Sa Ou Dwe Konnen Sou Vaksen kont Kowonaviris (COVID-19) la

Sa ou dwe konnen sou vaksen kont Kowonaviris (COVID-19) yo

Vaksen COVID-19 yo se yon etap enpòtan pou ralanti pwopagasyon maladi a. Epi sa ap pran tan pou fè ase vaksen pou tout moun. Akòz apwovizyonnman limite okòmansman, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo ak depatman sante Eta a ak depatman sante lokal yo ap kowòdone k imoun ki ta dwe vaksinen anpremye ak ki kote vaksen yo disponib. Nou pran angajman pou bay enfòmasyon itil sou vaksen yo, resous pou soutni ou ak $0 pataj frè sou vaksen kont COVID-19 yo pandan tout peryòd ijans sante piblik nasyonal la.

NOTICE: As of April 13, 2021, the FDA and CDC are recommending a pause in the use of the Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 vaccine due to a very rare and severe blood clot in some individuals who received it. Safety is a top priority, and the use of this vaccine is on hold out of an abundance of caution until further case review and analysis later this week. For those who received the Johnson & Johnson vaccine, the potential concern does not impact the effectiveness of it. If you have questions or think you may be experiencing an adverse reaction to the Johnson & Johnson vaccine, call your primary care provider or other health care professional.

 

Kijan ou kapab jwenn yon vaksen

Akòz apwovizyonnman limite, vaksinasyon kont COVID-19 la fèt an faz. Moun ki gen pi gwo risk yo ap pran vaksen an anpremye. Vaccine availability and eligibility varies locally.

Pwoteksyon ak sekirite vaksen an

FDA-authorized COVID-19 vaccines may help protect you, your family and friends from getting the disease. They are as safe and effective as possible at preventing COVID-19.1

$0 pataj frè pou vaksen

You should not receive a bill for your COVID-19 vaccination through the national public health emergency2.

Prepare pou randevou ou

Once your appointment is scheduled, find out what information you might need and what to expect.

Konsèy pou pran yon vaksen kont COVID-19

Disponibilite vaksen kont COVID-19 la chanje rapidman. Si ou kalifye pou pran vaksen an, nou ankouraje ou pou ou ale nan plizyè resous lokal yo pou jwenn yon lis vaksinasyon oswa pou garanti yon randevou. Men yon lis resous ki disponib pou ede ou pran dispozisyon pou pran vaksen an.

 • Jwenn enfòmasyon pi resan yo sou vaksen yo nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC)
 • Vizite sit entènèt depatman sante ou an onivo Eta a oswa onivo lokal pou wè kilè moman rive pou ou pran yon vaksen kont COVID-19 ak pou jwenn founisè vaksinasyon yo
 • Enskri pou resevwa notifikasyon pou vaksen yo nan Eta ou an pou jwenn enfòmasyon resan yo regilyèman
 • Rete okouran nouvèl lokal ou yo pou jwenn enfòmasyon sou ki kote vaksen yo ka disponib nan zòn ou an
 • Mande doktè ou an oswa famasi lokal ou an enfòmasyon sou disponiblite vaksen yo ak nenpòt lis vaksinasyon yo ta ka genyen anplas

Sonje kèk nan fanmi ou oswa zanmi ou ki kalifye pou vaksen kont COVID-19 la gendwa bezwen èd avèk teknoloji pou yo enskri. Pou fini, yon rapèl enpòtan sèke yo pa ta dwe mande pou ou peye pou mete ou sou yon lis vaksinasyon.

Reponn kesyon ou yo

To help you plan and keep you informed, we’ve gathered key public information about COVID-19 vaccines below. CDC an rete pi bon resous sou vaksen kont COVID-19 yo.

Pwoteksyon ak sekirite

The U.S. Food & Drug Administration (FDA) has authorized 3 COVID-19 vaccines for emergency use authorization (EUA). These vaccines are as safe1 as possible and were developed to help protect people from COVID-19. There is 1 one-dose vaccine and 2 two-dose vaccines. Tankou lòt vaksen yo, vaksen kont COVID-19 yo ka pran plizyè semèn apre dezyèm dòz lan pou founi pwoteksyon.

