Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kisa pou fè si Ou Santi Ou Malad

Si ou pa santi w byen epi ou enkyete pou sentòm ou yo, li ka difisil pou konnen kisa pou w fè. Annou egzamine kisa pou fè si ou pa fin konnen.

Rete lakay ou

Sòf si ou bezwen swen medikal touswit, li pi bon pou ou rete. Ou pral pwoteje tèt ou ansanm ak lòt moun yo lè ou rete kote ou ye a.

Rele founisè swen sante ou si ou gen sentòm Kowonaviris (COVID-19)

Sa yo gen ladan sentòm tankou lafyèv, tous oswa souf kout. Si ou bezwen jwenn yon founisè rezo a, konekte ou nan kont plan sante ou.

Si founisè swen sante ou te mande yon tès dyagnostik pou Kowonaviris (COVID-19)

Tcheke detay yo pou konprann kouvèti asirans ou pou tès pou Kowonaviris (COVID-19), vizit anrapò ak tès la ak tretman an. 

Jwenn yon sant tès dyagnostik si sa nesesè

Si founisè swen sante ou te mande pou ou yon tès pou Kowonaviris (COVID-19), sèvi ak zouti lokalizasyon nou an pou jwenn yon sant tès ki toupre kote ou ye a. Sa se pou manm yo sèlman. 

Koute founisè swen sante ou

Rete an kontak si ou malad, menm si sa pa gen rapò ak viris la. Ou ka pale nan telefòn oswa eseye yon vizit telesante si ou bezwen pale ak founisè swen ou pandan ou lakay ou.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software