Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Reyalite sou Kowonaviris (COVID-19) la ak Varyant Delta a

To enfeksyon COVID-19 la, ansanm ak sa yo ki nan tout yon fwaye, kontinye ogmante. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yoAsosyasyon Medikal Ameriken an ak Akademi Ameriken pou Pedyatri rekòmande pou tout moun, sa gen ladan l sila yo ki gen laj 2 lane oswa plis yo, mete yon mask pou figi, pratike distans fizik e lave men yo regilyèman pou diminye pwopagasyon viris la. Li rekòmande tou pou tout moun ki ka pran yon vaksen kont COVID-19 FDA otorize dwe pran youn, sa ki pral ede pwoteje ou menm ak moun pwòch ou yo kont maladi grav ak lanmò ki anrapò ak COVID-19 la.

6 reyalite pou konnen sou COVID-19 la ak Varyant Delta a

  1. Varyant Delta COVID-19 la gaye pi fasil pase lòt souch viris yo. Li gendwa prèske 2 fwa pi kontajye pase varyant anvan yo.
  2. Moun ki pa vaksinen yo gen plis risk. Byenke moun ki vaksinen yo gendwa trape COVID-19 la, done yo montre vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo ede anpeche maladi grav e entène lopital. Moun ki gen pi gwo risk pou yo vin malad gravman ak viris la, epi gaye viris la, se moun ki pa vaksinen yo kont COVID-19 la.
  3. Moun yo vin pi malad pi vit, sa gen ladan l moun ki pi jèn yo. Avèk plis moun aje ki vaksinen, moun ki pi jèn yo vin malad gravman avèk viris la.
  4. COVID-19 lan ap kontinye sibi mitasyon. Pi bon fason pou ralanti devlopman nouvo varyant yo se mete yon mask pou pwoteje tèt ou epi pran vaksen kont COVID-19 la lè li vin disponib pou ou.
  5. Plis pase 1 moun sou 4 ki trape COVID-19 la ap gen sentòm menm apre 4 semèn. Byenke pifò moun refè sot nan COVID-19 nan kèk semèn maladi a, sèten moun soufri pwoblèm medikal apre COVID-19 la ki kontinye 4 semèn oswa plis apre enfeksyon an. Plizyè etid resan montre ant 27-33% pasyan ki trape COVID-19 la epi ki pa te entène lopital te devlope kèk sentòm ki dire lontan, kèlkeswa laj yo, eta sante yo anvan sa oswa gravite enfeksyon yo a. Byenke gen anpil bagay nou pa konnen toujou, CDC a rapòte pwoblèm “dirab” yo ka vin aktif nan divès kalite fason, sòti nan difikilte pou respire, fatig, doulè nan jwenti oswa chanjman karaktè pou rive nan pwoblèm pi grav toujou tankou domaj nan plizyè ògàn oswa maladi oto-iminitè.
  6. Avèk COVID-19 la epi pwopagasyon grip la nan otòn sa a, vaksen yo se pi bon pwoteksyon an. Sentòm COVID-19 yo, grip ak rim ka aji yon fason ki sanble. Ou gendwa bezwen tès pou konfime ki viris ou genyen. Vaksinasyon pou COVID-19 ak grip, mask pou figi, distans fizik ak rete lakay ou lè ou pa santi ou byen, bagay sa yo enpòtan pou ralanti pwopagasyon viris sa yo.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software