Enfòmasyon ki soti nan UnitedHealthcare konsènan Kowonaviris (COVID-19)

Nou bay sante ou ak sante timoun ou an enpòtans. Nou gen yon ekip ki gen ladan doktè, founisè, ak espesyalis k ap kolabore avèk depatman sante Eta yo ak depatman sante lokal yo epitou avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Objektif nou se pou ede garanti ou gen nouvèl ki pi resan yo sou Kowonaviris (COVID- 19) lan. Sa gen ladan kisa pou ou fè si ou panse oumenm oswa timoun ou an gen viris Kowonaviris (COVID-19) la, kisa sentòm yo ye, kilè pou ou rele epi ale wè doktè ou oswa founisè swen sante ou epi kimoun ki gen plis risk pou trape li. CDC kouvri tou enfòmasyon enpòtan pou ede ou rete an sante.

Pou ede pwoteje ou, UnitedHealthcare pwomèt pou ede ou jwenn aksè nan bon swen yo.

Dènye mizajou sou Kowonaviris (COVID-19)

UnitedHealthcare ap anile pataj frè manm yo pou tretman pou Kowonaviris (COVID-19) jiska 31 me 2020, pou manm Medicare Advantage ak Medicaid. Nou pral travay tou avèk kliyan ki finanse pwòp tèt yo ki vle nou mete anplas yon metòd sanblab nan non yo. Sa chita sou efò konpayi an te deja anonse pou anile pataj frè pou tès pou COVID-19 ak pou vizit anrapò ak tès la, epitou agrandisman lòt sèvis pou manm yo.

Starting March 31, 2020 until June 18, 2020, UnitedHealthcare will now also waive cost-sharing for in-network, non-COVID-19 Telehealth (Virtual Visits) for its fully-insured Commercial, Medicare Advantage, and Medicaid members. Yon lòt fwa ankò, nou pral travay avèk kliyan ki finanse pwòp tèt yo ki vle nou mete anplas yon metòd sanblab. The company previously announced we would waive cost-sharing for telehealth visits related to COVID-19 testing, in addition to waiving cost-sharing for 24/7 Telehealth (Virtual Visits) with preferred telehealth partners.

Enfòmasyon Enpòtan pou Manm yo ki soti nan UnitedHealthcare

Sentòm Kowonaviris (COVID-19) yo tankou yon enfeksyon respiratwa siperyè, ki ka gen ladan: lafyèv, tous ak souf kout. 

Si ou gen sentòm yo ki anwo a epi ou te ozalantou yon moun ki enfekte, al chèche swen medikal. Si ou abite nan yon zòn ki gen Kowonaviris (COVID-19) epi ou gen sentòm, al wè oswa rele doktè ou oswa founisè swen sante ou osnon ale nan sèvis dijans. Li preferab pou ou rele anvan epi ou di yo ou panse ou gen viris la. 

Èske ou nan pi gwo risk?

CDC di moun aje yo gen yon pi gwo risk pou maladi grav ki soti nan Kowonaviris (COVID-19). Nenpòt moun, kèlkeswa laj li, ki gen yon pwoblèm medikal grav gen yon pi gwo risk tou. Egzanp pwoblèm medikal grav yo se maladi kè, opresyon, maladi poumon, ak dyabèt.

Resous pou moun ki gen Medicare

CDC rekòmande pou moun ki gen pi gwo risk yo adopte mezi, pa egzanp yo dwe gen founiti anplis, evite foul moun ak rete lakay yo otank posib. Gade fason ou ka pran prekosyon kounye a.

Moun ki gen risk pou maladi grav

Moun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kwonik grav tankou maladi kè oswa poumon sanble gen yon pi gwo risk pou maladi Kowonaviris (COVID-19) ki pi grav.  Gade enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) pou manm Medicare yo

UnitedHealthcare Pral Kouvri Tès yo pou Kowonaviris (COVID-19), Vizit Anrapò avèk Tès ak Tretman

Si ou panse ou ka gen Kowonaviris (COVID-19) la oswa si ou gen lafyèv, w ap touse oswa ou gen pwoblèm pou respire, rele doktè swen jeneral ou touswit. Yo ka mande pou ou fè yon tès pou wè si oumenm (oswa timoun ou an) gen viris Kowonaviris (COVID-19) la. Yo ka bay tès la nan klinik doktè ou oswa founisè swen ou, nan yon sant swen ijan, nan sèvis dijans oswa nan lopital. 

