Èske plan sante doub yo kouvri medikaman preskripsyon?

Pibliye: February 11, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Ou enkyete pou gwo pri medikaman preskripsyon yo? Ou pa poukont ou. Anpil moun ki depann de medikaman pa t ap kapab peye pou yo ak lajan nan pòch yo. Kidonk, sa pa etonan ke pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon se youn nan premye bagay moun mande osijè plan sante doub yo. Plan sa yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Epi atik sa a kouvri pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon ke plan sante doub yo genyen anjeneral.

Èske Medicaid pa kouvri preskripsyon yo?

Se vre. Pifò plan Medicaid yo kouvri sèten medikaman preskripsyon. Men, sila yo egzakteman ki fè sa kapab chanje soti nan yon Eta ale nan yon lòt. Epitou, Eta diferan ka gen règ diferan pou kopeman ak pataj frè, kidonk se pa tout medikaman ki ka kouvri konplètman.

Ki preskripsyon Medicare kouvri?

Pati D se pati nan Medicare ki ede peye pou medikaman preskripsyon pou benefisyè Medicare yo. Men, se sa pwoteksyon asirans anplis ou pa jwenn nan Original Medicare. Bòn nouvèl la sèke plan sante doub yo se yon kalite plan Medicare Advantage yo ye, kidonk yo gen Pati D Medicare ladan. Sa vle di ou ka jwenn plis pwoteksyon asirans preskripsyon pase sa ou jwenn kounye a ak plan Medicaid oswa Original Medicare yo. 

What you may have now

What you could get

Avantaj Medicare

Avantaj Medicare

Original Medicare

A Dual Health Plan

Additional prescription
drug coverage

Kijan ou ka konnen egzakteman ki medikaman ki kouvri?

Tout plan sante yo gen sa yo rele yon fòmilè. Sa se yon lis medikaman asirans sante oswa plan ou an kouvri. Yo rele sa tou yon lis medikaman prefere (Preferred Drug List, PDL). Si w ap anvizaje yon plan doub nan UnitedHealthcare, ou ka wè Lis medikaman plan sante doub yo an anglè oswa panyòl sou paj detay plan an.

Ou pral anvi jwenn trè pwobableman detay sou medikaman w ap pran kounye a. Sa fasil pou fè, paske ou ka chèche nan yon lis pa òd alfabetik nenpòt medikaman ki enterese ou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software