2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-045

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-045-000

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H2228-045

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H2228-045

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

Asirans Dantè

$2000 pou sèvis dantè.

Pou pwoteje dan ou ak jansiv ou, pran swen dantè regilyèman san w pa gen frè anplis.

Pwoteksyon asirans pou dan gen ladan:

 • $2000 pou sèvis dantè ou yo.
 • Egzamen ak netwayaj regilye chak 6 mwa.
 • Restorative services like fillings, crowns, periodontal services, extractions, dentures and more.

Every 3 months you'll receive $125 in credits you can use to order health products. The products will be delivered directly to you at no extra cost.

Catalog products may include:

 • Atik pou swen bouch, zye ak zòrèy.
 • Medikaman pou soulaje doulè, remèd pou rim ak vitamin.
 • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 24 one-way or 12 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Ede pwoteje vizyon w ak sante w avèk egzamen woutin nan zye san w pa gen frè anplis.

Kouvèti asirans pou vizyon gen ladan:

 • One routine eye exam every 2 years.
 • $0 kopeman pou linèt òdinè.
 • $150 credit toward glasses or contacts every 2 years.

$0 kopeman pou jiska 4 vizit chak ane pou ede kenbe pye w ansante.

24-è. NurseLine

Pale avèk yon enfimye(è) otorize nenpòt lè san okenn frè anplis.

Plis Avantaj

Plis avantaj pase Original Medicare.

Ou Pa bezwen Referans

Ou chwazi espesyalis ou yo andedan rezo a.

Medikaman sou Preskripsyon

milye medikaman disponib.

UnitedHealthcare® At Home

Get in-home visits from an advanced practice clinician at no extra cost.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

Monthly Plan Premium for People who get Extra Help from Medicare to Help Pay for their Prescription Drug Costs

If you get extra help from Medicare to help pay for your Medicare prescription drug plan costs, your monthly plan premium will be lower than what it would be if you did not get extra help from Medicare. The amount of extra help you get will determine your total monthly plan premium as a member of our Plan.

This table shows you what your monthly plan premium will be if you get extra help.

Your level of extra help Monthly Premium*
100% $0.00
75% $5.50
50% $11.00
25% $16.50

*This does not include any Medicare Part B premium you may have to pay.

If you aren’t getting extra help, you can see if you qualify by calling:

 • 1-800-Medicare of TTY users call 1-877-486-2048 (24 hours a day/7 days a week),
 • Your State Medicaid Office, or
 • The Social Security Administration at 1-800-772-1213. TTY users should call 1-800-325-0778 between 7 a.m. and 7 p.m., Monday through Friday.

Bezwen swen sante ou yo inik. Dokiman sa yo ka ede ou asire ou jwenn bon pwoteksyon asirans lan.

Documents include Annual Notice of Changes, Enrollment Application, Enrollment Kit, Evidence of Coverage, Formularies, Medicare Plan Star Ratings, Provider Directories, Vendor Information, Summary of Benefits, Other downloadable resources.

Resous ou ka Telechaje

Resous pou Manm

Gade Resous ki Disponib yo
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software