Kouvèti asirans ak resous pou Kowonaviris (COVID-19)

Kisa UnitedHealthcare kouvri pou manm Medicare Advantage ak Medicaid yo?

UnitedHealthcare pral kouvri tès yo pou Kowonaviris (COVID-19), vizit anrapò avèk tès ak tretman

  • Tès. Si founisè swen sante ou aksepte oumenm oswa timoun ou ta dwe fè tès, UnitedHealthcare ap anile pataj frè pou manm Medicaid ak Medicare ki asire konplètman yo nan nenpòt sant tès CDC apwouve. Egzanp yo gen ladan kabinè doktè ou oswa founisè swen ou, yon sant swen ijan, oswa sèvis dijans. 

  • Vizit kay founisè swen ki gen rapò ak tès. Si ou bezwen yon vizit kay yon founisè swen sante anrapò ak tès pou Kowonaviris (COVID-19), UnitedHealthcare ap anile pataj frè an. Sa gen ladan vizit pou wè yon founisè swen sante, sant swen ijan, sèvis dijans oswa yon (vizit vityèl) telesante. Sa aplike pou plan sante Medicare Advantage ak Medicaid yo.

  • Tretman. UnitedHealthcare ap anile pataj frè manm yo pou tretman pou COVID-19 ki baze sou yon dyagnostik pozitif konfime jiska 24 Jiyè 2020, pou plan sante Medicare Advantage, Medicaid, Endividyèl ak Gwoup Mache ki asire konplètman. Mizanplas la ka varye pou kliyan anplwayè ki finanse pwòp tèt yo.

Sonje pou toujou montre kat ID UnitedHealthcare ou an. Epitou, asire w ou fè founisè swen jeneral ou an konnen nenpòt tès oswa tretman ou ap pran. 

Telesante (Vizit Vityèl) avèk patnè telesante prefere yo ki pa anrapò ak Kowonaviris (COVID-19)

Apati 31 mas 2020, jouk rive 18 jen 2020, si ou wè yon founisè swen sante nan rezo a pou yon bagay ki pa pou Kowonaviris (COVID-19) lan oswa ki pa gen rapò ak li, UnitedHealthcare ap anile pataj frè pou telesante (vizit vityèl) pou manm Medicare Advantage ak Medicaid li yo ki asire konplètman. Aprann plis sou telesante (Vizit Vityèl).

Si ou gen kesyon oswa ou bezwen enfòmasyon sou avantaj ou yo

Rele nimewo ki sou kat ID manm ou an oswa konekte ou nan kont plan sante ou.

Kijan pou jwenn yon tès pou Kowonaviris (COVID-19)

Si ou panse ou te petèt ekspoze nan Kowonaviris (COVID-19) oswa ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou touswit. Nan anpil ka, ou ka itilize FaceTime, Skype oswa Zoom pou ou pale ak yon founisè swen, sa ki rele telesante (vizit vityèl). Si founisè swen sante ou aksepte pou ou fè tès la, li pral fè kowòdinasyon pou kote ou pral fè tès la.

Tès mobil ak tès nan machin gendwa yon opsyon. Ou pral bezwen yon founisè swen medikal mande tès la kanmenm, sòf si ajans gouvènman pa ou menm endike otreman.

Sipò pou manm nou yo ki gen pi gwo risk: Medicare Advantage ak Medicaid

CDC di moun aje ak moun ki gen nenpòt laj ki gen pwoblèm medikal grav alabaz ka petèt nan pi gwo risk pou maladi grav akòz Kowonaviris (COVID-19). Egzanp pwoblèm medikal grav alabaz yo se pwoblèm kwonik nan kè oswa poumon, opresyon, sistèm iminitè febli, dyabèt, maladi kwonik nan ren ak nan fwa. Si ou ansent, ou gen yon andikap oswa ou nan sitiyasyon sanzabri, ou ka gen pi gwo risk tou. 

Si ou nan yon kategori ki anwo a, founisè swen ou ka mande pou ou rete andedan lwen lòt moun (izole pwòp tèt ou). UnitedHealthcare disponib pou ede ou pandan peryòd sa ak pou ede diminye posiblite pou ou ekspoze nan viris la. Nou ka ede ou pou fason pou jwenn medikaman, founiti, manje ak swen. Ou ka jwenn enfòmasyon tou sou pwogram sipò yo.

Manm yo, tanpri rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm lan. Lè ou rele, fè yo konnen founisè swen sante ou te preskri oto-izòlman.

Aprann prekosyon ou dwe pran si ou se yon manm Medicare Advantage oswa si ou gen risk.

Lòt Resous Pou Manm yo

UnitedHealthcare te elaji aksè nan telesante pou ou ka rete nan konfò kay ou epi ou jwenn bon swen yo. Ou kapab itilize telesante (vizit vityèl) pou bezwen swen sante ni pou Kowonaviris (COVID-19) ni pou sa ki pa pou Kowonaviris (COVID-19).

Nan peryòd ki bay estrès, li ka difisil pou ou fè fas. Si ou pale avèk yon moun, sa gendwa ede ou santi ou pi byen. Liy sipò emosyonèl 24/7 gratis nou an disponib pou ou rele nenpòt lè nan 866-342-6892. Liy Èd Optum sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.

