Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Sa Ou Dwe Konnen Sou Vaksen kont Kowonaviris (COVID-19) la

Pwoteje sante ou avèk yon vaksen kont Kowonaviris (COVID-19) la

Vaksen COVID-19 yo se yon etap enpòtan nan pwoteksyon sante ou ak moun pwòch ou yo, epi nou ankouraje pou ou pale avèk doktè ou sou bon moman an pou ou pran vaksen ou. Nou pran angajman pou bay enfòmasyon itil sou vaksen yo ak resous pou soutni ou, sa gen ladan $0 pataj frè sou vaksinasyon kont COVID-19 yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la.

Planifye vaksen ou an

Vaksen COVID-19 yo disponib anpil kay tout founisè vaksinasyon yo, sa gen ladan famasi detayan yo, kabinè doktè yo ak lòt sistèm sante yo.

Pwoteksyon ak sekirite vaksen an

Vaksen COVID-19 FDA otorize yo ak vaksen FDA apwouve yo san danje epi yo ede anpeche maladi grav nan COVID-19.

$0 pataj frè pou vaksen

Ou pa dwe resevwa yon bòdwo pou vaksinasyon COVID-19 ou pandan tout ijans sante piblik nasyonal la1.

Aprè ou fin vaksinen

Jwenn nouvèl ki pi resan yo sou lavi a apre ou fin pran vaksen ou, depi nan fason pou jere efè segondè ki ka genyen yo pou rive nan fason pou ou jwenn aksè ak dosye vaksen ou.

Kesyon moun poze souvan

CDC an rete pi bon sous pou edikasyon sou vaksen COVID-19 la. UnitedHealthcare ap bay enfòmasyon itil pou manm nou yo pa mwayen dijital ak atravè sant dapèl nou yo. Manm yo ta dwe siveye mizajou nan dènye nouvèl lokal yo, nan depatman sante yo, famasi ak founisè swen sante yo, ki ka gen plis enfòmasyon ak resous ki pi byen presi sou disponiblite vaksen lokal yo.

Gen plizyè seksyon nan kesyon yo poze souvan yo (FAQ) ede gide moun nan bon kontni an:

 1. Pwoteksyon ak sekirite
 2. Distribisyon ak disponiblite
 3. Preparasyon randevou premye dòz la
 4. Pran dezyèm dòz la
 5. Frè ak kouvèti asirans 
 6. Lòt resous anplis 

Pwoteksyon ak sekirite

FDA te apwouve vaksen COVID-19 la pou itilizasyon nan prevansyon maladi grav nan COVID-19 pami moun ki gen laj 16 lane oswa plis. Vaksen COVID-19 yo reswvwa tou otorizasyon pou itilizasyon dijans (EUA), nan kay moun ki gen laj 12 lane oswa plis nan men FDA pou ede anpeche maladi grav nan COVID-19 la. Pou moun ki gen sèten maladi defisyans sistèm iminitè, FDA otorize yon dòz anplis nan vaksen COVID-19 de dòz yo pou ede ogmante pwoteksyon an omaksimòm pou popilasyon sa a. Ou kapab jwenn plis detay nan tablo ki anba a.

Vaksen kont COVID-19 yo

Fabrikan vaksen an

Dòz

Laj

Enfòmasyon ak Fich Enfòmasyon FDA

Comirnaty nan Pfizer-BioNTech

2 dòz4, entèval 21 jou

 • EUA pou laj 12- 15 zan
 • EUA pou sèten moun ki gen defisyans sistèm iminitè4
 • Apwouve pou laj 16 oswa plis

Moderna

2-dòz4, entèval 1 mwa

 • EUA ki gen laj 18 lane oswa plis
 • EUA pou sèten moun ki gen defisyans sistèm iminitè4

Johnson & Johnson's Janssen 

1 dòz

18 lane oswa plis

1 Toujou suiv direktiv vaksinasyon fabrikan an.

2 Otorizasyon pou Itilizasyon Dijans (EUA) pou itilize kay moun ki gen laj sa yo.

* CDC rekòmande pou moun ki gen defisyans sistèm iminitè nan nivo modere jiska grav resevwa yon dòz anplis nan vaksen ARNm COVID-19 yo omwen 28 jou apre yon dezyèm dòz vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 oswa vaksen Moderna COVID-19 la.

Tankou vaksen kont grip lan, founisè vaksinasyon yo pral administre vaksen kont COVID-19 lan sou baz disponiblite. Founisè vaksinasyon yo gendwa pa gen tout vaksen kont COVID-19 FDA a otorize yo nan lokal yo.

Rapèl enpòtan sou pwoteksyon vaksen kont COVID-19 yo founi:

 • Tankou lòt vaksen yo, vaksen kont COVID-19 yo ka pran plizyè semèn apre finisman vaksinasyon an pou efikasite total.
 • Moun ki vaksinen konplètman yo ka pote viris la apre ekspozisyon, menm si yo pa prezante sentòm yo. Mask ki itilize nan andedan ak nan andwa piblik yo ede anpeche ekspozisyon.
 • Yo pa konnen aktyèlman dire pwoteksyon an kont COVID-19 la epi y ap etidye li.

Pou rezon sa a, kontinye suiv direktiv sekirite sante piblik yo pou ede pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun yo. Pou jwenn enfòmasyon pi resan yo, ale nan CDC.

Selon CDC, tout vaksen COVID-19 FDA otorize yo ak vaksen FDA apwouve yo san danje epi yo efikas pou anpeche maladi grav nan COVID-19 la. Si ou gen kesyon konsènan ki vaksen ki ka bon pou ou, pale avèk founisè swen jeneral ou oswa lòt pwofesyonèl swen sante.

Aprann plis sou Vaksen COVID-19 Janssen lan sou sit entènèt CDC a.  

Sekirite nan vaksen se yon pi gwo priyorite, epi plizyè milyon moun te deja vaksinen an tout sekirite. Selon CDC, tout vaksen COVID-19 FDA otorize yo ak vaksen FDA apwouve yo san danje epi yo efikas pou anpeche maladi grav, sa gen ladan ospitalizasyon ak lanmò, nan COVID-19 la. Yo endispansab pou ralanti pandemi an. Sistèm Ameriken an pou sekirite vaksen yo asire tout vaksen yo pase nan gwo kantite pwosesis pou konfime nivo sekirite yo. Vaksen kont COVID-19 FDA otorize dènyèman te pase nan pwosesis sa a. Menm apre otorizasyon pou itilizasyon dijans lan, FDA a kontinye analize done klinik sou vaksen yo.