UnitedHealthcare kouvri tès sa a, vizit yo anrapò avèk tès la ak tretman pou Kowonaviris (COVID-19) pou manm ki asire nan Medicaid ak Medicare toutotan yo tout fèt nan rezo a.

Randevou san prezante: Telehealth (Virtual Visits)


Pale avèk founisè swen sante lokal ou yo apati lakay ou oswa san ou pa ale nan biwo oswa nan klinik yo. Many providers can "see you" through apps and technologies, such as FaceTime, Skype and Zoom. This is called telehealth or a virtual visit. You can make appointments with your health care provider for urgent care, such as if you think you may have Coronavirus (COVID-19), as well as other routine care. Using telehealth (virtual visit) allows you to stay away from others, which is important so you don't risk being around people who have the Coronavirus (COVID-19).

Examples of when telehealth (virtual visits) are helpful:

  • Coronavirus (COVID-19) care. Sa gendwa yon bon chwa pou deside si ou ta dwe fè tès la. United Healthcare will cover appointments related to COVID-19. For Medicare Advantage and Medicaid members, they are covered through this national emergency.
  • Other medical care not related to the Coronavirus (COVID-19). You may be able to use telehealth (virtual visits) for urgent care or routine care. You also may be able to have a virtual visit for physical, occupational or speech therapies. Avantaj ou gen aktyèlman yo ap aplike. Sa disponib jiska 18 jen 2020.
  • Virtual mental health visits (telehealth). If you have an upcoming mental health or counseling appointment and it is through UnitedHealthcare or Optum behavioral benefit, you can continue your mental health or counseling visits using Facetime, Skype, Zoom or other technologies. Your health plan benefits apply. Ou ka itilize sa jiska 30 avril 2020.


You can have 24/7 Virtual Visits through our preferred telehealth partners. These are American Well, Doctor On Demand and others.

Pou jwenn plis enfòmasyon, konekte nan kont plan sante ou.

Renouvèlman medikaman preskripsyon bonè

Si ou gen yon avantaj famasi OptumRx epi ou bezwen yon renouvèlman medikaman preskripsyon bonè, ou ka mande youn nan famasi ou. 

Livrezon famasi disponib pa mwayen Optum Home Delivery (livrezon nan kay) lè ou konekte nan kont plan sante ou. Livrezon famasi disponib tou nan sèten famasi.

Lòt resous pou manm nou yo

  • Jwenn aksè nan kont plan sante ou: Konekte nan kont plan sante ou pou jwenn founisè swen sante nan rezo a, pou konprann kouvèti avantaj yo, jere preskripsyon ak plis toujou.
  • Rele UnitedHealthcare: Si ou gen kesyon sou avantaj asirans yo, ou bezwen èd pou jwenn yon doktè swen jeneral/founisè swen sante oswa ou vle pale ak yon enfimye/enfimyè, rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm ou an.
  • Jwenn sipò emosyonèl: Rele liy sipò emosyonèl nou an nenpòt lè nan 866-342-6892. Liy Èd Optum 24/7 sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.

CDC rete meyè resous ou pou Kowonaviris (COVID-19)

Sitiyasyon COVID-19 lan kontinye evolye byen vit. Ale nan CDC pou jwenn enfòmasyon pi resan yo sou COVID-19, ansanm ak fason pou pwoteje tèt ou ak kisa pou ou fè si ou malad.

Lyen rapid pou CDC

Kesyon Moun Poze Souvan

Rele founisè swen sante ou touswit si ou panse ou te ekspoze nan COVID-19 oswa si ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire. Se founisè swen sante yo sèlman ki ka mande yon tès pou COVID-19.

Pou jwenn yon founisè swen sante nan rezo a, ou ka konekte nan kont plan sante ou, oswa ou ka rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm UnitedHealthcare ou pou ou pale ak yon defansè.

Rele founisè swen sante ou touswit si ou panse ou te ekspoze nan COVID-19 oswa si ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire.

If your health care provider determines you should be tested for COVID-19 and orders the test, they can help coordinate testing.

Pou tès la, yon founisè swen sante ap gen pou kolekte yon echantiyon (anjeneral yon prelèvman echantiyon ak aplikatè nan nen oswa gòj), ke yo dwe voye apre sa nan yon kote apwouve annakò avèk machaswiv CDC yo.