Avi: As of April 13, 2021, the FDA and CDC are recommending a pause in the use of the Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 vaccine due to a very rare and severe blood clot in some individuals who received it. Safety is a top priority, and the use of this vaccine is on hold out of an abundance of caution until further case review and analysis later this week. For those who received the Johnson & Johnson vaccine, the potential concern does not impact the effectiveness of it. If you have questions or think you may be experiencing an adverse reaction to the Johnson & Johnson vaccine, call your primary care provider or other health care professional. Please note that no other COVID-19 vaccination guidance has changed.

FDA-authorized COVID-19 vaccines3

Vaccine manufacturer

Doses

Ages for EAU

FDA Fact Sheets

Pfizer-BioNTech

2 doses, 21 days apart

16 and older

Pfizer for patients and caregivers

Moderna

2-doses, 1 month apart

18 and older

Moderna for patients and caregivers

Janssen (use is currently paused)

1 dose

18 and older

Janssen for patients and caregivers

Tankou vaksen kont grip lan, founisè vaksinasyon yo pral administre vaksen kont COVID-19 lan sou baz disponiblite. Founisè vaksinasyon yo gendwa pa gen tout vaksen kont COVID-19 FDA a otorize yo nan lokal yo.

Rapèl enpòtan sou pwoteksyon vaksen kont COVID-19 yo founi:

 • While COVID-19 vaccines may help protect the individual from the virus, it is not yet known if vaccinated people can still give the COVID-19 virus to others.
 • Yo pa konnen aktyèlman dire pwoteksyon an kont COVID-19 la.

Akòz rezon sa yo, kontinye swiv direktiv sekirite sante piblik yo pou ede pwoteje tèt ou ak pwoteje lòt moun yo. Mete yon mask pou figi, pratike distans fizik epi lave men regilyèman.

All FDA-authorized COVID-19 vaccines are as safe and as effective as possible at preventing COVID-19, according to the CDC. They are key to slowing the pandemic. Sistèm Ameriken an pou sekirite vaksen yo asire tout vaksen yo pase nan gwo kantite pwosesis pou konfime nivo sekirite yo. Vaksen kont COVID-19 FDA otorize dènyèman te pase nan pwosesis sa a. Menm apre otorizasyon pou itilizasyon dijans lan, FDA a kontinye analize done klinik sou vaksen yo. Sit entènèt CDC an gen enfòmasyon anplis sou sekirite vaksen kont COVID-19 lan

FDA a gen yon pwosesis egzamen pou sekirite ak efikasite li reyalize anvan pou li otorize vaksen yo pou itilizasyon ijans pou piblik la anjeneral. Once the FDA authorizes a vaccine for emergency use, the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) will meet to vote on recommending the vaccine.

Lè y ap evalye yon otorizasyon pou itilizasyon ijans (EUA), FDA a fè ekilib avèk anpil atansyon ant risk ak avantaj pwodui yo ka genyen baze sou done ki disponib yo nan moman an. Pandan peryòd ijans nasyonal sante piblik la, FDA a ap kontinye siveye ni sekirite ni efikasite vaksen an.

As more COVID-19 vaccines are authorized for emergency use by the FDA, ACIP will quickly hold public meetings to review all available data about each vaccine and make recommendations for their use in the United States. Learn more about how the CDC is making COVID-19 vaccine recommendations.

Vaksen kont COVID-19 FDA otorize aktyèlman yo pa rekòmande pou moun ki gen sèten pwoblèm medikal oswa ki gen diferan laj. The current vaccines are authorized for use among the following ages:

 • Pfizer is not authorized for people under the age of 16.
 • Moderna is not authorized for people under the age of 18.
 • Janssen is not authorized for people under the age of 18.