Yo akòde apwobasyon on fwa FDA te detèmine vaksen an san danje epi li efikas pou anpeche maladi grav nan COVID-19. FDA fè yon revizyon an detay done klinik yo ak enfòmasyon yo, jan yo soumèt yo nan Aplikasyon pou Lisans Byolojik yo (Biologics License Application, BLA)

Sit entènèt CDC an gen enfòmasyon anplis sou sekirite vaksen kont COVID-19 lan

Menm jan ak lòt vaksen yo epi selon CDC, moun yo rapòte kèk efè segondè avèk vaksen COVID-19 FDA otorize yo ak vaksen FDA apwouve yo. Efè segondè ki pi kouran an se yon bra fè mal. Kèk lòt efè segondè yo gendwa sanble ak grip lan epi yo ka petèt afekte kapasite manm lan pou fè aktivite toulejou yo, men yo ta dwe disparèt nan kèk jou.

Si manm yo gen efè segondè ki deranje yo oswa ki pa disparèt, yo dwe rapòte yo bay founisè vaksinasyon yo a oswa bay founisè swen jeneral yo. Yo dwe enfòme CDC tou nan 1-800-822-7967, paske CDC ak FDA kontinye siveye sekirite vaksen COVID-19 FDA otorize ak sa FDA apwouve yo. Manm yo kapab itilize aplikasyon mobil v-safe CDC a tou, ki pral ede siveye efè segondè yo epi pou jwenn rapèl pou dezyèm dòz yo. 

FDA a gen yon pwosesis egzamen pou sekirite ak efikasite li reyalize anvan pou li akòde otorizasyon pou itilizasyon dijans (EUA) pou piblik la anjeneral. On fwa FDA otorize yon vaksen pou itilizasyon dijans, Komite Konsiltatif sou Pratik Vaksinasyon an (ACIP) pral rankontre pou vote sou rekòmandasyon vaksen an.

Lè y ap evalye EUA, FDA fè ekilib avèk anpil atansyon ant risk ak avantaj pwodui yo ka genyen baze sou done ki disponib nan moman an. Pandan peryòd ijans nasyonal sante piblik la, FDA a ap kontinye siveye ni sekirite ni efikasite vaksen an.

Ofiramezi FDA ap otorize plis vaksen kont COVID-19 la, ACIP pral òganize reyinyon piblik byen vit pou egzamine tout done ki disponib sou chak vaksen epi fè rekòmandasyon pou itilizasyon yo Ozetazini. Aprann plis sou fason CDC a fè rekòmandasyon sou vaksen COVID-19 yo.

Apwobasyon FDA a te detèmine ke vaksen an san danje epi li efikas pou anpeche COVID-19. FDA fè yon revizyon an detay done klinik yo ak enfòmasyon yo, jan yo soumèt yo nan Aplikasyon pou Lisans Byolojik yo (Biologics License Application, BLA). Anplis, Komite Konsiltatif sou Pratik Vaksinasyon yo (ACIP) ak CDC rekòmande vaksen FDA apwouve a pou itilize kay moun ki gen laj 16 lane oswa plis.

Vaksen COVID-19 ki gen apwobasyon FDA a se Vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech lan, ki pral rele Comirnaty. Vaksen sa a te apwouve pou itilizasyon pou anpeche COVID-19 kay moun ki gen laj 16 oswa plis, epi li kontinye otorize pou itilizasyon dijans pou anpeche COVID-19 kay moun ki gen laj 12 a 15 lane ak moun ki gen sèten maladi defisyans sistèm iminitè, jan CDC defini sa.

Vaksen COVID-19 FDA otorize ak vaksen FDA apwouve aktyèlman yo pa rekòmande pou moun ki gen sèten pwoblèm medikal oswa laj diferan. Vaksen aktyèl yo otorize pou itilizasyon pami laj ki annapre la yo:

 • Pfizer pa otorize pou moun ki poko gen laj 12 lane.
 • Moderna pa otorize pou moun ki poko gen laj 18 lane.
 • Johnson & Johnson's Janssen pa otorize pou moun ki poko gen laj 18 lane epi li pa otorize pou yon dezyèm dòz.

Dapre FDA, fanm ki gen laj mwens ke 50 lane dwe okouran risk ra pou gen kayo san ak kantite plakèt fèb apre vaksinasyon Janssen lan. Gen lòt vaksen COVID-19 ki disponib, tankou Pfizer ak Moderna, epi yo pa te obsève risk sa a pou yo.

Gen lòt konsiderasyon espesyal konsènan kilè ki pa ta yon bon moman pou pran vaksen an:

 • Si yon moun te ekspoze dènyèman ak COVID-19 la, gade direktiv CDC yo pou pran vaksen an
 • Si yon moun te gen tretman ak antikò monoklonal oswa li te resevwa plasma konvalesans, CDC deklare vaksinasyon an pa dwe fèt pandan omwen 90 jou

Manm yo dwe pale ak founisè swen sante yo a si yo gen kesyon konsènan si pou yo pran vaksen pou COVID-19. 

Dapre CDC, si moun te deja gen yon reyaksyon alèjik grav ak yon vaksen oswa yon medikaman sou fòm piki, li ta dwe mande doktè l si li ta dwe pran vaksen COVID-19 la. Yon reyaksyon grav se youn ki mande tretman nan yon lopital oswa avèk medikaman tankou yon EpiPen (epinephrine). Selon CDC, chans pou reyaksyon grav ak vaksen COVID-19 FDA otorize a fèb anpil.  

CDC rekòmande pou moun ki gen alèji sezonye yo oswa alèji ak manje, bèt domestik oswa medikaman yo pran nan bouch yo, ka vaksinen kanmenm. Si manm yo gen kesyon, yo ta dwe tcheke founisè swen sante yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, li fich enfòmasyon FDA pou pasyan yo: Pfizer, Moderna ak Janssen Johnson & Johnson. Pwofesyonèl swen sante yo konsilte tou fich enfòmasyon FDA pou founisè swen sante ki disponib pou Pfizer, Moderna ak Janssen.