Ou ka mande famasi ou yon renouvèlman medikaman preskripsyon bonè si ou gen kouvèti medikaman preskripsyon UnitedHealthcare oswa yon avantaj famasi OptumRx jiska 30 Jen 2020. Tcheke rezèv ou pou wè si ou dwe mande yon renouvèlman medikaman. Reflechi tou sou ki medikaman ou ta ka bezwen nan semèn k ap vini yo. 

Livrezon famasi disponib pa mwayen Optum Home Delivery (livrezon nan kay) lè ou konekte nan kont plan sante ou. Annik chwazi Livrezon nan Kay Optum. Livrezon famasi disponib tou nan plizyè famasi detayan.

Ou ka rele nimewo ki sou kat ID manm ou an epi ou pale ak yon enfimye/enfimyè si ou bezwen èd pou konnen risk ou genyen oswa si ou ap chèche konsèy ak sipò klinik anrapò ak Kowonaviris (COVID-19). Ou ka rele tou pou mande yon enfimye/enfimyè enfòmasyon sou pwoblèm swen sante jeneral.

Kesyon Moun Poze Souvan

Rele founisè swen sante ou touswit si ou panse ou te petèt ekspoze nan Kowonaviris (COVID-19) lan oswa si ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire. 

Pou jwenn yon founisè swen sante nan rezo a, ou ka konekte nan kont plan sante ou, oswa ou ka rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm UnitedHealthcare ou pou ou pale ak yon defansè.

Tès nan machin ak tès mobil yo gendwa yon opsyon.  Ou pral bezwen yon founisè swen medikal mande tès la kanmenm, sòf si ajans gouvènman pa ou menm endike otreman. Founisè swen sante ou oswa ajans gouvènman an ap ede fè kowòdinasyon pou kote ou kapab fè tès la.

Nou pa vle ou enkyete. Pale avèk founisè swen ou an. Founisè swen ou an pa oblije fè yon dokiman espesyal avèk UnitedHealthcare (ki rele yon otorizasyon davans) jiska 31 me 2020. Ou gen chwa sa a toutotan ou se yon manm epi w ap deplase pou ale nan yon lòt anviwònman swen apre swen aktif. (Egzanp anviwònman swen apre swen aktif se etablisman swen enfimye kalifye, etablisman swen aktif alontèm, reyadaptasyon pasyan entène oswa swen sante nan kay.) Founisè swen ki te fè admisyon ou an ap senpleman fè nou konnen sa nan lespas 48 èdtan apre deplasman ou an.  

Aprann plis sou Kowonaviris (COVID-19)

Aprann sou viris la, sentòm pou chèche yo ak sa ou ka fè pou pa vin malad ak pou ede kenbe lòt moun an sekirite.  

[Mizik dous jwe anba pandan tèks entwodiksyon an ap parèt sou ekran an]

COVID-19

Kisa Kowonaviris yo ye?

[Naratè:] Kowonaviris yo se yon gwoup viris kouran ki ka lakòz maladi kay ni bèt ni moun.

[Sendwòm Respiratwa Egi Grav (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), Sendwòm Respiratwa Mwayen Oryan (Middle East Respiratory Syndrome, MERS)]

Sendwòm Respiratwa Egi Grav ak Sendwòm Respiratwa Mwayen Oryan se de kowonaviris yo konnen byen.

An janvye 2020, Òganizasyon Mondyal Lasante te anonse yon nouvo kowonaviris, yo rele kounye a COVID-19, ki te lakòz yon deklanchman maladi respiratwa nan vil Wuhan nan Pwovens Hubei nan Lachin.

N ap aprann toujou kijan viris sa a transmèt, epi nou konte sou Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini ak Òganizasyon Mondyal Lasante pou jwenn konsèy. 

Men kisa nou konnen sou COVID-19:
 

Kijan COVID-19 transmèt?

Aktyèlman, yo panse li transmèt sitou pa mwayen ti gout respiratwa lè yon moun ki enfekte touse oswa etènye nan lè a.

Li ka transmèt tou lè yon moun manyen yon sifas ki enfekte epi apre sa li manyen bouch li, nen li oswa zye li. 

Ki sentòm COVID-19?

Sentòm COVID-19 yo kapab sanble ak yon enfeksyon respiratwa.

Premye sentòm yo ka gen ladan: lafyèv, tous ak souf kout.

Sèten moun, granmoun aje yo oswa moun ki gen sistèm iminitè febli, ka gen konplikasyon tankou nemoni ak enfeksyon akablan, ke yo rele septisemi.

Kijan ou ka ede pwoteje kont COVID-19.
Pou pwoteje tèt ou pi byen kont kowonaviris sa a:

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pandan 20 segonn.

Sèvi ak yon dezenfektan pou men abaz alkòl.

Evite manyen zye ou, nen ou ak bouch ou.

Evite kontak pwòch avèk moun ki malad yo.

Netwaye ak dezenfekte sifas yo manyen souvan yo, sa gen ladan telefòn ou ak konpitè ou.

Kouvri nen ou ak bouch ou avèk mouchwa lè wap touse oswa etènye, apre sa jete mouchwa a nan fatra touswit.

Pou jwenn enfòmasyon ki pi resan, konsèy ak avètisman pou vwayaj, vizite Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini oswa Òganizasyon Mondyal Lasante.

UnitedHealthcare ap kontinye siveye yon fason aktif resous sante piblik yo pou garanti nou reponn kòmsadwa a bezwen kliyan nou yo ak manm yo.

Avètisman: Sous: Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC). https://www.cdc.gov/ Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software