There are other special considerations for when it might not be a good time to get the vaccine:

 • Si ou te ekspoze dènyèman ak COVID-19 la, gade direktiv CDC yo pou pran vaksen an.
 • If you’ve had monoclonal antibody treatment or received convalescent plasma, the CDC states vaccination should not occur for at least 90 days.

Pale ak founisè swen sante ou an si ou gen kesyon konsènan si pou ou vaksinen kont COVID-19 la. 

Dapre CDC an, si ou te janm gen yon reyaksyon alèjik grav ak yon vaksen oswa yon medikaman ki enjekte, ou ta dwe mande doktè ou an si ou ta dwe pran yon vaksen kont COVID-19 la. Yon reyaksyon grav se youn ki egzije tretman nan yon lopital oswa ak medikaman tankou yon EpiPen (epinephrine). Selon CDC a, pwobabilite pou reyaksyon grav ak vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo fèb anpil.   

CDC an rekòmande moun ki gen alèji sezonye yo oswa alèji ak manje, bèt domestik oswa medikaman yo pran nan bouch yo, ka toujou vaksinen. Si ou gen nenpòt kesyon, ou ta dwe verifye ak founisè swen sante ou an.

For more information, you can read the FDA’s Pfizer COVID-19 Vaccine Fact Sheet,  Moderna COVID-19 Vaccine Fact Sheet and Janssen Patient Fact Sheet.

According to the CDC, COVID-19 vaccinations should be offered to people regardless of whether they have previously had COVID-19.You do not need an antibody or diagnostic test before or after you are vaccinated to learn if the vaccine worked.

Anyone currently infected with COVID-19 should wait to get vaccinated until after their illness has resolved and after they have met the criteria to discontinue isolation. Anplis, prèv ki gen aktyèlman yo sijere re-enfeksyon ak viris ki lakòz COVID-19 la se yon bagay ki ra nan 90 jou yo apre enfeksyon okòmansman an. Kidonk, moun ki gen yon enfeksyon resan gendwa retade vaksinasyon an jouk nan fen peryòd 90 jou sa a.

Efè segondè nan vaksen yo se siy nòmal ki endike ke kò ou ap devlope yon pwoteksyon. Menm jan ak lòt vaksen yo epi selon CDC an, moun yo te rapòte kèk efè segondè avèk vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo. The most common side effect is a sore arm. Some other side effects may feel like flu and might even affect your ability to do daily activities. Men yo ta dwe ale nan kèk jou. Ou ka aprann plis sou sit entènèt CDC a.

If you received the Johnson & Johnson (Janssen) vaccine and have a severe headache, abdominal pain, leg pain or shortness of breath within 3 weeks after vaccination, or have other side effects that are bothering you or do not go away, contact your primary care provider or other health care professional.

 

Sizoka ta gen yon ijans, ou dwe rele 911 oswa ale nan lopital ki pi pre a. 

Si ou gen efè segondè ki deranje ou oswa ki pa ale, ou ta dwe rapòte yo bay founisè vaksinasyon ou an oswa founisè swen primè ou an. You should also notify the CDC at 1-800-822-7967. Se paske CDC ak FDA kontinye siveye sekirite vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo. You can also use the CDC’s v-safe mobile app, which will help you monitor side effects and get second dose reminders. 

Selon CDC, ekspè yo ap kontinye etidye varyant viris ki lakòz COVID-19 la. Viris toujou ap chanje pa mwayen mitasyon, epi yo prevwa pou nouvo varyant parèt pou yon viris apre yon sèten tan. There are multiple variants of the virus that causes COVID-19, and these variants seem to spread more easily than other variants. Pa gen okenn prèv aktyèlman ki montre varyant sa yo lakòz maladi ki pi grav oswa plis risk pou lanmò.

Vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo jwe yon wòl esansyèl pou limite pwopagasyon COVID-19 la epi pwoteje sante moun yo. Pou ede pwoteje sante ou ak moun pwòch ou yo, ou dwe swiv pratik sekirite sante piblik yo tou:

 • Mete mask pou figi
 • Pran distans fizik
 • Wash your hands regularly
 • Mete ou nan izòlman oswa karantèn lè ou malad

 Vizite sit entènèt CDC a pou aprann plis sou varyant viris yo.