Ajans gouvènman lokal, Eta ak federal, ansanm ak founisè swen sante yo, ap travay pou ogmante aksè nan tès, pandan y ap limite ekspozisyon nan pami popilasyon an. Sa gen ladan anplasman kòlèk echantiyon mobil ak nan machin. Ou pral bezwen yon founisè swen medikal mande tès la kanmenm, sòf si ajans gouvènman pa ou menm endike otreman.

Nou pa vle ou enkyete. Pale avèk founisè swen ou an. Founisè swen ou an pa oblije fè yon dokiman espesyal avèk UnitedHealthcare (ki rele yon otorizasyon davans) jiska 31 me 2020. Ou gen chwa sa a toutotan ou se yon manm epi w ap deplase pou ale nan yon lòt anviwònman swen apre swen aktif. (Egzanp anviwònman swen apre swen aktif se etablisman swen enfimye kalifye, etablisman swen aktif alontèm, reyadaptasyon pasyan entène oswa swen sante nan kay.) Founisè swen ki te fè admisyon ou an ap senpleman fè nou konnen sa nan lespas 48 èdtan apre deplasman ou an.  

Kesyon Anplis

Plis enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19)

[Mizik dous jwe anba pandan tèks entwodiksyon an ap parèt sou ekran an]

COVID-19

Kisa Kowonaviris yo ye?

[Naratè:] Kowonaviris yo se yon gwoup viris kouran ki ka lakòz maladi kay ni bèt ni moun.

[Sendwòm Respiratwa Egi Grav (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), Sendwòm Respiratwa Mwayen Oryan (Middle East Respiratory Syndrome, MERS)]

Sendwòm Respiratwa Egi Grav ak Sendwòm Respiratwa Mwayen Oryan se de kowonaviris yo konnen byen.

An janvye 2020, Òganizasyon Mondyal Lasante te anonse yon nouvo kowonaviris, yo rele kounye a COVID-19, ki te lakòz yon deklanchman maladi respiratwa nan vil Wuhan nan Pwovens Hubei nan Lachin.

N ap aprann toujou kijan viris sa a transmèt, epi nou konte sou Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini ak Òganizasyon Mondyal Lasante pou jwenn konsèy. 

Men kisa nou konnen sou COVID-19:
 

Kijan COVID-19 transmèt?

Aktyèlman, yo panse li transmèt sitou pa mwayen ti gout respiratwa lè yon moun ki enfekte touse oswa etènye nan lè a.

Li ka transmèt tou lè yon moun manyen yon sifas ki enfekte epi apre sa li manyen bouch li, nen li oswa zye li. 

Ki sentòm COVID-19?

Sentòm COVID-19 yo kapab sanble ak yon enfeksyon respiratwa.

Premye sentòm yo ka gen ladan: lafyèv, tous ak souf kout.

Sèten moun, granmoun aje yo oswa moun ki gen sistèm iminitè febli, ka gen konplikasyon tankou nemoni ak enfeksyon akablan, ke yo rele septisemi.

Kijan ou ka ede pwoteje kont COVID-19.
Pou pwoteje tèt ou pi byen kont kowonaviris sa a:

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pandan 20 segonn.

Sèvi ak yon dezenfektan pou men abaz alkòl.

Evite manyen zye ou, nen ou ak bouch ou.

Evite kontak pwòch avèk moun ki malad yo.

Netwaye ak dezenfekte sifas yo manyen souvan yo, sa gen ladan telefòn ou ak konpitè ou.

Kouvri nen ou ak bouch ou avèk mouchwa lè wap touse oswa etènye, apre sa jete mouchwa a nan fatra touswit.

Pou jwenn enfòmasyon ki pi resan, konsèy ak avètisman pou vwayaj, vizite Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini oswa Òganizasyon Mondyal Lasante.

UnitedHealthcare ap kontinye siveye yon fason aktif resous sante piblik yo pou garanti nou reponn kòmsadwa a bezwen kliyan nou yo ak manm yo.

Avètisman: Sous: Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC). https://www.cdc.gov/ Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Avètisman: Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

This page describes benefits we offer to all members in all states. They also include federal requirements. More benefits may be available in some states and under some plans. We have created rules and practices that may apply to some of our products at this time. The information is a summary and is subject to change. For more information, contact your account representative  or call the number on your member ID card. 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software