5 avantaj etonan nan plan sante doub yo.

Pibliye: February 10, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Anpil moun ki gen Medicaid ak Medicare rankontre pwoblèm sante difisil. Epi revni fèb ka fè lavi a pi rèd toujou. Plan sante doub yo gen avantaj ak fonksyonalite anplis nan yo pou ede moun ki gen Medicaid ak Medicare.  Ou gendwa konnen petèt kèk nan avantaj sa yo, tankou kredi pou achte pwodui sante ki apwouve, èd pou transpò ak pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon. Men, plan sante doub yo ofri tou anpil lòt avantaj ak fonksyonalite ki ka siprann ou. Kontinye fè lekti pou jwenn plis enfòmasyon.

Kowòdinasyon Swen.

Swen sante kapab gen konfizyon pou nenpòt moun. Men li gendwa pi difisil pou moun ki gen Medicaid ak Medicare. Sèten plan sante doub ka ofri ou yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki kapab ede ou:

  • Konprann avantaj Medicaid ak Medicare ou yo.
  • Jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou yo.
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou ou santi ou ansante otank posib. 

Sistèm Repons Ijans Pèsonèl.

Sèten plan sante doub ofri manm yo yon sistèm repons ijans pèsonèl (Personal Emergency Response System, PERS) san okenn frè anplis. Sizoka gen yon ijans, sistèm PERS lan konekte manm lan byen vit avèk yon operatè kalifye. Operatè a kapab bay èd nan telefòn ak voye èd si sa nesesè. PERS lan se yon avantaj pou sove lavi ki disponib 24 èdtan pa jou avèk plan sante doub nan UnitedHealthcare yo.

Vizit Medikal Vityèl.

Li pa toujou pratik pou deplase pou al wè yon doktè. Vizit Medikal Vityèl yo pèmèt manm yo gen konvèsasyon videyo andirèk avèk yon doktè sou konpitè, tablèt oswa smatfòn yo. Doktè yo ka reponn kesyon epi trete anpil pwoblèm sante kouran. Vizit medikal Vityèl yo disponib 24/7 avèk oswa san randevou.

Pwoteksyon asirans pou Ijans nan Lemonn antye.

Si ou fè yon vwayaj oswa rann fanmi vizit, li bon pou konnen ou kouvri toujou pou ijans ak swen ijan. Anpil plan sante doub gen nan yo Pwoteksyon Asirans pou Ijans nan lemonn antye pou pwoteje manm yo nenpòt lè ak tout kote yo vwayaje.

Ou ka anmezi pou ou enskri touswit.

Youn nan pi gwo avantaj yo nan yon plan sante doub sèke ou ka pa oblije tann pou ou enskri. Pifò moun ka chanje plan Medicare yo sèlman pandan Peryòd Enskripsyon Anyèl Medicare a (Annual Enrollment Period, AEP) ann otòn. Men si ou kalifye pou Medicaid epi ou enskri nan Medicare, ou ka anmezi pou ou enskri pandan 9 premye mwa yo nan ane a nan yon Peryòd Enskripsyon Espesyal (Special Enrollment Period, SEP). Pou jwenn plis detay, al gade nan atik ki rele Kilè ou ka enskri nan yon plan sante doub.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri, konnen avantaj presi ki gen nan plan sante doub yo kapab chanje selon kote w ap viv la. Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software