The CDC recommends wearing a mask to protect others as well as yourself. This is a way to protect your health, along with washing hands regularly, physically distancing and avoiding crowds.

Important reminders to make sure your mask works the best it can, according to the CDC:

 1. Make sure the mask fits snugly against your face. Gaps can let air with respiratory droplets in and out around the edges of the mask.
 2. Pick a mask with layers so it helps keep your respiratory droplets in, while keeping droplets from others out.
 3. Two masks used together, such as a surgical mask with a cloth mask offers better protection to you and to those around you.

Learn more about mask fit on the CDC website.

According to the CDC, masks should be worn:

 • By people 2 years of age and older
 • Any time you are in a public setting
 • When you are with people who do not live with you, including inside your home or someone else’s home
 • Inside your home if someone you live with is sick with symptoms of COVID-19 or has tested positive for COVID-19

Learn more about when to wear a mask on the CDC site.

Local public health agencies determine quarantine recommendations. According to the CDC, quarantine is used to keep someone who might have been exposed to COVID-19 away from others. Exposure is defined as 15 minutes or more of being within 6 feet of an individual who has tested positive or had symptoms within 2 days of exposure. By staying home or not going in public, quarantine helps prevent disease spread before a person knows they have the virus.

The CDC has identified 2 groups of people who do not need to quarantine when exposed:

 • People who are fully vaccinated will no longer be required to quarantine following a direct exposure to someone with COVID-19, unless they are experiencing COVID-19 symptoms. Fully vaccinated people are considered those who have had both doses of a two-dose vaccine or the one-dose vaccine, and 2 weeks have passed to allow for the vaccine to work. There are additional considerations for patients and residents who are fully vaccinated and in health care settings.
 • People who have recovered from COVID-19 in the past 3 months do not need to quarantine.

Learn more on the CDC website.

According to the CDC, isolation is used to separate people infected with COVID-19 from those who are not infected. People who are in isolation should stay home until it’s safe for them to be around others. At home, anyone sick or infected should separate from others, staying in a specific “sick room” and using a separate bathroom if possible. The length of the isolation period depends on several factors. Review the CDC’s recommendations for when isolation can end based on the situation.

Frè ak kouvèti asirans

You will have $0 cost-share (copayments, deductibles or coinsurance) on your COVID-19 vaccination as noted below, no matter where you get the vaccine2 and including when 2 doses are required. Anreyalite, ou pa dwe resevwa yon bòdwo pou vaksen COVID-19 FDA otorize a.  

 • Plans through Employers and Individual health plans, including Student Resources, Short Term Limited Liability and Exchange plans: You will have $0 cost-share for the vaccine at both in-network and out-of-network providers through the national public health emergency period. UnitedHealthcare pays a fee to the vaccination provider for the administration of the vaccine and the recommended observation. If you receive care for an adverse reaction, you may be responsible for copays, deductibles, coinsurance or out-of-network charges, according to your benefits plan.
 • Medicare plans: You will have $0 cost-share for the vaccine at both in-network and out-of-network providers through Dec. 31, 2021. Providers should not ask you for payment, upfront or after you receive the vaccine.
 • For Medicaid members in UnitedHealthcare Community Plans: You will have $0 cost-share for the vaccine with both in-network and out-of-network providers through the national public health emergency period. Gen varyasyon ak règleman Eta a ki ka aplike pandan peryòd sa a. Please review the UnitedHealthcare Community Plan website and your state’s site for the latest information. Si pa gen okenn direktiv byen presi pou Eta a ki disponib, machaswiv plan UnitedHealthcare yo ap aplike.

If you receive additional services during your vaccination appointment or get the vaccination during a regular office visit, you may be responsible for copays, deductibles, coinsurance or out-of-network charges, according to your benefits plan. You should not receive any bills for your COVID-19 vaccination from your provider or UnitedHealthcare during the national emergency health period. Your vaccination provider should not charge you for the standard observation, which is the 15-30 minutes after receiving the vaccination.

