Kisa yon plan doub pou bezwen espesyal ye (Dual Special Needs Plan, DSNP)?

Yon plan doub pou bezwen espesyal se yon kalite plan asirans sante. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Si se oumenm, ou gen “doub kalifikasyon.” (Se jis yon lòt fason pou di ou ka gen Medicaid ak Medicare anmenmtan).

Kisa ki fè sa a se yon plan pou moun ki gen doub kalifikasyon?

Plan doub pou bezwen espesyal yo se pou moun ki ta ka bezwen yon èd siplemantè. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Plan doub yo se yon kalite plan Medicare Advantage. Yo rele plan doub pou bezwen espesyal yo tou DSNP pou pi kout. Tout non sa yo vle di menm bagay. 

Kijan sa fonksyone si ou gen doub kalifikasyon pou alafwa Medicaid ak Medicare?

Yon plan doub pou bezwen espesyal fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare. Tout sa pou yon prim plan $0.

Plis èd pou ou

Kowòdinasyon swen yo se yon lòt gwo avantaj ou jwenn avèk yon plan doub pou bezwen espesyal. Ou pral gen yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki kapab ede ou:

  • Konprann avantaj Medicaid ak Medicare ou yo.
  • Jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou yo.
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou ou santi ou ansante otank posib.

Si ou gen doub kalifikasyon, kijan ou ka jwenn kalite plan sante sa a?

Se konpayi asirans prive yo ki ofri plan doub pou bezwen espesyal yo. Sa gen ladan UnitedHealthcare. Nou rele plan sante doub kalifikasyon nou yo UnitedHealthcare Dual Complete®. N ap sèvi moun ki gen bezwen swen sante espesyal depi plis pase 40 ane. Epi nou sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon nan plis Eta pase nenpòt ki lòt konpayi swen sante.1

1 Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2019

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn lan depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software