Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kouvèti asirans ak resous pou Kowonaviris (COVID-19)

Konprann tès COVID-19 lan epi kouvèti asirans tretman

Nan UnitedHealthcare, nou la pou ede ou konprann sa ki benefisye kouvèti asirans epi kijan pou ou jwenn aksè ak swen. Nou vle ede reponn kesyon ou yo epi konekte ou ak resous ki gendwa ede soutni ou pandan moman sa a.

Sonje vizite founisè rezo yo epi toujou montre kat ID manm UnitedHealthcare ou an pou tès, vizit oswa tretman ki lye ak COVID-19 yo. Epitou, kenbe founisè swen primè (PCP) ou an enfòme sou nenpòt rezilta tès oswa swen pou COVID-19 ou ta ka resevwa. 

Anpil moun kòmanse yon plan sante tounèf ak nouvo ane an. Ak sa, kopeman, ko-asirans oswa franchiz yo gendwa rekòmanse. Konekte sou kont UnitedHealthcare sou entènèt ou an oswa analize dokiman plan ou an pou detay sou plan avantaj ou an.

Deteksyon viris/antijèn ak tès pou antikò

UnitedHealthcare soutni ak tout fòs bezwen pou tès ki fyab epi ankouraje founisè swen sante yo pou yo itilize tès ki fyab FDA a otorize yo. Yon tès pou deteksyon viris/antijèn (dyagnostik) detèmine si yon moun enfekte aktyèlman ak COVID-19 lan. Yon tès antikò (sewoloji) gendwa detèmine si yon moun te ekspoze ak COVID-19 lan, epi dapre FDA a, tès sa a pa dwe sèvi pou dyagnostike yon enfeksyon aktyèl.

Pandan peryòd ijans nasyonal sante piblik lan, ki pwograme aktyèlman pou fini 17 oktòb 2021, ou ap gen $0 pataj frè (kopeman, ko-asirans oswa franchiz) pou tès pou COVID-19 la ki apwopriye medikalman lè se yon medsen oswa yon pwofesyonèl swen sante ki bay òdonans lan nan objektif dyagnostik oswa tretman. FDA a dwe otorize tès yo pou yo benefisye kouvèti asirans san pataj frè.

Kouvèti sa a aplike ak tès nan rezo e tès andeyò rezo yo pou plan sante Medicare Advantage, Exchange, Individual ak plan sante Patwon parennen yo. Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Avantaj yo pral sinon analize nan konfòmite ak plan sante ou an.

Si tès COVID-19 lan nesesè pou objektif anbochaj, edikasyon, sante piblik oswa siveyans (kontwòl), UnitedHealthcare ap kouvri tès lan lè lwa ki aplikab yo egzije l. Avantaj yo pral trete dapre plan avantaj sante ou an, e plan avantaj sante yo jeneralman pa kouvri tès pou siveyans oswa objektif sante piblik yo. Nou kontinye kontwole devlopman reglemantè yo pandan peryòd ijans yo.

Vizit anrapò ak tès COVID-19

Tès yo enpòtan pou ralanti pwopagasyon COVID-19. Nou ankouraje ou—manm nou yo—ak founisè swen sante yo sèvi ak tès FDA otorize yo. Gen de kalite tès COVID-19:

  • Tès dyagnostik yo pou detèmine si ou enfekte kounye a ak COVID-19.
  • Tès antikò yo gendwa detèmine si ou te petèt enfekte ak viris la. Dapre FDA a, tès antikò yo pa dwe sèvi pou dyagnostike yon enfeksyon aktyèl.

Ou pral gen $0 pataj frè (kopeman, ko-asirans oswa franchiz) pou tès pou COVID-19 ki apwopriye medikalman pandan peryòd ijans nasyonal sante piblik lan, ki pwograme aktyèlman pou fini 17 oktòb 2021. Tès ki apwopriye medikalman lè se yon medsen oswa yon pwofesyonèl swen sante ki bay òdonans lan nan objektif dyagnostik oswa tretman. FDA a dwe otorize tès yo pou yo benefisye kouvèti asirans san pataj frè. Kouvèti sa a aplike ak tès nan rezo e tès andeyò rezo yo pou plan sante Medicare Advantage, Exchange, Individual ak plan sante Patwon parennen yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la. Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a.

