Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Tès COVID-19 Lakay San Preskripsyon

Anpil manm UnitedHealthcare ka jwenn tès COVID-19 lakay san preskripsyon (OTC), pou yon ti frè oswa gratis.

  • Manm plan UnitedHealthcare Medicare Advantage yo:  Avantaj espesyal sa a pa aplike pou manm Medicare Advantage yo. Sepandan, gen opsyon pou tès ak fè tès gratis. Gade anba a pou jwenn plis enfòmasyon. 
  • Manm UnitedHealthcare Community Plan yo: Manm Medicaid yo ka gen aksè nan tès OTC lakay ki kouvri selon kontra asirans kouvèti Eta a. Tanpri, rele nimewo telefòn ki sou do kat ID manm ou an pou konprann kouvèti a nan Eta ou an. Gade anba a pou plis enfòmasyon sou tès ak fè tès gratis. 

Pou manm Medicare Advantage yo

Plan Medicare Advantage UnitedHealthcare ou ka gen yon avantaj ki ka itilize pou tès COVID-19 lakay OTC yo. Konekte nan medicare.uhc.com pou konnen si avantaj OTC yo fè pati plan Medicare Advantage ou an. Tcheke avantaj Katalòg pwodui san preskripsyon oswa Kat Pwodui San Preskripsyon ou pou konfime.

Manm UnitedHealthcare Medicare Advantage yo pa kalifye pou ranbousman tès COVID-19 lakay OTC ki te achte san yon preskripsyon doktè. Tout plan Medicare Advantage nou yo kouvri tès COVID-19 yo lè se yon doktè ki preskri yo avèk yon pataj frè $0.

Plan UnitedHealthcare Sipleman Medicare yo ak Plan Medikaman Preskripsyon Medicare UnitedHealthcare yo pa kouvri ni ranbouse pou acha tès COVID-19 lakay OTC yo. Pou jwenn enfòmasyon sou kouvèti Original Medicare pou tès COVID-19 yo, gade Kouvèti Tès Kowonaviris yo (medicare.gov).

Disponibilite Tès Gratis

Kòm toujou, li gratis pou fè tès COVID-19 lè ou ale nan yon anplasman tès COVID-19 olye ou fè tès lakay ou. Jwenn yon anplasman pou fè tès COVID-19 toupre ou.

Tès COVID-19 Lakay (OTC) San Preskripsyon yo pa kouvri nan Medicare, men kouvèti Medicaid pou tès sa yo ka disponib pou manm ki gen doub kalifikasyon yo, sa gen ladan sa yo ki enskri nan yon Plan Bezwen Espesyal Doub Kalifikasyon (Dual Eligible Special Needs Plan, D-SNP). Pou wè si Medicaid kouvri tès COVID-19 lakay OTC yo pou ou, rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm ou an. 

Epitou, pifò D-SNP UnitedHealthcare yo gen yon avantaj OTC ki ka itilize pou fè tès COVID-19 yo lakay. Pou wè si D-SNP ou an gen avantaj sa a ladann, konekte nan kont ou pou jwenn plis enfòmasyon. 

Tout D-SNP UnitedHealthcare yo kouvri tou, ak yon pataj frè $0, tès COVID-19 yo ke yon founisè swen sante preskri.

Disponibilite tès gratis

Kòm toujou, li gratis pou fè tès COVID-19 lè ou ale nan yon anplasman tès COVID-19 olye ou fè tès lakay ou. Jwenn yon anplasman pou fè tès COVID-19 toupre ou.


Pou manm UnitedHealthcare Community Plan yo

Se chak pwogram Medicaid Eta a ki detèmine kouvèti tès COVID-19, epi detay yo konsènan kouvèti a varye selon Eta a. Pou moun ki gen doub kalifikasyon pou Medicaid ak Medicare, administratè avantaj Medicaid yo a dwe bay konsèy sou kouvèti yo a. Manm yo dwe rele nimewo ki sou do kat yo a si yo gen kesyon.

Disponibilite Tès Gratis

Sou sitwèb gouvènman federal la covidtests.gov, fwaye ou ka resevwa de livrezon ki gen kat tès COVID-19 lakay san preskripsyon (OTC) gratis ki ekspedye dirèkteman apati covidtests.gov. Gen plis enfòmasyon sou òf sa a nan covidtests.gov.

Kòm toujou, li gratis pou fè tès COVID-19 lè ou ale nan yon anplasman tès COVID-19 olye ou fè tès lakay ou. Jwenn yon anplasman pou fè tès COVID-19 toupre ou.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software