If you have questions about your coverage or bills, you can go to your online UnitedHealthcare account or call the number on your health insurance card.

If a COVID-19 vaccine is received during a regular doctor’s visit where you talk about other health needs, you may have a cost-share for the office visit, according to your benefits plan. This means you may be responsible for a copay, coinsurance or deductible. The COVID-19 vaccination will have $0 cost-share for the time periods above.

No. Be on alert for fraud. Si yon moun rele, tèks, oswa imèl ou pou pwomèt ou aksè nan vaksen an pou yon frè, pa pataje enfòmasyon pèsonèl ou ni enfòmasyon finansye ou. Do not give your credit card, social security number, PayPal® account, Venmo® account or any other payment information to anyone to get access to a COVID-19 vaccine.

 • Pèsonn pa ta dwe mande ou peye pou mete non ou sou yon lis pou pran vaksen an
 • Pèsonn pa dwe mande w peye pou jwenn aksè bonè nan yon vaksen

UnitedHealthcare will only request secure information from you through your password-protected member account.

If you suspect fraud or are unsure, you have several ways to report it. Visit uhc.com/fraud, to start an online report. Or call one of the following numbers.

 • Call the number on your ID card
 • Call 1-844-359-7736 if you're a UnitedHealthcare member 
 • Call 1-800-MEDICARE if you're a Medicare member

Learn more about how to protect yourself from fraud

Distribisyon ak disponiblite

FDA-authorized COVID-19 vaccines are available at participating retail pharmacies, doctors’ offices, hospitals and federally qualified health centers. Pwovizyon yo pou kounye a limite, epi disponiblite nan zòn yo ka varye selon lè a ak jou a. We encourage you to look to local news, health departments, pharmacies and health care providers for information and resources on vaccine availability in your area.

Jwenn resous sou disponiblite vaksen yo pou zòn ou an

Piske pwovizyon yo limite pou moman sa a, vaksinasyon an pral fèt an faz, epi moun ki gen pi gwo risk yo ap pran vaksen yo an anpremye. Distribisyon vaksen kont COVID-19 FDA a otorize an ap kowòdone ak CDC an ak depatman sante Eta ak depatman sante lokal yo.

Selon distribisyon an faz CDC rekòmande a, premye gwoup moun yo dwe ofri vaksen an ta dwe:

 • Faz 1a: Travayè swen sante ak rezidan etablisman swen sou peryòd ki long yo
 • Faz 1b: Travayè esansyèl yo (pa egzanp, ajan lapolis, ponpye, pwofesè, elatriye) ak moun laj 75 lane oswa plis
 • Faz 1c: Moun ki gen 65 a 74 lane yo; moun ki gen 16 a 64 lane ki gen gwo risk, pwoblèm medikal kache alabaz; ak lòt travayè esansyèl yo (pa egzanp: transpò, sèvis manje, sekirite piblik, elatriye.)
 • Phase 2: People age 16 and older not already vaccinated
 • Phase 3: Children and young adults, pending recommendations for vaccination

Eta yo ak zòn lokal ou an ka diferan parapò gid sa a.

Jwenn resous sou disponiblite vaksen yo pou zòn ou an

Vaksen COVID-19 yo gendwa pi disponib nan sezon prentan an ak mitan ane a, pandan ka gen lòt vaksen anplis FDA otorize, pwodui ak distribye. Pandan vaksen sa yo gendwa vin plis disponib, nou angaje nou pou ede ou jwenn yon vaksen kont COVID-19 fasilman epi nan fason ki bon pou ou.

While we are working to provide you current information, look to your local news, health departments, pharmacies and health care providers for information and resources on vaccine availability in your area. Si ou gen kesyon sou rekòmandasyon vaksen yo dapre pwoblèm sante byen presi ou genyen, pale avèk founisè swen sante ou oswa yon lòt pwofesyonèl swen sante.

