Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kouvèti, Resous ak Tretman pou Kowonaviris (COVID-19)

Konprann tès COVID-19 lan epi kouvèti asirans tretman

Nan UnitedHealthcare, nou la pou ede ou konprann sa ki benefisye kouvèti asirans epi kijan pou ou jwenn aksè ak swen. Nou vle ede reponn kesyon ou yo epi konekte ou ak resous ki gendwa ede soutni ou pandan moman sa a.

Sonje vizite founisè rezo yo epi toujou montre kat ID manm UnitedHealthcare ou an pou tès, vizit oswa tretman ki lye ak COVID-19 yo. Epitou, kenbe founisè swen primè (PCP) ou an enfòme sou nenpòt rezilta tès oswa swen pou COVID-19 ou ta ka resevwa. 

Anpil moun kòmanse yon plan sante tounèf ak nouvo ane an. Ak sa, kopeman, ko-asirans oswa franchiz yo gendwa rekòmanse. Konekte sou kont UnitedHealthcare sou entènèt ou an oswa analize dokiman plan ou an pou detay sou plan avantaj ou an.


Deteksyon viris/antijèn ak tès pou antikò

UnitedHealthcare soutni ak tout fòs bezwen pou tès ki fyab epi ankouraje founisè swen sante yo pou yo itilize tès ki fyab FDA a otorize yo. Yon tès pou deteksyon viris/antijèn (dyagnostik) detèmine si yon moun enfekte aktyèlman ak COVID-19 lan. Yon tès antikò (sewoloji) gendwa detèmine si yon moun te ekspoze ak COVID-19 lan, epi dapre FDA a, tès sa a pa dwe sèvi pou dyagnostike yon enfeksyon aktyèl.

Pandan peryòd ijans nasyonal sante piblik lan, ki pwograme aktyèlman pou fini 11 Mas 2023, ou ap gen $0 pataj frè (kopeman, ko-asirans oswa franchiz) pou tès pou COVID-19 ki apwopriye medikalman lè se yon medsen oswa yon pwofesyonèl swen sante ki bay òdonans lan nan objektif dyagnostik oswa tretman. FDA a dwe otorize tès yo pou yo benefisye kouvèti asirans san pataj frè.

Kouvèti sa a aplike ak tès nan rezo e tès andeyò rezo yo pou plan sante Medicare Advantage, Exchange, Individual ak plan sante Patwon parennen yo. Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Avantaj yo pral sinon analize nan konfòmite ak plan sante ou an.

Si tès COVID-19 lan nesesè pou objektif anbochaj, edikasyon, sante piblik oswa siveyans (kontwòl), UnitedHealthcare ap kouvri tès lan lè lwa ki aplikab yo egzije l. Avantaj yo pral trete dapre plan avantaj sante ou an, e plan avantaj sante yo jeneralman pa kouvri tès pou siveyans oswa objektif sante piblik yo. Nou kontinye kontwole devlopman reglemantè yo pandan peryòd ijans yo.

Tès yo enpòtan pou ralanti pwopagasyon COVID-19. Nou ankouraje ou—manm nou yo—ak founisè swen sante yo sèvi ak tès FDA otorize yo. Gen de kalite tès COVID-19:

  • Tès dyagnostik yo pou detèmine si ou enfekte kounye a ak COVID-19.
  • Tès antikò yo gendwa detèmine si ou te petèt enfekte ak viris la. Dapre FDA a, tès antikò yo pa dwe sèvi pou dyagnostike yon enfeksyon aktyèl.

Ou pral gen $0 pataj frè (kopeman, ko-asirans oswa franchiz) pou tès pou COVID-19 ki apwopriye medikalman pandan peryòd ijans nasyonal sante piblik lan, ki pwograme aktyèlman pou fini 11 Me 2023. Tès ki apwopriye medikalman lè se yon medsen oswa yon pwofesyonèl swen sante ki bay òdonans lan nan objektif dyagnostik oswa tretman. FDA a dwe otorize tès yo pou yo benefisye kouvèti asirans san pataj frè. Kouvèti sa a aplike ak tès nan rezo e tès andeyò rezo yo pou plan sante Medicare Advantage, Exchange, Individual ak plan sante Patwon parennen yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la. Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a.

Plan avantaj UnitedHealthcare yo anjeneral pa kouvri tès pou rezon travay, edikasyon, vwayaj, sante piblik oswa siveyans, sòf si lalwa egzije sa. Avantaj yo pral trete dapre plan avantaj sante ou an.

Si ou panse ou bezwen yon tès pou COVID-19, pale avèk founisè swen sante ou oswa pran youn. 


Tretman COVID-19

Si ou vin malad ak COVID-19 la, pwofesyonèl swen sante ou an ka preskri tretman. Pou tretman pou COVID-19 la, pataj frè a pral dapre plan avantaj manm lan. Ou pral responsab pou nenpòt kopeman, ko-asirans, dediktib oswa frè deyò rezo. Kouvèti asirans sa a aplike manm plan sante Medicare Advantage, Exchange, Individual ak plan sante Patwon patwone yo. Pou manm ki enskri nan Plan UnitedHealthcare Community yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki gendwa aplike pandan moman sa a.

Si ou gen kesyon oswa ou bezwen enfòmasyon sou avantaj ou yo

Rele nimewo ki sou kat ID manm ou an oswa konekte ou nan kont sante ou.

