Nou la pou ede pou enkyetid ou konsènan Kowonaviris (COVID-19)

Nou gen ekip doktè, founisè ak espesyalis k ap kolabore avèk depatman sante Eta yo ak depatman sante lokal yo, ansanm ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak Òganizasyon Mondyal Lasante (World Health Organization, WHO). Nou vle ede w aprann sou Kowonaviris (COVID-19) pou ou ka pwoteje tèt ou ak moun ki ozalantou w. Si ou panse ou ta dwe fè tès, ou vle pale avèk yon founisè swen sante, ou bezwen swen medikal, oswa si ou gen kesyon sou depans ki sot nan pòch ou ak avantaj yo, nou ka ede ou.  

Li enpòtan anpil pou w fè tès. Si tès ou pozitif pou Kowonaviris (COVID-19), li trè enpòtan ke ou trete san pèdi tan. Pou ede avèk sa, UnitedHealthcare ap anile pataj frè manm yo pou tretman pou COVID-19 ki baze sou yon dyagnostik pozitif konfime jiska 24 Jiyè 2020, pou plan sante Medicare Advantage, Medicaid, Endividyèl ak Gwoup Mache ki asire konplètman. Mizanplas la ka varye pou kliyan anplwayè ki finanse pwòp tèt yo. 

Aprann plis sou kouvèti asirans pou tès, vizit, tretman ak avantaj adisyonèl. Si ou gen kesyon, rele nimewo ki sou kat ID manm ou an oswa konekte ou nan kont plan sante ou

Ansanm, nou ka ede w pwoteje sante w ak sante moun pwòch ou yo.

Dènye mizajou sou Kowonaviris (COVID-19)

  • UnitedHealth Group angaje $1.5 milya dola nan sipò anplis pou ede ak pran swen moun yo, kliyan yo ak patnè nou sèvi yo. Fè Plis lekti.  
heart-hand

Èd pou kouvèti asirans pou Kowonaviris

Nou vle fè rechèch enfòmasyon sou kouvèti asirans fasil pou ou. 

  • Kisa ki kouvri pou Kowonaviris (COVID-19)
  • Kisa pou fè si ou bezwen yon tès
  • Fason n ap soutni moun ki gen gwo risk
  • Lòt enfòmasyon ou ka fè konfyans
telehealth

Pale ak yon founisè swen pandan ou lakay ou

Ou ka anmezi pou pale avèk yon founisè swen sante pandan ou lakay ou.

  • Aksè 24/7 nan yon founisè swen sante
  • Swen medikal woutin ak ijan
  • Terapi fizik, okipasyonèl, ak pou lapawòl
  • Swen konpòtmantal pasyan ekstèn 

Enfòmasyon itil sou Kowonaviris (COVID-19)

Kesyon Moun Poze Souvan

Nou te rasanble Kesyon Kouran sou Kowonaviris (COIVD-19) pou ede manm nou yo jwenn enfòmasyon.

Kijan pou pale avèk timoun yo sou Kowonaviris (COVID-19)

Timoun yo ka santi yo sou estrès, yo gen move konpòtman oswa yo pa anvi pale. Doktè Deneen Vojta, Medsen Anchèf nan UnitedHealth Group, ki se yon pedyat ak yon manman, bay konsèy sou sa pou di timoun yo.

CDC gen enfòmasyon ki pi resan yo sou Kowonaviris (COVID-19)

Ou pral jwenn plis èd konsènan sa ou dwe fè si ou malad, kijan pou pwoteje sante ou ak plis toujou.  Vizite lyen yo ki anba a oswa ale nan CDC pou jwenn enfòmasyon pi resan yo sou COVID-19

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software