 

CDC ak Kolèj Ameriken Obstetrisyen ak Jinekològ rekòmande vaksinasyon COVID-19 la pou tout moun ki gen laj 12 lane oswa plis. Sa gen ladan moun ki ansent, moun k ap bay tete, moun k ap eseye vin ansent kounye a, oswa ki ta ka vin ansent alavni. Moun ki ansent ak moun ki te ansent resaman gen plis chans pou yo malad grav ak COVID-19 parapò ak moun ki pa ansent yo. Lè ou pran yon vaksen COVID-19, sa ka pwoteje ou kont maladi grav nan COVID-19.

Si ou gen kesyon, yon konvèsasyon avèk founisè swen sante ou sou vaksen COVID-19 la gendwa itil

Selon CDC, yo ta dwe ofri vaksinasyon kont COVID-19 yo pou moun kèlkeswa si yo te deja gen enfeksyon COVID-19. Epi manm yo pa bezwen yon tès antikò oswa tès dyagnostik anvan oswa apre yo pran vaksen an pou konnen si vaksen an te aji. Nenpòt moun ki enfekte kounye a avèk COVID-19 lan dwe tann pou yo vaksinen jiskaske maladi yo a rezoud, epi apre yo satisfè kritè yo pou sispann izòlman. Anplis, prèv ki gen aktyèlman yo sijere re-enfeksyon ak viris ki lakòz COVID-19 la se yon bagay ki ra nan 90 jou yo apre enfeksyon okòmansman an. Moun ki gen yon enfeksyon resan ka retade vaksinasyon an jouk nan fen peryòd 90 jou sa.

Selon CDC, si ou te trete pou COVID-19 avèk antikò monoklonal oswa plasma konvalesans, ou dwe tann 90 jou anvan ou pran yon vaksen COVID-19. Pale avèk doktè ou si ou pa fin sèten apwopo tretman ou te resevwa a oswa si ou gen plis kesyon pou konnen si pou ou pran yon vaksen COVID-19.

Si oumenm oswa timoun ou an gen yon istwa sendwòm enflamatwa miltisistemik kay granmoun oswa timoun, CDC deklare ou ta dwe anvizaje pou retade vaksinasyon an jiskaske oumenm oswa timoun ou an refè sot anba maladi ak pandan 90 jou apre dat dyagnostik MIS-A oswa MIS-C an. Aprann plis bagay sou konsiderasyon klinik yo pou moun ki gen yon istwa MIS-C oswa MIS-A miltisistèm.

Selon CDC, ekspè yo ap kontinye etidye varyant viris ki lakòz COVID-19 la. Viris toujou ap chanje pa mwayen mitasyon, epi yo prevwa pou nouvo varyant parèt pou yon viris apre yon sèten tan. Gen plizyè varyant viris ki lakòz COVID-19 la Ozetazini, epi varyant sa yo sanble pwopaje pi fasilman pase lòt varyant yo. Yon ogmantasyon nan ka COVID-19 yo ka abouti nan plis moun ki entène lopital epi ka gen plis lanmò.  

Vaksen COVID-19 FDA otorize yo ak vaksen FDA apwouve yo ede anpeche viris la gaye, sa ki limenm kapab ede diminye posiblite pou varyant viris yo devlope ak gaye. Selon CDC, vaksen COVID-19 yo ede pwoteje kont varyant yo, epi yo kontinye ap etidye sa de prè avèk plis etid k ap dewoule.

Vaksen yo jwe yon wòl esansyèl pou limite pwopagasyon COVID-19 ak pou pwoteje sante moun yo. Pou ede pwoteje sante manm lan, li dwe swiv pratik sekirite sante piblik yo: mete mask pou figi, adopte distans fizik, lave men li regilyèman epi izole tèt li oswa mete l nan karantèn lè li malad. Aprann plis sou varyant Delta a la a, oswa vizite sit entènèt CDC a.

Akademi Ameriken Pedyat ak Asosyasyon Medikal Ameriken anfavè mask pou figi yo kòm yon zouti baze sou lasyans pou ede anpeche ak kontwole COVID-19. Mask yo ede kenbe goutlèt respiratwa ou yo, pandan li kenbe goutlèt lòt moun yo deyò. Yo efikas pou ede ralanti pwopagasyon COVID-19 la, espesyalman pou 1) ni moun ki vaksinen ni moun ki pa vaksinen nan zòn ki trè afekte yo, ak 2) moun ak fwaye ki poko vaksinen oswa ki gen yon pwoblèm medikal alabaz, selon CDC.

Asire mask ou travay pi byen tank li kapab, selon CDC:

 • Gen de kouch twal oswa plis ou kapab lave
 • Kouvri nen ak bouch ou nèt
 • Ajiste pafètman sou kote figi ou san twou vid
 • Fè yon fil nazal anpeche lè soti nan anlè mask la

Aprann plis bagay konsènan kilè pou mete yon mask sou sit CDC an

CDC di vaksinasyon woutin kont grip la se yon sèvis swen prevantif enpòtan pou timoun, adolesan ak granmoun (sa gen ladan moun ki ansent yo) ki pa ta dwe retade akòz pandemi COVID-19 la.

Ajans lokal sante piblik yo detèmine rekòmandasyon pou karantèn yo. Dapre CDC an, yo itilize karantèn pou kenbe lwen lòt moun yon moun ki te petèt ekspoze nan COVID-19 la. Definisyon ekspozisyon se 15 minit oswa plis lè ou nan mwens ke 6 pye ak yon moun ki teste pozitif oswa ki te gen sentòm nan lespas 2 jou apre ekspozisyon an. Lè ou pa ale nan piblik oswa ou rete lakay ou, karantèn lan ede anpeche maladi a gaye anvan yon moun konnen li genyen l.