Plan avantaj UnitedHealthcare yo anjeneral pa kouvri tès pou rezon travay, edikasyon, vwayaj, sante piblik oswa siveyans, sòf si lalwa egzije sa. Avantaj yo pral trete dapre plan avantaj sante ou an.

Si ou panse ou bezwen yon tès pou COVID-19, pale avèk founisè swen sante ou. 

Tretman COVID-19

Si ou vin malad ak COVID-19 la, pwofesyonèl swen sante ou an ka preskri tretman. Gen yon rezime sou pwoteksyon asirans lan anba a. Si ou gen kesyon sou avantaj ou yo, konekte sou kont plan sante ou an oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

  • Plan Exchange, Individual ak plan Asire Konplètman Patwon yo patwone: Pou tretman pou COVID-19 la, pataj frè a pral dapre plan avantaj manm lan. Ou pral responsab pou nenpòt kopeman, ko-asirans oswa franchiz. Plan avantaj ou an ap detèmine kouvèti asirans lan pou sèvis andeyò rezo yo. Varyasyon Eta a gendwa aplike.
  • Plan sante Medicare Advantage yo: Pou tretman pou COVID-19 la, pataj frè a pral dapre plan avantaj manm lan. Ou pral responsab pou nenpòt kopeman, ko-asirans oswa franchiz. UnitedHealthcare te anile pataj frè tanporèman sou tretman pou COVID-19 la jiska 17 oktòb 2021.
  • Pou manm ki enskri nan Plan UnitedHealthcare Community yo: gen varyasyon ak règleman Eta a ki gendwa aplike pandan moman sa a.

Si ou gen kesyon sou avantaj ou yo, konekte ou nan kont plan sante ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Tretman antikò monoklonal pasyan ekstèn

FDA a te bay otorizasyon pou itilizasyon ijans pou 2 tretman antikò monoklonal. Selon CDC a, founisè swen ou an ka rekòmande tretman antikò monoklonal yo si ou tèste pozitif pou COVID-19, epi ou riske vin malad anpil oswa pou ou riske entène lopital la. Tretman sa a ka ede kò a reponn yon fason ki pi efikas kont viris la.

Gen yon rezime sou pwoteksyon asirans pou tretman antikò monoklonal la anba a. Konekte sou kont manm ou an  pou jwenn plis detay.

  • Plan Exchange, Individual ak plan ki Asire Konplètman Patwon yo patwone: Pou tretman antikò monoklonal avèk founisè rezo yo, pataj frè a pral dapre plan avantaj manm lan. Ou pral responsab pou nenpòt kopeman, ko-asirans oswa franchiz. Plan avantaj ou an ap detèmine kouvèti asirans lan pou sèvis andeyò rezo yo. UnitedHealthcare anile pataj frè tanporèman sou tretman antikò monoklonal avèk founisè rezo yo nan etablisman pasyan ekstèn yo jiska 17 oktòb 2021.

Kèk plan sante patwon yo asire1 gen diferan avantaj kouvèti asirans; si ou gen kesyon, tanpri verifye ak ekip resous imèn ou an pou avantaj yo. Plan avantaj ou an ap detèmine kouvèti asirans lan pou sèvis andeyò rezo yo.

  • Plan Medicare Advantage yo: Pou tretman antikò monoklonal yo, ou pral gen $0 pataj frè avèk founisè andedan rezo yo ak founisè andeyò rezo yo nan etablisman pou pasyan ekstèn jiska 2021. Ou ka petèt bezwen kat Medicare wouj, blan ak ble ou an, paske Medicare ap peye pou tretman sa a an 2021. 

Si ou gen kesyon oswa ou bezwen enfòmasyon sou avantaj ou yo

Rele nimewo ki sou kat ID manm ou an oswa konekte ou nan kont sante ou.

