Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kiyès ki kalifye pou yon plan sante doub pou bezwen espesyal?

Si ou ka reponn “wi” pou tout kesyon yo ki anba a, gen posiblite pou ou jwenn yon plan sante doub kalifikasyon. Yo rele plan sa yo tou plan doub pou bezwen espesyal. (Jwenn plis enfòmasyon sou plan sante doub kalifikasyon yo.)

Èske ou gen Medicaid oswa ou resevwa èd finansye?

Se gouvènman Eta ou an ki jere pwogram swen sante Medicaid pou Eta ou an. Règ yo pou kalifye pou Medicaid depann de Eta ou an. Èske ou resevwa èd finansye tankou revni sekirite siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)? Si ou gen revni fèb, ou gendwa kalifye pou Medicaid.

Pou konnen si ou ka jwenn Medicaid nan Eta ou an, verifye bò kote ajans Medicaid Eta ou an. W ap jwenn yon lyen sou sitwèb la pou ajans Medicaid Eta ou an nan paj "Detay Plan" pou chak nan plan sante nou yo. Pou wè plan yo nou ofri nan zòn ou an, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an.

Èske w gen Medicare Pati A ak B?

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Li se pou moun ki gen laj 65 ak piplis, ak pou sèten moun tou ki poko gen laj 65 ki gen sèten andikap. Pou ou kalifye pou Medicare, ou dwe tou yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki t ap viv Ozetazini pandan 5 ane omwen.

Èske w ap viv nan zòn sèvis plan an?

Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn lan depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Tanpri konnen: Si ou gen maladi ren nan dènye estad (End Stage Renal Disease, ESRD), gen egzijans presi pou kalifikasyon ou pou yon plan doub kalifikasyon. Si w nan sitiyasyon sa, tanpri pale avèk yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare pou diskite sou sitiyasyon ou an presizeman.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software