CDC a te idantifye 2 gwoup moun ki pa bezwen mete yo nan karantèn lè yo ekspoze:

 • Moun ki vaksinen konplètman pa oblije mete yo nan karantèn ankò apre yon ekspozisyon dirèk avèk yon moun ki gen COVID-19, sòf si yo gen sentòm COVID-19 yo. Yo konsidere kòm moun ki vaksinen konplètman moun ki te pran yon dòz nan vaksen yon sèl-dòz la oswa toude dòz yo nan yon vaksen de dòz, epi 2 semèn fin pase pou pèmèt vaksen an aji. Gen konsiderasyon anplis pou moun ki vaksinen konplètman ak nan etablisman swen sante yo.
 • Moun ki te refè yo sot nan COVID-19 la nan 3 mwa ki sot pase yo pa bezwen mete yo nan karantèn.

Aprann plis sou sit entènèt CDC a

Daprè CDC a, yo itilize izòlman pou separe moun ki enfekte ak COVID-19 yo parapò ak moun ki pa enfekte yo. Moun ki nan izòlman yo dwe rete lakay yo jiskaske li san danje pou yo rete bò kote lòt moun. Lakay la, nenpòt moun ki malad oswa ki enfekte dwe separe ak lòt moun, yo dwe rete nan yon “chanm malad” byen presi epi sèvi avèk yon twalèt apa si sa posib. Longè peryòd izòlman an depann de plizyè faktè. Repase rekòmandasyon CDC yo pou konnen kilè izòlman an ka fini selon sitiyasyon an.

Dapre CDC, byenke pifò moun refè sot nan COVID-19 nan kèk semèn maladi a, sèten moun soufri pwoblèm medikal apre COVID-19 ki kontinye 4 semèn oswa plis apre enfeksyon an. Plizyè etid resan montre ke ant 27-33% pasyan ki trape COVID-19 epi ki pa te entène lopital te devlope kèk sentòm ki dire lontan, kèlkeswa laj yo, eta sante yo anvan sa oswa gravite enfeksyon yo a. Byenke gen anpil bagay nou pa konnen toujou, CDC a rapòte pwoblèm “dirab” yo ka vin aktif nan divès kalite fason, sòti nan difikilte pou respire, fatig, doulè nan jwenti oswa chanjman karaktè pou rive nan pwoblèm pi grav toujou tankou domaj nan plizyè ògàn oswa maladi oto-iminitè. Vaksen FDA otorize ak vaksen FDA apwouve pou COVID-19 jwe yon wòl enpòtan pouanpeche maladi grav nan COVID-19. Enfòmasyon anplis sou COVID-19 “dirab” disponib sou sit entènèt CDC a.

Distribisyon ak disponiblite

Vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo disponib anpil nan famasi detayan yo, kabinè doktè yo, lopital ak sant sante ki kalifye nan nivo federal yo. Anpil gwo famasi detayan yo aksepte pasyan vini san randevou, epi gwo aktivite vaksinasyon yo pa kapab mande randevou ankò.

Jwenn resous sou disponiblite vaksen yo pou zòn manm lan

Nou pran angajman pou kenbe manm yo enfòme sou vaksen yo ak ankouraje vaksinasyon pou ede pwoteje sante yo ak sante lòt moun. Manm yo ka jwenn enfòmasyon ki pi resan yo sou uhc.com/covid-19vaccines ak nan kont manm UnitedHealthcare yo a sou entènèt. Pou ede manm yo resevwa enfòmasyon nan bon moman, nou ankouraje pou yo konekte nan kont manm sou entènèt yo a epi revize preferans yo.

UnitedHealthcare angaje tou nan ekite sante ak pou soutni manm vilnerab nou yo. Nou gen pwogram pou soutni moun ki gen anpil risk, sa gen ladan moun ki gen maladi ki gen anpil risk ak moun ki gen laj 65 lane oswa plis. Manm yo ka aprann plis si yo rele nimewo ki sou kat ID manm UnitedHealthcare yo a.  

Dapre CDC, granmoun ki gen nenpòt laj ki gen sèten pwoblèm medikal kache alabaz gen plis risk pou maladi grav nan viris ki lakòz COVID-19 la. Maladi grav nan COVID-19 defini kòm ospitalizasyon, admisyon nan ICU, entibasyon oswa vantilasyon mekanik, oswa lanmò. UnitedHealthcare pran angajman pou ede manm nou yo ki gen gwo risk yo pou jwenn founisè vaksinasyon yo epi pran vaksen yo.

UnitedHealthcare ka ofri sipò nan twa fason: 

1) ankourajman vaksen nan imèl oswa telefòn, sa gen ladan Lokalizatè Resous Vaksen nou an pou ede jwenn founisè vaksinasyon yo, 

2) notifikasyon ak sipò klinik nan pwogram jesyon swen yo, oswa

 3) notifikasyon ak sipò pou planifikasyon pa mwayen defansè sèvis kliyan nou yo. Grasa pwogram sa yo, UnitedHealthcare ankouraje vaksinasyon, li ede manm lan jwenn founisè vaksinasyon pa mwayen Lokalizatè Resous Vaksen nou an epi li bay transpò oswa resous kominotè, selon bezwen an. Sipò pou transpò varye selon plan UnitedHealthcare yo. Nou ankouraje manm yo pou yo pale ak founisè swen sante yo a konsènan kilè pou yo pran vaksen pou COVID-19.

Manm yo kapab itilize Lokalizatè Resous Vaksen nou an (uhc.com/vaccinelocator) pou jwenn founisè vaksinasyon ki toupre yo. Pou manm ki gen laj 65 lane oswa plis, oswa ki nan plan Dual Complete nou yo, nou gen pwogram transpò ak planifikasyon pou soutni manm yo, pou ede elimine nenpòt baryè pou vaksinasyon an. Byenke nou gen defansè UnitedHealthcare yo, manm yo ka rele nimewo ki sou kat ID manm UnitedHealthcare yo a pou aprann plis sou sipò pou pran randevou pou vaksinasyon an. 

UnitedHealthcare gen pwogram byen presi pou ede elimine baryè pou vaksinasyon an pou ranfòse konfyans nan vaksen an ak soutni yon aksè ekitab nan pami manm yo ak kominote nou yo.