Jwenn resous sou disponiblite vaksen yo pou zòn ou an

 

Tankou vaksen kont grip lan, founisè vaksinasyon yo pral administre vaksen kont COVID-19 lan sou baz disponiblite. Founisè vaksinasyon yo gendwa pa gen tout vaksen kont COVID-19 FDA a otorize yo nan lokal yo. Si ou gen kesyon, nou ankouraje pou ou pale avèk founisè swen sante ou an.

UnitedHealthcare recommends you get the first COVID-19 vaccine that becomes available to you and is recommended by a health care professional. Availability of COVID-19 vaccines varies across pharmacies, doctors’ offices and other vaccination providers.

We also encourage you to keep your doctor informed of your vaccination. Your UnitedHealthcare digital vaccination record, available through your online UnitedHealthcare member account and mobile app, is one way you may choose to share your vaccination information with your doctor or other health care provider.   

First dose appointment preparation

Men sa nou konprann jodi a:

 • Prepare pou ou montre ID foto ou, tankou yon lisans chofè, pou montre prèv laj ou. Ou ka bezwen prèv kote ou abite tou. Sit entènèt depatman sante ou an oswa founisè vaksinasyon an ka gen yon lis dokiman obligatwa yo tou. 
 • Manm plan Medicare yo:
  • Ou pral bezwen kat Medicare wouj, blan ak ble ou, paske Medicare ap peye pou vaksen ou nan 2021. Si ou pa gen kat Medicare ou, ou ka jwenn li lè ou konekte nan kont Sekirite Sosyal ou. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sit CMS la.
  • Si ou resevwa vaksen ou an nan yon vizit regilye kay founisè, ou pral bezwen kat ID manm UnitedHealthcare ou tou.  
 • Manm plan Non-Medicare yo: Pote kat ID manm UnitedHealthcare ou.

Sonje mete mask pou figi ou ak kenbe distans fizik nan randevou ou an.

Ou ka jwenn enfòmasyon anplis sou preparasyon pou randevou vaksinasyon ou an sou sit entènèt CDC an.

For many members, UnitedHealthcare pays an administrative fee to the vaccination provider that covers the member’s standard observation. By showing your health insurance card, you are also helping make sure there is a digital record of your COVID-19 vaccination available through your online UnitedHealthcare member account.  

If you receive additional services during your vaccination appointment or get the vaccination during a regular office visit, you may be responsible for copays, deductibles, coinsurance or out-of-network charges, according to your benefits plan. You should not receive any bills for your COVID-19 vaccination from your provider or UnitedHealthcare during the national emergency health period. Your vaccination provider should not charge you for the standard observation, which is the 15-30 minutes after receiving the vaccination. 

Men 3 pwen kle CDC bay pou ou pa bliye pou randevou ou an:

 1. Founisè vaksinasyon ou ap pral siveye ou pwobableman apre ou fin resevwa vaksen an. Sa se pou sizoka ta gen yon reyaksyon alèjik ki ra. Kidonk, ou pral gen pou prevwa kèk tan anplis.
 2. Pran randevou dezyèm vaksen ou si sa posib pou ou planifye davans pou dezyèm dòz ou an. Ou kapab enskri tou pou mesaj tèks gratis nan VaxText CDC a pou jwenn yon rapèl sou dezyèm dòz vaksen COVID-19 ou an.
 3. You should receive a vaccination card during your appointment that says which vaccine you received, the date it was received and where it was received. We suggest you keep your vaccination card in a safe place.

If you are receiving a two-dose vaccine, your vaccination card will be updated to reflect both doses at your second dose appointment. Nou ankouraje pou ou kenbe kat ou an avèk ou. 

