sèvis Kliyan UnitedHealthcare: 1-800-464-9484
Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 5 p.m. TTY 711

Rele nou nan 1-877-542-9238 oswa TTY# 711 soti 8:00 a.m. pou rive 6:00 p.m. Lendi jiska Vandredi.

1-866-675-1607 (TTY: 711)

Sèvis Manm/Enskripsyon Medicaid: 1-800-318-8821

Enfòmasyon sou Plan ak Enskripsyon
Evercare Senior Care Options (Evercare SCO): 1-800-905-8671
TTY# 711
7 jou pa semèn soti 8:00 a.m. rive 8:00 p.m. lè lokal

Enfòmasyon pou Manm
1-800-905-8671

Tanpri vizite sitwèb Depatman Sante Kominotè Michigan pou jwenn nimewo telefòn pou enfòmasyon ak enskripsyon nan Medicaid.

Ou gen kesyon sou MIChild? Rele 1-888-988-6300 oswa vizite www.healthcare4mi.com
Sèvis Kliyan MIChild: 1-800-477-0001
Sèvis Kliyan Medicaid: 1-800-903-5253

Enskripsyon nan Medicaid: 1-888-255-2605

Enskripsyon nan Medicaid: 1-800-356-1561

CHIP: 1-800-701-0710 (timoun ak adilt ki gen revni fèb)

Sèvis Manm/Enskripsyon Medicaid: 1-800-493-4647
TDD/TTY: 1-800-662-1220 (pou moun ki gen pwoblèm tande)

Enfòmasyon sou Plan ak Enskripsyon
Centennial Care: 1-877-236-0826
TTY# 711
Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m.

Enfòmasyon pou Manm
1-877-236-0826

Enskripsyon nan Medicaid: 1-800-324-8680
Sèvis Manm: 1-800-895-2017 (7 a.m. rive 7 p.m. lendi jiska vandredi).
Difikilte pou tande: 711

ABD (PDF 53.35 KB)

Enskripsyon ABD: 1-800-605-3040 (TTY 1-800-292-3572)
Sèvis Manm ABD: 1-800-895-2017 (7 a.m. rive 7 p.m. lendi jiska vandredi).
Difikilte pou tande: 711

Enskripsyon nan Medicaid: 1-800-414-9025

UnitedHealthcare Community Plan of PA
2 Allegheny Center, Suite 600; 
Pittsburgh, PA 15212

Sèvis Manm/Enskripsyon Medicaid: 1-800-587-5187

Enskripsyon nan Medicaid: 1-800-342-3145

STAR
Enskripsyon:
 1-800-964-2777
Sèvis Manm:
1-888-887-9003
TDD/TTY 711, pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 8 p.m. CST

STAR+PLUS
Enskripsyon: 1-800-964-2777
Sèvis Manm: 1-888-887-9003
TTY 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids
Enskripsyon: 1-800-964-2777
Sèvis Manm: 1-877-597-7799
TTY 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP
Enskripsyon: 1-800-647-6558
TTY 711 pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Sèvis Manm: 1-888-887-9003
TDD/TTY 711, pou moun ki gen pwoblèm pou tande
Lendi – Vandredi, 8 a.m. – 8 p.m. CST

1-877-542-8997 (TTY: 711)

Enskripsyon nan Medicaid: 1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software