 • Pou ranfòse konfyans nan vaksen an, nou adopte yon apwòch ki baze sou konesans ki konsantre sou fòmasyon konpreyansyon, founi bon mesaj yo ak soutni bon mesaje yo.
 • Pou soutni yon aksè ekitab nan vaksen yo, done ak analiz yo ede nou konprann dinamik sante popilasyon nou an epi ede oryante estrateji angajman manm nou yo. Sa gen ladan konsantre sou bon patnè yo ak chanèl pou angajman yo, ansanm ak pwogram transpò ak planifikasyon soutni vaksinasyon kay moun ki pi frajil yo.
 • UnitedHealthcare ap soutni tou inisyativ ki konsantre sou ede vaksinen moun vilnerab ak defavorize yo grasa pwogram STOP COVID-19 nou an ak inisyativ pilòt Vaccine Community Connectors endistri asirans sante a.
 • Ekite nan lasante twouve l tou nan sant fason nou fè biznis. Kominikasyon nou yo ak eksperyans nou yo founi aksesibilite dijital, alfabetizasyon nan sante ak kominikasyon nan plizyè lang. Pwogram responsablite sosyal antrepriz nou an, Empowering Health, bay sipò sibvansyon pou òganizasyon kominotè lokal yo pou ede fasilite aksè nan swen sante kay popilasyon ki pi frajil yo ak defavorize yo.

Gade “Pwen Diskisyon sou Konfyans nan Vaksen yo ak Ekite nan Sante pou jwenn plis detay. 

UnitedHealthcare rekòmande pou manm yo pran premye vaksen COVID-19 ki vin disponib pou yo a ak vaksen yon pwofesyonèl swen sante rekòmande.

Nou rekòmande tou pou manm lan kenbe doktè li enfòme sou vaksinasyon li a. Dosye vaksinasyon nimerik UnitedHealthcare manm lan se yon fason yon manm gendwa chwazi pou pataje vaksinasyon l avèk doktè l oswa lòt founisè swen sante li. Dosye dijital UnitedHealthcare a poko disponib pou tout manm yo, pasek n ap travay avèk gouvènman an ak lòt founisè vaksinasyon yo pou ede asire ke done vaksinasyon COVID-19 manm yo konplè.   

Tankou vaksen kont grip lan, founisè vaksinasyon yo pral administre COVID-19 la sou baz disponiblite. Founisè vaksinasyon yo gendwa pa gen tout vaksen kont COVID-19 FDA a otorize yo nan lokal yo. Si manm yo gen kesyon, nou ankouraje pou yo pale ak founisè swen sante yo.

Preparasyon randevou premye dòz la

Manm yo dwe prepare pou montre ID foto yo, tankou yon lisans chofè, pou montre prèv idantite yo.

 • Manm plan Medicare yo:

Yo pral bezwen kat Medicare wouj, blan ak ble yo a, paske Medicare ap peye pou vaksen manm lan nan 2021. Si manm lan pa gen kat Medicare li, li ka jwenn li lè konekte nan kont Sekirite Sosyal li. Yo ka jwenn sou kat Medicare yo a plis enfòmasyon sou sit CMS la.

Si manm lan resevwa vaksen li nan yon vizit regilye kay founisè swen li, li pral bezwen kat ID manm UnitedHealthcare li tou.  

 • Pou moun ki pa gen plan sante Medicare, yo pral gen pou yo montre kat ID manm UnitedHealthcare yo a.

Manm yo dwe mete mask pou figi yo ak adopte distans fizik nan randevou yo a. Yo ka jwenn enfòmasyon anplis sou preparasyon pou randevou vaksinasyon yo a sou sit entènèt CDC an

Pou anpil manm, UnitedHealthcare peye yon frè bay founisè vaksinasyon an pou administrasyon vaksen an. Anplis, lè li montre kat asirans sante li, manm lan ap ede asire tou ke gen yon dosye dijital vaksinasyon COVID-19 li an disponib nan kont manm UnitedHealthcare sou entènèt li an.

Si yon manm resevwa sèvis anplis pandan randevou vaksinasyon li a oswa si li pran vaksen an pandan yon vizit regilye nan kabinè, li ka responsab pou kopeman, dediktib, ko-asirans oswa frè andeyò rezo a, selon plan avantaj li an. Founisè vaksinasyon ou an pa dwe faktire ou pou obsèvasyon nòmal la, ki se 15-30 minit apre ou fin resevwa vaksinasyon an.

Men 3 pwen kle nan CDC pou manm yo kenbe nan tèt yo pandan y ap prepare pou randevou vaksinasyon yo a:

 1. Founisè vaksinasyon manm yo pral pwobableman siveye yo apre yo fin resevwa vaksen an. Sa se pou sizoka ta gen yon reyaksyon alèjik ki ra. Kidonk, manm yo dwe planifye randevou vaksinasyon an ap pran kèk tan anplis.
 2. Manm yo dwe pran randevou dezyèm vaksen yo a si sa posib pou yo planifye davans pou dezyèm dòz yo a. Manm yo kapab enskri tou pou mesaj tèks gratis nan VaxText CDC a pou jwenn yon rapèl sou dezyèm dòz vaksen COVID-19 yo a.
 3. Manm yo ta dwe resevwa yon kat vaksinasyon pandan randevou yo a ki endike ki vaksen yo te resevwa, dat yo te resevwa l ak kikote yo te resevwa l. Nou sijere pou yo konsève l yon kote ansekirite.

Si w ap resevwa yon dòz anplis, yo pral fè mizajou nan kat vaksinasyon ou pou montre dòz sa yo nan pwochen randevou ou an. Nou ankouraje manm yo konsève kat vaksinasyon yo avèk yo.

 

Pran dezyèm dòz la

Moun yo ap gen pou yo pran toude dòz yo nan 3-4 semèn pou yo jwenn pwoteksyon fabrikan an endike a. Yo dwe asire ke toude dòz yo resevwa yo soti nan menm fabrikan an ak pou yo pran dezyèm dòz la pwòch otank posib ak moman ki rekòmande a. Swiv direktiv fabrikan an pou vaksinasyon:

Nou ankouraje atoutfòs pou manm yo pwograme toude dòz yo menm lè an pou respekte delè sa yo epi jwenn pwoteksyon kont COVID-19. Founisè vaksinasyon an dwe ede manm lan planifye dezyèm dòz la lè li resevwa premye dòz li a epi ede li konnen kilè li ka resevwa dezyèm dòz la.