Kijan pou jwenn yon tès pou Kowonaviris (COVID-19)

Si ou panse ou te petèt ekspoze nan Kowonaviris (COVID-19) oswa ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire, rele founisè swen sante ou touswit. Nan anpil ka, ou ka itilize FaceTime, Skype oswa Zoom pou ou pale ak yon founisè swen, sa ki rele telesante (vizit vityèl). Si founisè swen sante ou aksepte pou ou fè tès la, li pral fè kowòdinasyon pou kote ou pral fè tès la.

Tès mobil ak tès nan machin gendwa yon opsyon. Ou pral bezwen yon founisè swen medikal mande tès la kanmenm, sòf si ajans gouvènman pa ou menm endike otreman. Si founisè ou an mande yon tès dyagnostik COVID-19 pou ou, sèvi ak lokalizatè nou an pou jwenn yon sant pou tès.

Sipò pou manm nou yo ki gen pi gwo risk: Medicare Advantage ak Medicaid

CDC di moun aje ak moun ki gen nenpòt laj ki gen pwoblèm medikal grav alabaz ka petèt nan pi gwo risk pou maladi grav akòz Kowonaviris (COVID-19). Egzanp pwoblèm medikal grav alabaz yo se pwoblèm kwonik nan kè oswa poumon, opresyon, sistèm iminitè febli, dyabèt, maladi kwonik nan ren ak nan fwa. Si ou ansent, ou gen yon andikap oswa ou nan sitiyasyon sanzabri, ou ka gen pi gwo risk tou. 

Si ou nan yon kategori ki anwo a, founisè swen ou ka mande pou ou rete andedan lwen lòt moun (izole pwòp tèt ou). UnitedHealthcare disponib pou ede ou pandan peryòd sa ak pou ede diminye posiblite pou ou ekspoze nan viris la. Nou ka ede ou pou fason pou jwenn medikaman, founiti, manje ak swen. Ou ka jwenn enfòmasyon tou sou pwogram sipò yo.

Manm yo, tanpri rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm lan. Lè ou rele, fè yo konnen founisè swen sante ou te preskri oto-izòlman.

Aprann prekosyon ou dwe pran si ou se yon manm Medicare Advantage oswa si ou gen risk.

Lòt Resous Pou Manm yo

UnitedHealthcare te elaji aksè nan telesante pou ou ka rete nan konfò kay ou epi ou jwenn bon swen yo. Ou kapab itilize telesante (vizit vityèl) pou bezwen swen sante ni pou Kowonaviris (COVID-19) ni pou sa ki pa pou Kowonaviris (COVID-19).

Nan peryòd ki bay estrès, li ka difisil pou ou fè fas. Si ou pale avèk yon moun, sa gendwa ede ou santi ou pi byen. Liy sipò emosyonèl 24/7 gratis nou an disponib pou ou rele nenpòt lè nan 866-342-6892. Liy Èd Optum sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.

Livrezon nan famasi disponib atravè Optum Home Delivery (livrezon nan kay) lè ou konekte nan kont plan sante ou an. Annik chwazi Livrezon Adomisil Optum lan. Livrezon nan famasi disponib tou nan plizyè famasi detayan.

Ou ka rele nimewo ki sou kat ID manm ou an epi ou pale ak yon enfimye/enfimyè si ou bezwen èd pou konnen risk ou genyen oswa si ou ap chèche konsèy ak sipò klinik anrapò ak Kowonaviris (COVID-19). Ou ka rele tou pou mande yon enfimye/enfimyè enfòmasyon sou pwoblèm swen sante jeneral.

Kesyon Moun Poze Souvan

Rele founisè swen sante ou touswit si ou panse ou te petèt ekspoze nan Kowonaviris (COVID-19) lan oswa si ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire. 

Pou jwenn yon founisè swen sante nan rezo a, ou ka konekte nan kont plan sante ou, oswa ou ka rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm UnitedHealthcare ou pou ou pale ak yon defansè.

