Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Sant Resous pou (COVID-19) Kowonaviris

Nou vle ede w aprann sou Kowonaviris (COVID-19) pou ou ka pwoteje tèt ou ak moun ki ozalantou ou. N ap kenbe ou okouran sou fason pou ou jwenn vaksen an, fè tès, jwenn yon founisè ak plis toujou. Si ou gen kesyon sou frè ki sot nan pòch ak sou avantaj ou yo, konekte ou nan kont plan sante ou oswa rele nimewo ki sou kat ID Manm ou an. 

Kite nou ede w pwoteje sante w ak sante moun pwòch ou yo.


Jwenn vaksen COVID-19 la toupre ou

Itilize zouti lokalizatè vaksen nou an pou ede ou jwenn resous vaksen ki toupre ou. Vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo disponib san ou pa peye anyen pandan tout peryòd ijans nasyonal sante piblik la.

Pale avèk doktè ou pandan ou lakay ou

Avèk Vizit Vityèl yo, ou kapab pale avèk yon founisè swen sante sou entènèt 24/7 pou bezwen swen ijan, tankou grip sezonye, alèji, zye woz ak plis toujou. Vizit swen ijan sa yo disponib atravè patnè telesante prefere nou yo, tankou Teladoc, American Well, Doctor On Demand ak lòt. 

Pou manm Medicare Advantage ak Medicaid yo, ou kapab kontinye jwenn aksè nan avantaj Vizit Vityèl ou gen ki egziste deja ke yo ofri pa mwayen youn nan patnè telesante prefere nou yo san pataj frè.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software