Yo kapab enskri tou pou mesaj tèks gratis nan VaxText CDC a pou jwenn yon rapèl sou dezyèm dòz vaksen COVID-19 yo a

Yon dòz anplis nan vaksen Janssen Johnson & Johnson lan poko otorize, ni pa gen yon rekòmandasyon pou kòmanse yon lòt seri vaksen. CDC ak FDA ap travay yon fason aktif pou bay konsèy sou sa

CDC ak FDA te otorize yon dòz anplis nan vaksen COVID-19 yo pou sèten moun ki gen defisyans sistèm iminitè jan CDC a defini a.

Li rekòmande pou moun ki kalifye pou twazyèm piki a pran twazyèm piki a omwen 28 jou apre dezyèm dòz yo a nan vaksen de dòz la, depreferans resevwa menm fabrikan ak 2 premye piki yo. Moun ki gen defisyans sistèm iminitè, ak moun k ap viv avèk yo, dwe kontinye mete mask pou figi, adopte distans fizik epi lave men yo regilyèman lè yo deyò kay yo.

Yon dòz anplis nan vaksen Janssen Johnson & Johnson lan poko otorize. CDC ak FDA ap travay yon fason aktif pou bay konsèy sou sa.

CDC rekòmande pou resevwa pwochen piki a nan seri ou an pwòch otank posib ak moman ki rekòmande a. Suiv direktiv fabrikan an pou vaksinasyon. Si yon manm rate randevou vaksinasyon li oswa li deyò kalandriye a, li ka pran dezyèm dòz la kanmenm epi li pa pral bezwen rekòmanse ak yon premye dòz. E menm si dezyèm dòz la anreta, dezyèm dòz la pral ede yo jwenn pwoteksyon kanmenm kont COVID-19. Li dwe planifye pwochen randevou li avèk founisè vaksen li an byen vit tank li kapab.

Yo ta dwe te resevwa yon kat vaksinasyon nan premye randevou yo a ki gen enfòmasyon sou fabrikan vaksen COVID-19 la, dat premye vaksinasyon yo a ak kilè yo dwe pran dezyèm dòz yo. Si li pa ka jwenn sa, founisè vaksen li an ka ede l konnen ki vaksen li te resevwa.

Manm lan ta dwe pale avèk founisè swen sante li oswa founisè vaksinasyon COVID-19 la. Yo pral ede manm lan detèmine pwochen dispozisyon ki pi bon an pou konplete seri vaksinasyon COVID-19 la.

Apre vaksinasyon

Efè segondè nan vaksen yo se siy nòmal ki endike ke kò ou ap devlope yon pwoteksyon. Menm jan ak lòt vaksen yo epi selon CDC, moun yo te rapòte kèk efè segondè avèk vaksen COVID-19 FDA otorize yo ak vaksen FDA apwouve yo. Efè segondè ki pi kouran an se yon bra fè mal. Kèk lòt efè segondè yo gendwa sanble ak grip lan epi yo ka petèt afekte kapasite ou pou fè aktivite toulejou yo. Men yo ta dwe ale nan kèk jou. Manm yo ka aprann plis sou sit entènèt CDC a.

Si manm lan gen doulè oswa malèz apre vaksinasyon li, li ka pale ak doktè l konsènan pran medikaman san preskripsyon, tankou ibuprofen oswa acetaminophen. Li ka itilize tou yon vizit vityèl pou konekte ak yon pwofesyonèl swen sante pou diskite sou sentòm li yo.

Sizoka ta gen yon ijans, rele 911 oswa ale nan lopital ki pi pre a. 

Si manm yo gen efè segondè ki deranje yo oswa ki pa disparèt, yo dwe rapòte yo bay founisè vaksinasyon yo a oswa bay founisè swen jeneral yo. Yo dwe enfòme CDC tou nan 1-800-822-7967, Se paske CDC ak FDA kontinye siveye sekirite vaksen COVID-19 FDA otorize ak sa FDA apwouve yo. Manm yo kapab itilize aplikasyon mobil v-safe CDC a tou, ki pral ede siveye efè segondè yo epi pou jwenn rapèl pou dezyèm dòz yo.

Direktiv CDC yo chanje yon fwa yon moun vaksinen konplètman, ki vle di sa gen 2 semèn depi ou te resevwa dezyèm dòz la nan yon vaksen de dòz oswa apre ou fin pran yon sèl dòz vaksen Janssen lan.

Selon CDC, moun ki vaksinen konplètman yo ka reprann anpil aktivite yo te konn fè anvan pandemi an, san yo pa mete yon mask ni pratike distans fizik.

Sepandan, pou ede pwoteje manm ki vaksinen konplètman yo ak lòt moun kont COVID-19, sa gen ladan kont varyant Delta a, CDC ak Asosyasyon Medikal Ameriken rekòmande sa ki annapre la yo:

 • Mete yon mask nan andwa andedan piblik yo ak espas deyò ki gen anpil moun nan zòn ki gen gwo to elve enfeksyon COVID-19.
 • Mete yon mask epi swiv lòt direktiv sekirite sante piblik yo si oumenm oswa yon moun nan kay ou pa vaksinen, si nou gen yon sistèm iminitè ki febli oswa si nou gen yon pwoblèm medikal alabaz.
 • Mete yon mask nan tout lekòl andedan, kèlkeswa estati vaksinasyon an.
 • Mete yon mask pandan 14 jou, oswa jiskaske ou resevwa yon rezilta tès konplètman negatif, lè ou nan anviwònman piblik andedan si ou te ekspoze ak yon moun ki ta ka gen yon enfeksyon COVID-19; premye tès COVID-19 la ta dwe fèt ant 3 ak 5 jou apre ekspozisyon an.

Akademi Ameriken Pedyatri apwouve mask yo tou pou ede anpeche ak kontwole COVID-19. Yo rekòmande pou tout timoun ki gen laj 2 lane oswa plis mete mask pou figi. 

Kontinye swiv nenpòt egzijans pou mete mask baze sou diretiv yo onivo Eta, lokal oswa onivo biznis yo. Gade nan direktiv CDC yo pou jwenn konsèy konplè sou sekirite sante piblik.

Aprann sa ou dwe konnen konsènan zafè mete mask ak chwazi aktivite ki gen plis sekirite

Sèl dòz anplis nan vaksen COVID-19 ki otorize kounye a pou itilizasyon dijans se pou moun ki gen sèten eta defisyans sistèm iminitè, jan CDC defini li.

