Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Avantaj yo

Jwenn enfòmasyon sou avantaj Plan Doub Pou Bezwen Espesyal yo, ak kijan yo fè yo pou ede moun

Avèk yon plan sante doub, ou ka jwenn yon kredi chak mwa pou ede pou bezwen chak jou yo tankou manje, pwodui OTC ak sèvis piblik yo

Yon kredi fleksib chak mwa pou depanse nan manje ki bon pou sante, pwodui san preskripsyon ak pou peye bòdwo sèvis piblik yo se yon avantaj ki gen anpil valè ki ede manm plan sante doub nou yo fè plis avèk dola yo.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Pwoteksyon asirans dantè bay moun ki gen Medicaid ak Medicare yo plis rezon pou yo souri

Gade yon eksplikasyon sou pati ki genyen yo nan pwoteksyon asirans dantè, konsa ou va konnen kisa pou ou konsidere pou pwoteksyon asirans swen dantè lè ou gen Medicaid ak Medicare.

UCard kapab ede senplifye bagay yo pou anpil manm UnitedHealthcare

UnitedHealthcare UCard™ rann li pi fasil pou manm plan sante doub yo jwenn swen epi debloke tout avantaj ak pwogram ki genyen nan plan sante yo a.

Ki diferans ki genyen ant plan PPO ak plan HMO?

Aprann diferans lan ant yon plan HMO ak yon plan PPO, poukisa chwa doktè ou yo enpòtan epi gade si doktè ou an nan rezo nou an.

Kisa yon fòmilè ye epi kijan yo fonksyone?

Gade kòman pou itilize yon lis medikaman fòmilè 2023 pou yon plan sante doub kalifikasyon, ak kòman pou tcheke ki medikaman Pati D Medicare plan sante ou an ka kouvri.

Kisa sante konpòtmantal ye?

Jwenn enfòmasyon sou avantaj sèvis swen sante konpòtmantal ak sante mantal plan sante doub DSNP yo ofri.

Plan sante doub kalifikasyon yo ka bay yon alokasyon pou aparèy pou tande, epi lòt avantaj

Plan sante doub kalifikasyon yo ka gen ladan yo avantaj anplis tankou kouvèti pou odisyon ak èd pou peye pou aparèy pou tande yo.

Kòman yon plan sante doub kalifikasyon ka ede moun ki gen dyabèt

Plan sante doub kalifikasyon yo ofri anpil avantaj anplis ki ka ede jere dyabèt pi fasilman epi ede kouvri pri apwovizyonnman pou dyabèt yo ak pou manje ki bon pou lasante.

Kisa Medicaid ye epi kisa li kouvri?

Esplikasyon Medicaid. Medicaid se yon pwogram swen sante leta pou moun ki gen revni fèb yo. Kisa pwogram Medicaid la ye epi kisa Medicaid kouvri.

Yon Navigatè ka ede rann lavi a pi fasil pou manm plan sante doub yo

Kisa sa vle di lè ou gen yon Navigatè dedye epi kisa Navigatè a fè pou ede li vin pi fasil pou moun ki gen doub kalifikasyon Medicaid ak Medicare yo jwenn sipò?

Plan sante doub yo gen nan yo òdinèman èd pou transpò gratis

Pou moun ki gen alafwa Medicare ak Medicaid yo, yon plan sante doub gendwa ofri ou kous gratis pou ou al okipe bezwen sante ou yo. Jwenn woulib gratis.

Èske Medicare oswa Medicaid kouvri Sèvis Telesante?

Telesante ak telemedsin ka ede rann li pi fasil pou yon doktè trete ou gratis.

Si ou pran yon plan sante doub, èske ou pèdi avantaj Medicaid ou yo?

Pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare, yon plan sante doub pèmèt ou konsève tout avantaj Medicaid ou yo, epi ou jwenn avantaj Medicare anplis tou.

Èske medikaman sou preskripsyon yo kouvri nan yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal (D-SNP)?

Plan sante doub kalifikasyon yo gen ladan yo plis kouvèti asirans preskripsyon pase Medicaid oswa Original Medicare pou kont yo. Gade yon lis medikaman ki kouvri nan plan sante doub ki disponib kote w ap viv la.

5 avantaj etonan nan plan sante doub yo

Plan sante doub yo gen 5 avantaj etonan sa yo ak plis ankò pou moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

Pwoteksyon asirans pou vizyon: Egzamine pi pre sa plan sante doub yo ofri

Yo eksplike opsyon pou pwoteksyon asirans swen vizyon yo pou ede ou konprann nètalkole ki swen pou vizyon ki kouvri nan plan sante yo pou moun ki genyen alafwa Medicaid ak Medicare.

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Plan sante doub kalifikasyon yo se pou moun ki nan Medicare ak Medicaid. Verifye si ou ranpli kondisyon yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software