Getting your second dose

If you are receiving the two-dose vaccine, you will need to get both doses within 3-4 weeks to get the protection indicated by the manufacturer. Asire ke toude dòz ou resevwa yo soti nan menm fabrikan ak pou ou pran dezyèm dòz ou an pwòch otank posib ak moman ki rekòmande a. Swiv direktiv fabrikan an pou vaksinasyon:

Nou ankouraje ak fòs pou ou pwograme toude dòz yo menm lè an pou respekte peryòd sa yo epi jwenn pwoteksyon kont COVID-19 lan. Founisè vaksinasyon an dwe ede ou pwograme dezyèm dòz lan lè ou resevwa premye dòz ou an. Yo ta dwe kapab di ou kilè pou ou resevwa dezyèm dòz la.

You can also sign up for free text messaging through the CDC’s VaxText to a get a reminder about your second dose of the COVID-19 vaccine.

The CDC recommends getting the second dose as close to the recommended timing of 3-4 weeks as possible. Suiv direktiv fabrikan an pou vaksinasyon.

Si w rate dezyèm randevou vaksinasyon an oswa si ou deyò moman ki rekòmansde pou dezyèm dòz la, ou ka pran dezyèm dòz la kanmenm. Ou pa pral bezwen rekòmanse avèk premye dòz la. And even if the second dose is late, the second dose will still help you get protection from COVID-19. Pran randevou pwochen ou an avèk founisè vaksinasyon ou dèke ou kapab.

You should have received a vaccination card at your first appointment with information on the COVID-19 vaccine manufacturer, date of your first vaccination and when your second dose is due. Si ou pa ka jwenn sa, founisè vaksinasyon ou an ka ede ou konnen ki vaksen ou te resevwa.

After you get vaccinated

Efè segondè nan vaksen yo se siy nòmal ki endike ke kò ou ap devlope yon pwoteksyon. Menm jan ak lòt vaksen yo epi selon CDC an, moun yo te rapòte kèk efè segondè avèk vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo. The most common side effect is a sore arm. Some other side effects may feel like flu and might even even affect your ability to do daily activities. Men yo ta dwe ale nan kèk jou. Ou ka aprann plis sou sit entènèt CDC a.

If you received the Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 vaccine and have a severe headache, abdominal pain, leg pain or shortness of breath within 3 weeks after vaccination, or have other side effects that are bothering you or do not go away, contact your primary care provider or other health care professional.

Sizoka ta gen yon ijans, ou dwe rele 911 oswa ale nan lopital ki pi pre a. 

Si ou gen efè segondè ki deranje ou oswa ki pa ale, ou ta dwe rapòte yo bay founisè vaksinasyon ou an oswa founisè swen primè ou an. Ou dwe enfòme CDC tou nan 1-800-822-7967. Se paske CDC ak FDA kontinye siveye sekirite vaksen kont COVID-19 FDA otorize yo. You can also use the CDC’s v-safe mobile app, which will help you monitor side effects and get second dose reminders. 

 • These adverse events appear to be extremely rare. As of April 12, more than 6.8 million doses of the Johnson & Johnson (Janssen) vaccine have been administered in the U.S. The CDC and FDA are reviewing data involving 6 reported U.S. cases of a rare and severe type of blood clot in individuals after receiving the Johnson & Johnson vaccine. The safety of vaccines is a top priority, and the CDC takes all reports of safety concerns seriously.
 • If you received the Johnson & Johnson vaccine and have a severe headache, abdominal pain, leg pain or shortness of breath within 3 weeks after vaccination, or have other side effects that are bothering you or do not go away, contact your primary care provider or other health care professional. In the event of an emergency, call 911. 
 • You can also use a virtual visit to connect with a health care professional. To access 24/7 on-demand virtual visits through a designated national provider, sign in to your online UnitedHealthcare account. Cost-share for the virtual visit will be according to your benefits plan.  

It depends on the situation. The CDC continues to recommend that people wear face masks and keep physically distancing at this time. The CDC recommends wearing a face mask that fits tightly to the face and has multiple layers. This helps keep your respiratory droplets in, while keeping droplets from others out.

The CDC guidance changes once a person is fully vaccinated, which means it is 2 weeks after you have received your second dose of a two-dose vaccine or after getting the one-dose Janssen vaccine. According to the CDC, fully vaccinated people do not need to wear a mask when:

 • Gathering indoors with other fully vaccinated people
 • Gather indoors with one household who is unvaccinated and low risk (unless someone is at high-risk)

Visit the CDC website for more information on public health safety guidelines. 