FDA pa otorize yon piki rapèl (oswa dòz anplis) nan yon vaksen COVID-19, ni CDC pa rekòmande li. Yo prevwa plis enfòmasyon ant mitan ak fen mwa septanm lan. Nou pral fè mizajou nan uhc.com ak uhcprovider.com dèke yo rann rekòmandasyon apwopriye a disponib piblikman.

Nou ankouraje pou manm yo konsève kat vaksinasyon yo a nan yon kote ki ansekirite. Manm yo ta dwe anvizaje pran foto oswa eskane kat vaksinasyon yo a kòm yon kopi bakòp. Manm yo dwe asire yo pa poste foto kat vaksinasyon yo a sou entènèt oswa sou rezo sosyal, paske ka gen moun ki eseye itilize enfòmasyon manm yo kòm pwòp enfòmasyon pa yo.

Dosye vaksinasyon nimerik yo a, ki ka disponib nan kont manm UnitedHealthcare yo a sou entènèt ak aplikasyon mobil la kapab itil tou nan sitiyasyon kote yon manm ka bezwen montre prèv vaksinasyon an. Si ou pa gen youn ki parèt aktyèlman, ou ka rapòte vaksinasyon ou oumenm, dekwa pou ou gen prèv dijital vaksinasyon ou pou itilize ak pataje jan ou vle.

Wi, ou ka jwenn dosye dijital vaksen COVID-19 ou a nan kont manm UnitedHealthcare ou sou entènèt ak nan app mobil UnitedHealthcare lan. Dosye a mete enfòmasyon vaksinasyon manm lan nan plamen l epi li gendwa itil pou travay, retounen lekòl, oswa pou fè lòt aktivite kote yo ka mande yon dosye vaksinasyon kont COVID-19 la. Dosye dijital sa a pa la pou ranplase Kat Dosye Vaksinasyon CDC COVID-19 ofisyèl ou an.

Manm yo ka chwazi rapòte vaksen yo yomenm avèk itilizasyon dosye dijital yo a nan kont manm UnitedHealthcare yo sou entènèt. Ou ka enprime oswa pataje dosye sa a jan ou vle. UnitedHealthcare ka itilize enfòmasyon sa yo pou ede manm yo jwenn enfòmasyon nan bon moman, tankou rapèl pou vaksen rapèl yo. Si nou ta resevwa done vaksinasyon ajou nan men founisè vaksinasyon manm lan, yo pral ranplase done manm lan rapòte yo.    

Nou ankouraje manm yo kenbe doktè yo enfòme sou vaksinasyon yo a. Dosye vaksinasyon nimerik UnitedHealthcare lan se yon fason manm lan gendwa chwazi pou pataje enfòmasyon sou vaksinasyon l avèk doktè l oswa lòt founisè swen sante li.  

Nan moman sa a, UnitedHealthcare pa pral gen yon dosye vaksinasyon kont COVID-19 pou tout manm yo kòm anpil sant vaksinasyon diferan ak done enkonplè sa lakòz. UnitedHealthcare kontinye travay de prè avèk Eta yo ak lòt founisè vaksinasyon yo pou ede asire manm pral gen aksè ak yon dosye dijital fyab sou vaksinasyon yo a.

Al gade nan pwen diskisyon 2.0 Dosye Vaksinasyon an pou jwenn plis detay.

Non, CDC pa rekòmande pou moun fè yon tès antikò oswa tès dyagnostik pou COVID-19 pou konprann si vaksen an te fonksyone

Selon CDC, moun ki vaksinen konplètman p ap oblije mete yo nan karantèn apre yon ekspozisyon dirèk avèk yon moun ki gen COVID-19, sòf si yo gen sentòm yo. Yo konsidere kòm moun ki vaksinen konplètman moun ki te pran vaksen yon sèl-dòz la oswa toude dòz yo nan yon vaksen de dòz, epi yon peryòd 2 semèn fin pase pou pèmèt vaksen an aji. Gen konsiderasyon anplis pou pasyan ak rezidan ki vaksinen konplètman nan etablisman swen sante yo.

Frè ak kouvèti asirans

Ou pral gen $0 pataj frè (kopeman, franchiz oswa ko-asirans), sou vaksinasyon kont COVID-19 ou FDA otorize oswa FDA apwouve, jan li endike anba a, kèlkeswa kote ou pran vaksen an,2 epi ansanm ak lè 2 dòz obligatwa. Pou moun ki gen eta defisyans sistèm iminitè yon fason modere jiska grav, jan CDC defini sa, yon twazyèm dòz vaksen COVID-19 kouvri ak $0 pataj frè.

 • Plan yo atravè plan sante Travay ak Plan Endividyèl yo, ansanm ak plan Student Resources, Short-Term Limited Liability ak Exchange: Manm yo ap gen $0 pataj frè pou vaksen an ni pou founisè nan rezo yo ni pou founisè andeyò rezo yo pandan tout peryòd ijans nasyonal sante piblik la. UnitedHealthcare peye yon frè bay founisè vaksinasyon an pou administrasyon vaksen an ak obsèvasyon ki rekòmande a. Si manm lan resevwa swen pou yon reyaksyon negatif, li ka responsab pou kopeman, dediktib, ko-asirans oswa frè andeyò rezo a, selon plan avantaj li yo.
 • Pou plan Medicare yo: Manm yo ap gen $0 pataj frè pou vaksen an ni pou founisè rezo yo ni pou founisè andeyò rezo yo jiska 31 desanm 2021. Founisè yo pa ta dwe mande manm Medicare yo peman pou vaksen davans ni apre yo fin resevwa vaksen an.
 • Pou manm Medicaid ki nan Plan UnitedHealthcare Community yo: Manm yo ap gen $0 pataj frè pou vaksen an pou ni founisè rezo yo ni pou founisè andeyò rezo yo pandan tout peryòd ijans nasyonal sante piblik la. Gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Tanpri verifye sou sit entènèt UnitedHealthcare Community Plan ak sit Eta a pou jwenn enfòmasyon pi resan yo. Si pa gen okenn direktiv byen presi pou Eta a ki disponib, machaswiv plan UnitedHealthcare yo ap aplike.