Tès nan machin ak tès mobil yo gendwa yon opsyon. Ou pral bezwen yon founisè swen medikal mande tès la kanmenm, sòf si ajans gouvènman pa ou an endike yon lòt jan. Founisè swen sante ou an oswa ajans gouvènman an ap ede fè kowòdinasyon pou kote ou kapab fè tès la.

Nou pa vle ou enkyete. Pale avèk founisè swen ou an. Founisè swen ou an pa oblije fè yon dokiman espesyal avèk UnitedHealthcare (ki rele yon otorizasyon davans) jiska 22 Oktòb 2020. Ou gen chwa sa a toutotan ou se yon manm epi w ap deplase pou ale nan yon lòt anviwònman swen apre swen aktif. (Egzanp anviwònman swen apre swen aktif se etablisman swen enfimye kalifye, etablisman swen aktif alontèm, reyadaptasyon pasyan entène oswa swen sante nan kay.) Founisè swen ki te fè admisyon ou an ap senpleman fè nou konnen sa nan lespas 48 èdtan apre deplasman ou an.  

Aprann plis sou Kowonaviris (COVID-19)

Aprann sou viris la, sentòm pou chèche yo ak sa ou ka fè pou pa vin malad ak pou ede kenbe lòt moun an sekirite.  

[Mizik dous jwe anba pandan tèks entwodiksyon an ap parèt sou ekran an]

COVID-19

Kisa Kowonaviris yo ye?

[Naratè:] Kowonaviris yo se yon gwoup viris kouran ki ka lakòz maladi kay ni bèt ni moun.

[Sendwòm Respiratwa Egi Grav (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS), Sendwòm Respiratwa Mwayen Oryan (Middle East Respiratory Syndrome, MERS)]

Sendwòm Respiratwa Egi Grav ak Sendwòm Respiratwa Mwayen Oryan se de kowonaviris yo konnen byen.

An janvye 2020, Òganizasyon Mondyal Lasante te anonse yon nouvo kowonaviris, yo rele kounye a COVID-19, ki te lakòz yon deklanchman maladi respiratwa nan vil Wuhan nan Pwovens Hubei nan Lachin.

N ap aprann toujou kijan viris sa a transmèt, epi nou konte sou Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini ak Òganizasyon Mondyal Lasante pou jwenn konsèy. 

Men kisa nou konnen sou COVID-19:
 

Kijan COVID-19 transmèt?

Aktyèlman, yo panse li transmèt sitou pa mwayen ti gout respiratwa lè yon moun ki enfekte touse oswa etènye nan lè a.

Li ka transmèt tou lè yon moun manyen yon sifas ki enfekte epi apre sa li manyen bouch li, nen li oswa zye li. 

Ki sentòm COVID-19?

Sentòm COVID-19 yo kapab sanble ak yon enfeksyon respiratwa.

Premye sentòm yo ka gen ladan: lafyèv, tous ak souf kout.

Sèten moun, granmoun aje yo oswa moun ki gen sistèm iminitè febli, ka gen konplikasyon tankou nemoni ak enfeksyon akablan, ke yo rele septisemi.

Kijan ou ka ede pwoteje kont COVID-19.
Pou pwoteje tèt ou pi byen kont kowonaviris sa a:

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pandan 20 segonn.

Sèvi ak yon dezenfektan pou men abaz alkòl.

Evite manyen zye ou, nen ou ak bouch ou.

Evite kontak pwòch avèk moun ki malad yo.

Netwaye ak dezenfekte sifas yo manyen souvan yo, sa gen ladan telefòn ou ak konpitè ou.

Kouvri nen ou ak bouch ou avèk mouchwa lè wap touse oswa etènye, apre sa jete mouchwa a nan fatra touswit.

Pou jwenn enfòmasyon ki pi resan, konsèy ak avètisman pou vwayaj, vizite Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini oswa Òganizasyon Mondyal Lasante.

UnitedHealthcare ap kontinye siveye yon fason aktif resous sante piblik yo pou garanti nou reponn kòmsadwa a bezwen kliyan nou yo ak manm yo.

Avètisman: Sous: Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi Etazini an (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC). https://www.cdc.gov/ Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan.

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software