Resevwa plis avèk yon plan doub pou bezwen espesyal.

Avèk UnitedHealthcare Dual Complete®, ou ka jwenn plis avantaj ak fonksyon pase avèk Original Medicare. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Dual Complete se premye plan nan kalite plan konsa.1

Gade kijan Dual Complete fonksyone

Lè ou gen alafwa Medicaid ak Medicare, bagay yo ka vin konplike. Se sa ki fè ou bezwen UnitedHealthcare Dual Complete. Ou pral jwenn yon moun pou ede ou jere tout doktè, espesyalis ak sèvis swen ou yo. Pou wè kijan tout sa fonksyone, gade videyo a.

[Logo Dual Complete nan UnitedHealthcare afiche]

[San okenn frè anplis afiche]

[Ou gen Medicare ak Medicaid? afiche]

Bay moun ki gen Medicaid ak Medicare plis kouvèti asirans ak plis sipò. [Kat Medicaid ak Medicare afiche] [men sekourab afiche]

Ou ka konsève avantaj Medicaid ou genyen aktyèlman yo epi n ap ba ou plis san w pa gen frè anplis. [bwat sekrè afiche]

Ou ka jwenn kredi pou achte atik sante ki apwouve yo. [lis acha ak plis pase $600 kredi pou achte atik sante afiche]

Plis avantaj dantè. [bwòs dan afiche]

Plis avantaj pou vizyon. [zye afiche]

Ak $0 kopeman medikaman avèk opsyon livrezon lakay ou.

Tout sa avèk Dual Complete, yon plan ki ba ou plis.

[Jwenn plis avèk Dual Complete afiche]

Aprann Plis sou Dual Complete

Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Plan sante doub kalifikasyon yo se pou moun ki nan Medicare ak Medicaid. Verifye si ou ranpli kondisyon yo.

Ki pwochen etap ou pou jwenn yon plan doub kalifikasyon?

Li fasil pou jwenn yon plan doub pou bezwen espesyal, oswa plan doub kalifikasyon, tankou UnitedHealthcare Dual Complete®.

Ki pwoteksyon asirans sante ou resevwa avèk yon plan UnitedHealthcare Dual Complete®?

Avèk yon prim plan $0, UnitedHealthcare Dual Complete®, bay plis avantaj ak fonksyon pase avèk Original Medicare.

Kiyès ki kalifye pou yon plan sante doub pou bezwen espesyal?

Plan sante doub kalifikasyon yo se pou moun ki nan Medicare ak Medicaid. Verifye si ou ranpli kondisyon yo.

Poukisa UnitedHealthcare?

 • Ekspètiz ki fè prèv li
  N ap sèvi moun ki gen bezwen swen sante espesyal depi plis pase 40 ane.
 • Plis manm
  Nou sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon nan plis Eta pase nenpòt ki lòt konpayi swen sante.2
 • Fidelite kliyan
  Manm yo kenbe Dual Complete pi lontan an konparezon ak lòt plan swen sante yo.3
 • Gwo satisfaksyon
  Manm Dual Complete yo satisfè anpil ak plan yo a.4

1, 2 Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2018.
3 Baze sou kantite tan manm yo rete an mwayèn, nan dat 2018.
4 Baze sou 2018 Endis Rekòmandasyon Kliyan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software