Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Sèvi ak vizit vityèl pou ou pale avèk yon doktè pandan ou lakay ou

Telesante, yo rele l swen vityèl tou, ba ou aksè ak founisè swen sante andeyò kabinè founisè a, pa egzanp lakay ou oswa nan travay ou. Anpil founisè gendwa ofri vizit telesante atravè telefòn oswa òdinatè ou pou divès kalite bezwen swen, sa gen ladan l vizit swen woutin oswa swen ijan yo. UnitedHealthcare gen opsyon pou jwenn aksè ak telesante avèk founisè lokal ou yo oswa patnè telesante prefere UnitedHealthcare yo.

Aprann plis sou telesante epi gade yon videyo ki montre kijan yon vizit telesante òdinè gendwa fonksyone.

Vizit vityèl avèk founisè swen lokal ou yo

UnitedHealthcare pran angajman pou ede ou jwenn swen ou bezwen yo andeyò kabinè doktè a gras ak vizit vityèl yo.

Plan Exchange UnitedHealthcare, Individual ak plan sante Patwon yo Patwone:

  • Pataj frè pou vizit vityèl ki anrapò ak tès COVID-19 la: Pou vizit vityèl ki anrapò ak tès COVID-19, ou pral gen $0 pataj frè avèk founisè nan rezo yo e founisè andeyò rezo yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la, ki prevwa aktyèlman pou fini 19 jiyè 2021.
  • Pataj frè pou tretman pou COVID-19 la atravè vizit vityèl: Plan avantaj ou an ap detèmine kouvèti asirans pou sèvis telesante nan rezo ak andeyò rezo an pou tretman ki pa anrapò ak COVID-19 la. Ou pral responsab tout kopeman, ko-asirans, dediktib oswa frè ki sot nan pòch selon plan avantaj ou yo.
  • Kouvèti asirans pou vizit vityèl ki pa anrapò ak COVID-19: Manm yo gendwa gen vizit vityèl avèk founisè rezo yo pandan yo lakay yo. Plan avantaj ou an ap detèmine kouvèti asirans pou vizit vityèl nan rezo ak andeyò rezo an pou vizit ki pa anrapò ak COVID-19 la. Ou pral responsab pou nenpòt kopeman, ko-asirans, dediktib oswa frè ki sot nan pòch selon plan avantaj ou yo.

Tanpri konnen règ, règleman yo ak peryòd ijans byen presi aplike pou Eta a, epi ou ka jwenn yo sou sit entènèt founisè UnitedHealthcare la, oswa lè ou konekte nan kont manm ou an. Sa yo ka varye parapò ak règleman federal yo. Si pa gen okenn eksepsyon byen presi ki aplike pou Eta a, machaswiv UnitedHealthcare yo ap aplike. Kèk plan sante patwon an asire1 gen diferan kontra kouvèti asirans; si ou gen kesyon, tanpri verifye ak ekip resous imèn ou an pou avantaj yo.

Plan UnitedHealthcare Medicare Advantage yo:

  • Pataj frè pou vizit vityèl ki anrapò ak tès COVID-19 la: Pou telesante ki anrapò ak tès COVID-19, ou pral gen $0 pataj frè pou vizit kay founisè nan rezo ak andeyò rezo yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la, ki prevwa aktyèlman pou fini 19 jiyè 2021.
  • Pataj frè pou tretman COVID-19 la atravè vizit vityèl: Ou pral responsab pataj frè (kopeman, ko-asirans oswa dediktib) pou tretman COVID-19 la atravè vizit vityèl yo. Pifò plan Medicare Advantage UnitedHealthcare yo gen $0 kopeman pou sèvis vityèl ki kouvri yo. Verifye dokiman plan ou an pou jwenn detay sou pataj frè yo.
  • Aksè elaji pou vizit telesante yo ki pa anrapò ak COVID-19 la: Pou founisè andedan rezo a ak founisè andeyò rezo a, ou pral gen aksè elaji ak vityèl atravè peryòd ijans sante piblik nasyonal la, ki prevwa aktyèlman pou fini 17 Oktòb 2021.