Non, CDC pa rekòmande pou ou fè yon tès antikò oswa tès dyagnostik pou COVID-19 la.

According to the CDC, people who are fully vaccinated are not required to quarantine following a direct exposure to someone with COVID-19, unless they are experiencing symptoms.

Fully vaccinated people are considered those who have had the one-dose vaccine or both doses of a two-dose vaccine, and a period of about 2 weeks has passed to allow for the vaccine to work. There are additional considerations for fully-vaccinated patients and residents in health care settings.

Learn more on the CDC website.

The digital record of your COVID-19 vaccination can be found within your online UnitedHealthcare member account and mobile app. The record puts your vaccination information at your fingertips. It will show the vaccination date, including the manufacturer and both dates for two-dose vaccines. This record may be helpful for employment, attending events or doing other activities where a COVID-19 vaccination record may be requested.

Your digital record is not intended to replace your official CDC COVID-19 Vaccination Record Card. Continue to keep that card in a safe place for when you need it.    

We also encourage you to keep your doctor informed of your vaccination. Your UnitedHealthcare digital vaccination record is one way you may choose to share your vaccination information with your doctor or other health care provider.  

At this time, UnitedHealthcare will not have a COVID-19 vaccination record for all members given the many different vaccination sites and resulting incomplete data. UnitedHealthcare continues to work closely with states and other vaccination providers to help make sure you will have access to a reliable digital record of your COVID-19 vaccination.  

We encourage you to keep it in a safe place for when it is needed. Your digital vaccination record, available in your online UnitedHealthcare member account and within your health record on the mobile app, may also be helpful in situations where you may need to show proof of vaccination. 

Rete an sekirite epi an sante

Li enpòtan pou swiv direktiv sante piblik yo pou ede ou rete ansante, menm apre ou fin vaksinen. Protect yourself and others from COVID-19 by following these simple steps:

 • Mete yon mask pou figi
 • Kontinye pran distans fizik
 • Evite foul moun
 • Lave men ou

Sonje kenbe kontwòl randevou kay doktè ou tankou tchekòp anyèl ak swen pou anksyete, depresyon ak solitid. Most providers also offer telehealth visits to help you get the care you need.

Resous Itil

Ou vle konnen plis bagay? Men kèk resous klinik ki soti nan divès otorite pou ede ou konprann vaksen kont COVID-19 yo.

Priz konsyans pou fwòd Vaksen

Se pou ou vijilan pou fwòd. Si yon moun rele, tèks, oswa imèl ou pou pwomèt ou aksè nan vaksen an pou yon frè, pa pataje enfòmasyon pèsonèl ou ni enfòmasyon finansye ou.

 • Pèsonn pa ta dwe mande ou peye pou mete non ou sou yon lis pou pran vaksen an
 • Pèsonn pa dwe mande w peye pou jwenn aksè bonè nan yon vaksen
UnitedHealthcare will only request secure information from you through your password-protected member account.

Si ou gen kesyon oswa ou bezwen enfòmasyon sou avantaj ou yo

Rele nimewo ki sou kat ID manm ou an oswa konekte ou nan kont sante ou.

Avètisman

Avantaj yo ki dekri sou sitwèb sa a dekri egzijans federal yo ak politik nasyonal UnitedHealthcare, avantaj anplis ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. 

Paj sa a dekri avantaj nou ofri tout manm yo nan tout Eta yo. Yo gen ladan tou egzijans federal yo. Plis avantaj ka disponib nan sèten Eta ak nan sèten plan. Nou te kreye règ ak pratik ki gendwa aplike pou kèk nan pwodui nou yo nan moman sa a. Enfòmasyon yo se yon rezime epi yo kapab sibi chanjman. Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Reprezantan Komèsyal ou oswa rele nimewo ki sou kat ID manm ou an.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software