Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Yon plan sante doub ta ka ede ou achte pwodui OTC ak pwovizyon manje san ou pa peye anyen

Pibliye: 08 Mas 2022

Dat dènye mizajou: 12 jiyè 2022

Sanble tankou pri tout bagay annik kontinye ap monte sèjousi. Men, se moun ki gen yon revni limite ki vrèman santi presyon an. Menm acha pwodui nesesite tankou pwodui swen sante san preskripsyon (Over-The-Counter, OTC) ak manje kapab difisil. Kidonk, pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare, yon plan sante doub ka bay yon soulajman ki byenveni.

Plan sante doub yo se pou moun ki gen doub kalifikasyon pou alafwa pou Medicaid ak Medicare. Plan sante doub yo gen nan yo anpil avantaj siplemantè ki ka rann lavi a pi fasil pou moun ki gen revni fèb yo. Kredi pou achte pwodui OTC ak pwovizyon manje ki kouvri yo se jis yon egzanp. Gade tout lòt avantaj plan sante doub yo ka ofri.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Avantaj OTC+Healthy Food lan ede manm UnitedHealthcare yo fè plis avèk dola yo

Kisa ou ka achte ak benefis OTC+Healthy Food?

OTC+Healthy Food se yon avantaj ki gen anpil valè ki gen nan plan sante doub yo nan UnitedHealthcare.* Avantaj sa a bay manm nou yo kredi pou achte pwodui OTC ak pwovizyon manje ki kouvri yo kay anpil detayan. Yo mete kredi yo sou yon kat prepeye ke manm yo ka itilize pou peye nan moman peman. Yo ka depanse tout kredi yo a nan manje ki bon pou sante, tout nan pwodui OTC oswa enpe nan chak. Nan toude jan, manm yo jwenn atik ki gratis pou yo.

Achte plizyè santèn atik OTC chak jou anrapò ak sante

Si ou te gen yon plan sante doub, ou ta ka itilize kredi OTC+Healthy Food ou yo pou achte yon pakèt kalite pwodui OTC ou gendwa bezwen. Pwodui ki apwouve yo ka gen ladan:

 • Vitamin ak sipleman
 • Medikaman pou soulaje doulè, pastiy pou tous ak lòt medikaman OTC
 • Bwòs dan, pat dantifris, krèm ak konprime pou fo dan
 • Ti sèvyèt netwayan ak pad pou kontwòl blad pipi
 • Pansman ak founiti pou premye swen
 • Remèd pou lestomak ak plis toujou

Plen charyo ou avèk manje ki bon pou sante

Avèk kredi OTC+Healthy Food ou yo, ou ta ka achte yon pakèt kalite pwovizyon manje apwouve, tankou:

 • Fwi ak legim
 • Vyann, volay ak pwason
 • Ze, fwomaj, lèt ak lòt pwodui abaz lèt
 • Pwa, pen, sereyal ak pasta
 • Bwason siplemantè tankou Boost® ak Ensure®
 • Ak anpil lòt toujou

Ou deja yon manm plan doub UnitedHealthcare?

Ou ka navige nan pwodui OTC+Healthy Food ki kouvri yo, palse kòmann epi jere kont avantaj ou sou Entènèt.

Kikote ou ka depanse kredi OTC+Healthy Food yo?

Yo aksepte kredi OTC+Healthy Food yo nan anpil magazen, soti nan ti boutik depanaj ak magazen katye yo pou rive nan gwo detayan nasyonal yo tankou Walgreens ak Walmart. Ou ka anmezi tou fè livre pwovizyon manje ou yo nan Walmart.com oswa itilize lòt opsyon livrezon lakay yo nan Mom's Meals.*

Ak pifò plan sante doub yo, ou ka kòmande pwodui OTC tou atravè yon katalòg. Lè ou kòmande sou Entènèt oswa nan telefòn, y ap voye atik yo pou ou pa lapòs epi yo pral livre yo lakay ou dirèkteman.

*Avantaj yo varye selon plan an ak zòn sèvis la. Limit ak esklizyon aplike. Pou jwenn Detay yo sou avantaj egzat OTC+Healthy Food ki gen nan Plan Doub pou Bezwen Espesyal 2022 ou, rele nan nimewo a oswa vizite sit entènèt la ki enprime sou do kat OTC+Healthy Food ou an.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn pi bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software