Telesante oswa Vizit Vityèl: Rete lakay ou epi pale ak founisè swen sante yo

Randevou san prezante: Telesante (Vizit Vityèl)

Ou ka pale ak yo oswa "wè" founisè swen sante yo sou FaceTime, Skype, Zoom oswa lòt aplikasyon telesante sou aparèy yo. Yo rele sa telesante oswa yon vizit vityèl. Sa yo disponib 24/7. Si w ap chèche pou konnen kijan sa fonksyone, men yon egzanp.

Vizit Vityèl yo pèmèt ou pale avèk yon founisè swen sante sou entènèt pou bezwen swen ijan yo, 24/7. These visits may be available through preferred telehealth partners, such as Teladoc, American Well, Doctor On Demand and others. Vizit sa yo ideyal pou grip sezon an, alèji, zye woz ak lòt pwoblèm medikal ijan. 

Konekte ou nan kont plan sante ou pou konprann ak jwenn aksè nan avantaj Vizit Vityèl ou. Si ou rete lwen lòt moun, sa ede chans pou ou pa pran viris la. Si ou panse ou petèt gen Kowonaviris (COVID-19) oswa ou gen sentòm tankou lafyèv, tous oswa difikilte pou respire, se pou ou asire ou rele founisè swen sante ou touswit. 

Vizit telesante avèk founisè swen lokal ou yo

Ou ka mande founisè swen sante lokal ou si li ofri telesante (vizit vityèl). Si ou pa gen yon founisè swen ou wè regilyèman, konekte ou nan kont plan sante ou pou jwenn yon founisè rezo ki ka ofri yon vizit telesante. 

UnitedHealthcare is committed to helping you get the care you need from home or work through telehealth visits with your local providers. We will expand access to telehealth services for in-network providers for many of our plans through Dec. 31, 2020, as noted below. 

 • UnitedHealthcare Individual and fully insured Group Market health plans, with opt-in available for self-funded employer plans are as follows: 
  • Expanded access with network providers for telehealth visits: Members have expanded access to telehealth visits with network providers2 through Dec. 31, 2020. These visits need to be provided via live interactive audio-video or audio-only. 
  • Coverage for COVID-19 testing related telehealth visits: There is $0 cost-share for COVID-19 testing related telehealth visits with network providers through the national public health emergency period1, currently scheduled to end Oct. 22, 2020. 
  • For out-of-network providers, you will have expanded telehealth access for COVID-19 testing related telehealth visits through Oct. 22, 2020. As of Oct. 23, 2020, out-of-network telehealth services are covered according to the member’s benefit plan.
  • Coverage for telehealth visits not related to COVID-19: There is $0 cost-share for non-COVID-19 related telehealth visits with network providers through Sept. 30, 20202. After that date, members will be responsible for any copay, coinsurance and deductible, according to their benefits plan.

Please note that state-specific rules, regulations and emergency periods do apply and can be found on the UnitedHealthcare provider website or by signing in to your member account. These may vary from federal regulations. If no state-specific exceptions apply, UnitedHealthcare guidelines will apply.  

 • UnitedHealthcare Medicare Advantage plans: 
  • Expanded access to telehealth visits: With in-network providers, members have expanded access to telehealth for non-COVID-19 and COVID-19 testing related visits through Dec. 31, 2020. These visits need to be provided via live interactive audio-video. 
   For out-of-network providers, the expansion of telehealth access for COVID-19 testing related visits is through the national public health emergency period1, currently scheduled to end Oct. 22, 2020. For non-COVID-19 related visits, the expansion of telehealth access with out-of-network providers ends Oct. 22, 2020. After that date, members will be responsible for any copay, coinsurance and deductible, according to their benefits plan.
  • Coverage for COVID-19 testing related telehealth visits: There is $0 cost-share for COVID-19 testing related telehealth visits with in- and out-of-network providers through the national public health emergency period1, currently scheduled to end Oct. 22, 2020. 
  • Coverage for telehealth visits not related to COVID-19 testing: Members have $0 cost-share for non-COVID-19 related telehealth visits through September 30, 2020. As of Oct. 1, 2020, members who access telehealth visits for non-COVID-19 testing related visits will be responsible for any copay, coinsurance and deductible, according to their benefits plan.

For benefits coverage information, please sign in to your health plan account or review the additional COVID-19 coverage options that may be available.

  Virtual Visits for 24/7 urgent care 

  With Virtual Visits, you can talk to a health care provider online 24/7 for urgent care needs, like seasonal flu, allergies, pink eye and more. Urgent care visits are available through our preferred telehealth partners, including Teladoc, American Well, Doctor On Demand and others. 