Kijan pou jwenn yon tès pou Kowonaviris (COVID-19)

Si ou panse ou te petèt ekspoze nan Kowonaviris (COVID-19) oswa ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou touswit. Nan anpil ka, ou ka itilize FaceTime, Skype oswa Zoom pou ou pale ak yon founisè swen, sa ki rele telesante (vizit vityèl). Si founisè swen sante ou aksepte pou ou fè tès la, li pral fè kowòdinasyon pou kote ou pral fè tès la.

Tès mobil ak tès nan machin gendwa yon opsyon. Sèvi ak lokalizatè nou an pou jwenn yon sant pou tès.

Gouvènman federal la te lanse yon sitwèb nasyonal kote chak fanmi ka resevwa yon livrezon yon sèl fwa ki gen kat tès Covid-19 lakay OTC gratis ki ekspedye dirèkteman apati covidtests.govPou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram sa a, ale nan covidtests.gov.

Sipò pou manm nou yo ki gen pi gwo risk: Medicare Advantage ak Medicaid

CDC di moun aje ak moun ki gen nenpòt laj ki gen pwoblèm medikal grav alabaz ka petèt nan pi gwo risk pou maladi grav akòz Kowonaviris (COVID-19). Egzanp pwoblèm medikal grav alabaz yo se pwoblèm kwonik nan kè oswa poumon, opresyon, sistèm iminitè febli, dyabèt, maladi kwonik nan ren ak nan fwa. Si ou ansent, ou gen yon andikap oswa ou nan sitiyasyon sanzabri, ou ka gen pi gwo risk tou. 

Si ou nan yon kategori ki anwo a, founisè swen ou ka mande pou ou rete andedan lwen lòt moun (izole pwòp tèt ou). UnitedHealthcare disponib pou ede ou pandan peryòd sa ak pou ede diminye posiblite pou ou ekspoze nan viris la. Nou ka ede ou pou fason pou jwenn medikaman, founiti, manje ak swen. Ou ka jwenn enfòmasyon tou sou pwogram sipò yo.

Manm yo, tanpri rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm lan. Lè ou rele, fè yo konnen founisè swen sante ou te preskri oto-izòlman.

Aprann prekosyon ou dwe pran si ou se yon manm Medicare Advantage oswa si ou gen risk.

Lòt Resous Pou Manm yo

UnitedHealthcare te elaji aksè nan telesante pou ou ka rete nan konfò kay ou epi ou jwenn bon swen yo. Ou kapab itilize telesante (vizit vityèl) pou bezwen swen sante ni pou Kowonaviris (COVID-19) ni pou sa ki pa pou Kowonaviris (COVID-19).

Sa kapab yon peryòd ki lakòz estrès. Resous yo ki anba a gratis epi yo disponib 24/7. 

Sèvis asistans nan telefòn pou Itilizasyon Sibstans

Liy Dirèk Nasyonal pou Vyolans nan Kay

Liy Telefòn Nasyonal pou Prevansyon Swisid

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 (TTY)

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 (TTY)

Si ou santi ou menm oswa yon moun pwòch ap gen siy depandans, rele liy asistans konfidansyèl la pou jwenn sipò ak konsèy 24/7 sou chwa pou tretman ak kouvèti asirans. Rele pou jwenn entèvansyon pou kriz, enfòmasyon ak referans nan sèvis lokal pou viktim vyolans nan kay yo. Si ou menm oswa yon moun ou konnen gen posiblite pou komèt swisid oswa gen detrès emosyonèl, jwenn èd ijans touswit. Kontakte liy lavi an pou jwenn sipò gratis ak konfidansyèl ak entèvansyon pou kriz 24/7.

Ou ka rele nimewo ki sou kat ID manm ou an epi ou pale ak yon enfimye/enfimyè si ou bezwen èd pou konnen risk ou genyen oswa si ou ap chèche konsèy ak sipò klinik anrapò ak Kowonaviris (COVID-19). Ou ka rele tou pou mande yon enfimye/enfimyè enfòmasyon sou pwoblèm swen sante jeneral.

Livrezon nan famasi disponib atravè Optum Home Delivery (livrezon nan kay) lè ou konekte nan kont plan sante ou an. Annik chwazi Livrezon Adomisil Optum lan. Livrezon nan famasi disponib tou nan plizyè famasi detayan.

Kesyon Moun Poze Souvan

Rele founisè swen sante ou touswit si ou panse ou te petèt ekspoze nan Kowonaviris (COVID-19) lan oswa si ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire. 

Pou jwenn yon founisè swen sante nan rezo a, ou ka konekte nan kont plan sante ou, oswa ou ka rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm UnitedHealthcare ou pou ou pale ak yon defansè.

Dapre CDC a, fason ki pi efikas pou anpeche maladi grav nan COVID-19 se pran vaksen an. Lòt tretman ki otorize pou tretman COVID-19 se tretman antikò monoklonal yo. Pale avèk doktè ou pou aprann plis.

Gouvènman federal la te lanse yon sitwèb nasyonal kote chak fanmi ka resevwa twa (3) livrezon ki gen kat tès COVID-19 lakay OTC gratis ki ekspedye dirèkteman apati covidtests.gov

 Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram sa a, ale sou covidtests.gov.

Pou manm UnitedHealthcare Community Plan yo, se chak pwogram Medicaid Eta a ki detèmine kouvèti tès COVID-19, epi detay yo konsènan kouvèti a varye selon Eta a. 

Pou moun ki gen doub kalifikasyon pou Medicaid ak Medicare, administratè avantaj Medicaid yo a dwe bay konsèy sou kouvèti yo a. Manm yo dwe rele nimewo ki sou do kat yo a si yo gen kesyon. 

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan.

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software