Plan avantaj ou an ap detèmine pataj frè a pou vizit vityèl ki pa anrapò ak tès pou COVID-19 la. Pifò plan Medicare Advantage UnitedHealthcare yo gen $0 kopeman pou sèvis vityèl ki kouvri yo. Verifye dokiman plan ou an pou jwenn detay sou pataj frè yo.

Plan sante Medicaid yo: Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Tanpri verifye sou sit entènèt UnitedHealthcare Community Plan lan ak sit Eta ou an pou jwenn enfòmasyon pi resan ki aplikab yo. Si pa gen okenn eksepsyon byen presi ki aplike pou Eta a, machaswiv tradisyonèl plan UnitedHealthcare yo ap aplike.

Pou jwenn enfòmasyon sou kouvèti avantaj ou yo, tanpri konekte nan kont plan sante ou an oswa konsilte opsyon kouvèti COVID-19 anplis ki gendwa disponib yo.

Vizit Vityèl pou swen ijan 24/7

Avèk Vizit Vityèl yo, ou kapab pale avèk yon founisè swen sante sou entènèt 24/7 pou bezwen swen ijan, tankou grip sezonye, alèji, zye woz ak plis toujou. Vizit swen ijan sa yo disponib atravè patnè telesante prefere nou yo, tankou Teladoc, American Well, Doctor On Demand ak lòt. 

Pou anpil manm plan sante Mache Endividyèl ak an Gwoup, ou ka jwenn aksè ak avantaj Vizit Vityèl yo ofri atravè youn nan patnè telesante prefere UnitedHealthcare yo. Vizit Vityèl ki pa anrapò ak tès COVID-19 yo ap kouvri dapre avantaj yo ki nan plan ou an. Si Vizit Vityèl ou a anrapò ak tès COVID-19 lan, pataj frè ou an se $0 pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal, ki prevwa aktyèlman pou fini 17 Oktòb 2021.

Pou manm Medicare Advantage ak Medicaid yo, ou kapab kontinye jwenn aksè ak avantaj Vizit Vityèl ou genyen ki egziste deja yo, yo ofri yo atravè youn nan patnè telesante prefere nou yo san pataj frè.

Konekte sou kont plan sante ou an pou aprann plis sou avantaj Vizit Vityèl ou an.

Pran swen sante emosyonèl ou

Nan peryòd ki bay estrès, li ka difisil pou ou fè fas. Si ou pale ak yon moun, sa gendwa ede ou santi ou pi byen. Men kèk fason pou konekte ak pou pran swen tèt ou. 

  • Liy pou soutyen emosyonèl 24/7 gratis nou an disponib pou ou rele nenpòt lè nan 866-342-6892. Liy Èd Optum sa a gen pèsonèl espesyalis sante mantal fòme yon fason pwofesyonèl. Li gratis epi li disponib pou nenpòt moun.
  • Liy Telefonik Nasyonal pou Prevansyon Swisid (National Suicide Prevention Lifeline) lan ofri soutyen 24/7 nan yon tchat sou entènèt ki rele Lifeline Chat. Ou kapab rele tou nan 1-800-273-8255 oswa 1-800-799-4889 pou jwenn soutyen. 
  • Liy Tèks pou Kriz la se yon resous gratis ki disponib 24/7 pou ede ou konekte avèk yon konseye pou kriz Tèks “Home” nan 741741

Jwenn èd pou konprann avantaj ou yo

Si ou gen kesyon sou avantaj ou yo, konekte ou nan kont plan sante ou an oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Nou ka ede ou konprann kouvèti asirans ou, jwenn yon founisè swen sante oswa konekte ou avèk yon enfimye/enfimyè.

Nòt anba paj

  1. Kat asirans ou ka ede ou konprann si ou nan yon plan sante travay asire. Si li endike, “Administered by United HealthCare Services, Inc.” (Administre pa United HealthCare Services, Inc.) sou devan, nan kwen anba adwat, ou nan yon plan travay asire. Pi bon resous ou pou enfòmasyon an detay sou avantaj sante yo pral responsab avantaj sosyal yo nan resous imèn ou an.

Avètisman

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou an oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Mak yo se pwopriyete chak pwopriyetè apa.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software