  For many Individual and Group Market health plan members, you can access the Virtual Visit benefit offered through one of the UnitedHealthcare preferred telehealth partners. Beginning Oct. 1, 2020, all Virtual Visits not related to COVID-19 testing will be covered according to your plan benefits. If your Virtual Visit is related to COVID-19 testing, your cost-share is $0 through the national public health emergency period1, currently scheduled to end Oct. 22, 2020.

  For Medicare Advantage and Medicaid members, you can continue to access your existing Virtual Visit benefits offered through one of our preferred telehealth partners without cost-sharing. 

  Sign in to your health plan account to understand and access your Virtual Visit benefit.

Pran swen sante emosyonèl ou

Nan peryòd ki bay estrès, li ka difisil pou ou fè fas. Si ou pale ak yon moun, sa gendwa ede ou santi ou pi byen. Here are some ways to connect and take care of yourself.

 • Our free 24/7 emotional support line is here for you to call any time at 1-866-342-6892. Liy Èd Optum sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.
 • The National Suicide Prevention Lifeline offers 24/7 support through an online chat called Lifeline Chat. You can also call 1-800-273-8255 or 1-800-799-4889 (TTY) for support.
 • The Crisis Text Line is a free resource available 24/7 to help you connect with a crisis counselor Text “Home” to 741741.

Footnote
1. This date is subject to change based on federal or state guidance.
2. For out-of-network providers, the expansion of telehealth access for non-COVID-19 related visits ended July 24, 2020.

Kilè pou itilize telesante (vizit vityèl)

Randevou swen medikal woutin yo

Si ou pa gen Kowonaviris (COVID-19) epi ou gen lòt bezwen medikal, ou ka anmezi pou planifye yon vizit telesante avèk founisè swen sante lokal ou ni pou bezwen ijan ni pou bezwen ki pa ijan. Vizit sa yo kapab pou nenpòt nan sa ki annapre la yo: 

 • Swen ijan oswa swen medikal woutin (odyo/videyo entèraktif ak odyo sèlman) 
 • Swen konpòtmantal pasyan ekstèn (odyo/videyo entèraktif ak odyo sèlman) 
 • Terapi fizik, okipasyonèl oswa lapawòl (odyo/vizyèl entèraktif sèlman) 

Cost-sharing waived for in-network telehealth visits will end on October 22, 2020 for members with Medicare Advantage, Medicaid, Individual and Group Market fully insured health plans. Nou pral travay avèk kliyan ki finanse pwòp tèt yo ki vle nou mete anplas yon metòd sanblab. Frè andeyò rezo ak pataj frè ap aplike, si genyen. Sèvis telesante yo andeyò rezo a ap kouvri dapre avantaj plan sante ou.

Randevou an rapò ak Kowonaviris (COVID-19)

Si ou bezwen palnifye yon vizit pou sentòm Kowonaviris (COVID-19), telesante gendwa yon bon chwa. Ou ka pale avèk founisè swen ou san ou pa oblije vini nan kabinè a oswa nan klinik la. We’ve waived cost sharing for Coronavirus (COVID-19) testing-related visits during this national emergency through October 22, 2020. Kouvèti asirans sa a aplike plan sante Medicare Advantage, Medicaid, Endividyèl ak an Gwoup. As of October 23, 2020, members will be responsible for any copay, coinsurance and deductible, according to their benefits plan. 

Vizit dantè

Si ou gen yon bezwen dantè ijan, ou ka rele founisè dantè ou pou òganize yon vizit teledantisri. Si ou bezwen èd pou jwenn yon dantis, rele nimewo telefòn ki sou kat ID manm UnitedHealthcare ou epi n ap ede ou jwenn yon founisè ki toupre ou.

 

If you have any questions about your benefits, sign into your health plan account or call the number on the back of your member ID card.

Pran swen sante emosyonèl ou

Nan peryòd gwo estrès, li gendwa itil pou pale ak yon moun. Liy sipò emosyonèl 24/7 gratis nou an disponib pou ou rele nenpòt lè nan 866-342-6892. Liy Èd Optum sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.

Jwenn èd pou konprann avantaj ou yo

Si ou gen kesyon sou avantaj ou yo, konekte ou nan kont plan sante ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Nou ka ede ou konprann kouvèti asirans ou, jwenn yon founisè swen sante oswa konekte ou avèk yon enfimye/enfimyè. 

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software