Pou moun ki gen eta defisyans sistèm iminitè yon fason modere jiska grav, jan CDC defini sa, yon twazyèm dòz vaksen COVID-19 kouvri ak $0 pataj frè.

Si yon manm resevwa sèvis anplis pandan randevou vaksinasyon li a oswa si li pran vaksen an pandan yon vizit regilye nan kabinè, li ka responsab pou kopeman, dediktib, ko-asirans oswa frè andeyò rezo a, selon plan avantaj li an.

Manm yo pa dwe resevwa okenn bòdwo pou vaksinasyon COVID-19 yo a nan men founisè yo a oswa UnitedHealthcare pandan peryòd ijans sante nasyonal la. Founisè vaksinasyon manm lan pa dwe faktire l pou obsèvasyon nòmal la, ki se ant 15 a 30 minit apre li fin resevwa vaksinasyon an. Manm ki gen kesyon sou kouvèti asirans yo oswa sou bòdwo yo, ou ka ale nan kont UnitedHealthcare yo a sou entènèt oswa rele nimewo ki sou kat asirans sante yo a.

 

Si yo resevwa yon vaksen COVID-19 pandan yon vizit regilye nan kabinè kote manm yo pale sou lòt bezwen sante, yo ka gen yon pataj frè pou vizit nan kabinè a. Lè sa, vizit nan kabinè a pral kouvri selon plan avantaj yo. Sa vle di manm lan ta responsab pou nenpòt kopeman, ko-asirans oswa dediktib, selon plan avantaj manm lan. Vaksen an ap gen $0 pataj frè pandan peryòd tan yo ki anwo a.

Non. Se pou ou vijilan pou fwòd. Si yon moun rele, tèks, oswa imèl ou pou pwomèt ou aksè nan vaksen an pou yon frè, ou pa dwe pataje enfòmasyon pèsonèl ni enfòmasyon finansye. Manm yo pa dwe bay pèsonn nimewo kat kredi, nimewo sekirite sosyal, kont PayPal® yo, kont Venmo® yo ni okenn lòt enfòmasyon sou peman pou jwenn aksè ak yon vaksen kont COVID-19 la.

 • Pèsonn pa ta dwe mande yon manm peye pou mete non l sou yon lis pou pran vaksen an
 • Pèsonn pa dwe mande yon manm peye pou jwenn aksè bonè nan yon vaksen

UnitedHealthcare pral sèlman mande manm yo enfòmasyon an sekirite nan kont manm li ki pwoteje ak modpas.

Anplis, pou evite fwòd, manm pa dwe afiche okenn foto kat vaksinasyon yo a sou entènèt ak sou rezo sosyal yo. Gen magouyè ki ta ka eseye sèvi ak foto sa pou yomenm. 

Si yon manm sispèk fwòd oswa li gen dout, li gen plizyè fason pou rapòte sa. Vizite uhc.com/fraud, pou kòmanse yon rapò sou entènèt. Oswa rele youn nan nimewo yo ki annapre la a.

 • Rele nimewo ki sou kat ID manm asirans sante a
 • Rele 1-844-359-7736 si yo se yon manm UnitedHealthcare 
 • Rele 1-800-MEDICARE si yo se yon manm Medicare

Manm yo ka aprann plis sou fason pou pwoteje tèt yo kont fwòd nan uhc.com.

Kòman yo pral ranbouse founisè yo pou vaksen COVID-19 yo?

Pou jwenn enfòmasyon sou bòdwo ak ranbousman pou administrasyon vaksen COVID-19 la, ale nan uhcprovider.com.

Pou jwenn enfòmasyon sou bòdwo ak ranbousman pou administrasyon vaksen COVID-19 la, ale nan uhcprovider.com

Lòt Resous pou COVID-19

Rete an sekirite epi an sante

Li enpòtan pou swiv direktiv sante piblik yo pou ede ou rete ansante, sitou si ou poko resevwa vaksen kont COVID-19 la. Pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun yo kont COVID-19 lan lè ou suiv etap senp sa yo:

 • Mete yon mask pou figi
 • Kontinye pran distans fizik
 • Evite foul moun
 • Lave men ou

Vizite sit entènèt CDC a pou jwenn enfòmasyon sou lavi apre vaksinasyon

Epitou, sonje kenbe kontwòl randevou kay doktè ou tankou tchekòp anyèl ak swen pou anksyete, depresyon ak solitid. Pifò founisè ofri tou vizit telesante pou ede ou jwenn swen ou bezwen an.

Resous Itil

Ou vle konnen plis bagay? Men kèk resous klinik ki soti nan divès otorite pou ede ou konprann vaksen kont COVID-19 yo.

Priz konsyans pou fwòd Vaksen

Se pou ou vijilan pou fwòd. Si yon moun rele, tèks, oswa imèl ou pou pwomèt ou aksè nan vaksen an pou yon frè, pa pataje enfòmasyon pèsonèl ou ni enfòmasyon finansye ou.

 • Pèsonn pa ta dwe mande ou peye pou mete non ou sou yon lis pou pran vaksen an
 • Pèsonn pa dwe mande w peye pou jwenn aksè bonè nan yon vaksen
UnitedHealthcare pral sèlman mande ou enfòmasyon sekirize nan men ou nan kont manm ou an ki pwoteje ak modpas.

Si ou gen kesyon oswa ou bezwen enfòmasyon sou avantaj ou yo

Rele nimewo ki sou kat ID manm ou an oswa konekte ou nan kont sante ou.

1 Si ou resevwa sèvis anplis pandan randevou vaksinasyon ou an, ou gendwa responsab pou kopeman, dediktib, ko-asirans oswa frè andeyò rezo a, selon plan avantaj ou yo.

2 Bagay kle pou konnen sou vaksen COVID-19 yo, sit entènèt Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, 27 fevriye 2021.

3 Toujou suiv direktiv vaksinasyon fabrikan an. 

4 CDC rekòmande pou moun ki gen defisyans sistèm iminitè nan nivo modere jiska grav resevwa yon dòz anplis nan vaksen ARNm COVID-19 yo omwen 28 jou apre yon dezyèm dòz vaksen COVID-19 Comirnaty Pfizer-BioNTech lan oswa vaksen Moderna COVID-19 la.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software