Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Sèvi ak vizit vityèl pou ou pale avèk yon doktè pandan ou lakay ou

Telesante, yo rele l swen vityèl tou, ba ou aksè ak founisè swen sante andeyò kabinè founisè a, pa egzanp lakay ou oswa nan travay ou. Anpil founisè gendwa ofri vizit telesante atravè telefòn oswa òdinatè ou pou divès kalite bezwen swen, sa gen ladan l vizit swen woutin oswa swen ijan yo. UnitedHealthcare gen opsyon pou jwenn aksè ak telesante avèk founisè lokal ou yo oswa patnè telesante prefere UnitedHealthcare yo.

Aprann plis sou vizit vityèl yo epi gade yon videyo ki montre kijan yon vizit telesante òdinè ka fonksyone.

Vizit vityèl avèk founisè swen lokal ou yo

UnitedHealthcare pran angajman pou ede ou jwenn swen ou bezwen yo andeyò kabinè doktè a gras ak vizit vityèl yo.

Plan UnitedHealthcare Medicare Advantage yo:

  • Pataj frè pou vizit vityèl ki anrapò ak tès COVID-19 la: Pou telesante ki anrapò ak tès COVID-19, ou pral gen $0 pataj frè pou vizit kay founisè nan rezo ak andeyò rezo yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la.
  • Pataj frè pou tretman COVID-19 la atravè vizit vityèl: Ou pral responsab pataj frè (kopeman, ko-asirans oswa dediktib) pou tretman COVID-19 la atravè vizit vityèl yo. Pifò plan Medicare Advantage UnitedHealthcare yo gen $0 kopeman pou sèvis vityèl ki kouvri yo. Verifye dokiman plan ou an pou jwenn detay sou pataj frè yo.
  • Aksè elaji pou vizit telesante yo ki pa anrapò ak COVID-19 la: Pou founisè andedan rezo a ak founisè andeyò rezo a, ou pral gen aksè elaji ak vityèl atravè peryòd ijans sante piblik nasyonal la.

Plan avantaj ou an ap detèmine pataj frè a pou vizit vityèl ki pa anrapò ak tès pou COVID-19 la. Pifò plan Medicare Advantage UnitedHealthcare yo gen $0 kopeman pou sèvis vityèl ki kouvri yo. Verifye dokiman plan ou an pou jwenn detay sou pataj frè yo.

Plan sante Medicaid yo: Pou moun ki enskri nan UnitedHealthcare Community Plan yo, gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Tanpri verifye sou sit entènèt UnitedHealthcare Community Plan lan ak sit Eta ou an pou jwenn enfòmasyon pi resan ki aplikab yo. Si pa gen okenn eksepsyon byen presi ki aplike pou Eta a, machaswiv tradisyonèl plan UnitedHealthcare yo ap aplike.

Pou jwenn enfòmasyon sou kouvèti avantaj ou yo, tanpri konekte nan kont plan sante ou an oswa konsilte opsyon kouvèti COVID-19 anplis ki gendwa disponib yo.

Vizit Vityèl pou swen ijan 24/7

Avèk Vizit Vityèl yo, ou kapab pale avèk yon founisè swen sante sou entènèt 24/7 pou bezwen swen ijan, tankou grip sezonye, alèji, zye woz ak plis toujou. Vizit swen ijan sa yo disponib atravè patnè telesante prefere nou yo, tankou Teladoc, American Well, Doctor On Demand ak lòt. 

Pou manm Medicare Advantage ak Medicaid yo, ou kapab kontinye jwenn aksè nan avantaj Vizit Vityèl ou gen ki egziste deja ke yo ofri pa mwayen youn nan patnè telesante prefere nou yo san pataj frè.

Konekte sou kont plan sante ou an pou aprann plis sou avantaj Vizit Vityèl ou an.

Pran swen sante emosyonèl ou

Nan peryòd ki bay estrès, li ka difisil pou ou fè fas. Ka gen moman kote ou bezwen pale avèk yon konseye pou sitiyasyon kriz. Kèk opsyon gen ladan: 

  • Liy Telefonik Nasyonal pou Prevansyon Swisid: disponib 24/7  
  • Liy Tèks pou Kriz la se yon resous gratis ki disponib 24/7 pou ede ou konekte avèk yon konseye pou kriz 

Jwenn èd pou konprann avantaj ou yo

Si ou gen kesyon sou avantaj ou yo, konekte ou nan kont plan sante ou an oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Nou ka ede ou konprann kouvèti asirans ou, jwenn yon founisè swen sante oswa konekte ou avèk yon enfimye/enfimyè.

Nòt anba paj

  1. Kat asirans ou ka ede ou konprann si ou nan yon plan sante travay asire. Si li endike, “Administered by United HealthCare Services, Inc.” (Administre pa United HealthCare Services, Inc.) sou devan, nan kwen anba adwat, ou nan yon plan travay asire. Pi bon resous ou pou enfòmasyon an detay sou avantaj sante yo pral responsab avantaj sosyal yo nan resous imèn ou an.

Avètisman

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou an oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an. Mak yo se pwopriyete chak pwopriyetè apa.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software