Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Pran Swen Tèt Ou

Nouvo sitiyasyon “nòmal” la se rete lakay ou epi pratike distans sosyal. Li enpòtan pou ou rete lwen lòt moun pou ou pa ekspoze ak Kowonaviris (COVID-19).

Men kèk lide sou sa pou fè pou ede evite ou raz.

Adapte ou epi rete lakay ou.

Eseye yon nouvo bagay. Kwit yon nouvo resèt, fè yon albòm foto, jwe jwèt sosyete, netwaye amwa ou, fè atizana, koute mizik ki detann ou, epi fè yon lis pou sa ou vle fè lè tout bagay retounen nan “nòmal.”

Kontakte moun.

Sa se yon moman ideyal pou wè kisa ansyen zanmi ak fanmi lwen yo ap regle. Fè yon reyinyon vityèl an fanmi sou Zoom oswa lòt reyinyon videyo vityèl. Lè w santi w konekte, sa gendwa ede soutni moral ou.

Bouje kò ou.

Lè ou aktif, sa kapab ede remonte moral ou epi soutni sistèm iminitè ou. Mache ozalantou katye a (men asire ou kenbe distans sosyal). Detire kò ou epi pratike yoga. Fè ti kouri anplas oswa lanse yon sware dans nan salon ou. Pou verifye tou resous plan sante ou gen pou kondisyon fizik nan kay ou an, ou ka konekte sou kont plan sante ou an.

Manje ansante epi eseye nouvo manje.

Manje fwi, legim ou ak manje ki pa transfòme. Lè ou manje nouriti ki bon pou sante, se yon trè bon fason pou ede sistèm iminitè kò ou. Eseye yon kiwi oswa diferan kalite nwa oswa chokola nwa. Sa ka ranfòse enèji ou ak tanperaman ou tou.

Kontinye pwoteje tèt ou ak lòt moun.

Si nou pran mezi sa yo, nou tout kapab travay ansanm pou ede redui pwopagasyon viris la.

  • Pratike bon lavaj men toutan. Li trè enpòtan pou lave men ou avèk savon pandan 20 segonn apre ou te nan yon anplasman piblik, oswa apre ou fin etènye oswa touse. Epitou asire ou lave men ou lè w ap prepare manje ak manje.
  • Netwaye ak dezenfekte sifas ou manyen chak jou yo, tankou tab, manch pòt ak wobinèt yo.
  • Kouvri bouch ak nen ou avèk yon pwoteksyon mask an twal lè ou ozalantou lòt moun. Sa ede pwoteje lòt moun sizoka ou ta ka enfekte. CDC gen yon videyo sou mask pou figi ki montre ou kijan pou ou itilize yon mayo ak de elastik pou fabrike yon mask pou figi. Genyen tou machaswiv etap pa etap sou fason pou koud youn, ansanm ak lòt enfòmasyon itil sou mask yo.

Pran repo.

Bon somèy se kle pou bòn sante. Pran tan pou ralanti, respire ak dòmi byen. Se yon bagay estrawòdinè sa bon repo ka fè pou ou.

Soutni sante emosyonèl ou

Li pafètman nòmal pou santi ou sou estrès kounye a. Si ou pale ak yon moun, sa gendwa ede ou santi ou pi byen.

  • Liy sipò emosyonèl 24/7 gratis nou an disponib pou ou rele nan 866-342-6892. Liy Èd Optum 24/7 sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.

Kijan pou jwenn sipò touswit pou sante mantal

Si ou bezwen èd touswit — pou tèt pa ou oswa pou yon moun pwòch ou — rele 911 oswa itilize nimewo ijans yo ki anba a.

Sèvis asistans nan telefòn pou Itilizasyon Sibstans

Liy Dirèk Nasyonal pou Vyolans nan Kay

Liy Telefòn Nasyonal pou Prevansyon Swisid

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 (TTY)

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 (TTY)

Si ou santi ou menm oswa yon moun pwòch ap gen siy depandans, rele liy asistans konfidansyèl la pou jwenn sipò ak konsèy 24/7 sou chwa pou tretman ak kouvèti asirans. Rele pou jwenn entèvansyon pou kriz, enfòmasyon ak referans nan sèvis lokal pou viktim vyolans nan kay yo. Si ou menm oswa yon moun ou konnen gen posiblite pou komèt swisid oswa gen detrès emosyonèl, jwenn èd ijans touswit. Kontakte liy lavi an pou jwenn sipò gratis ak konfidansyèl ak entèvansyon pou kriz 24/7.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software