Pwoteksyon asirans dantè bay moun ki gen Medicaid ak Medicare yo plis rezon pou yo souri.

Pibliye: February 10, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Bon sante dantè enpòtan, paske li sitèlman gen anpil bagay pou wè ak sante ou anjeneral. Men, swen dantè kapab koute trè chè tou. Lè lajan ou piti, ou ka gen tantasyon repòte oswa evite vizit kay dantis. Si ou gen toude, ni Medicaid ni Medicare, ou gendwa pa oblije fè chwa sa a. Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Epi pifò gen ladan pwoteksyon asirans dantè.* Sa ta ka fè yon gwo diferans pou bidjè ou ak sante ou.

Pwoteksyon asirans dantè eksplike.

Anvan ou enskri nan nenpòt plan sante, li bon pou konnen egzakteman kisa avantaj yo ak pwoteksyon asirans lan vle di. Men diferan kalite swen dantè ou ta dwe garanti ki kouvri nan plan ou an:

Egzamen ak netwayaj regilye. Pifò plan sante doub gen ladan $0 kopeman pou egzamen regilye, ki ka gen ladan netwayaj ak antretyen estrikti ki antoure ak soutni dan yo (pawodontal). Sa vle di ou ka ale kay dantis pou yon netwayaj san w pa gen frè anplis.

Radyografi dan yo. Dantis yo itilize radyografi yo pou egzamine an detay sante bouch ou. Yo ka verifye rasin dan ou yo ak zo ki antoure yo, ansanm ak plonbaj yo, kouwòn yo ak enplant yo. Radyografi yo ede dantis yo tou pou jwenn kari ak kavite.

Tretman fliyò. Se yon fason rapid, san doulè pou ede pwoteje dan ou kont kari ak degradasyon.

Kredi pou sèvis dantè yo. Anjeneral, pasyan yo peye yon pati nan frè yo pou plonbaj, kanal rasin, enplan ak lòt sèvis dantè yo. Men, anpil plan sante doub gen nan yo kredi pou ede peye pou kalite sèvis dantè sa yo. Sèten plan sante doub menm gen kredi pou fo dan ladan.

Konsève souri ou.

Dan nou se yon gwo pati nan aparans nou. Epi li gendwa pi fasil anpil pou ou santi ou alèz sou tèt ou lè ou santi ou byen osijè dan ou. Lè ou gen yon bèl souri, sa kapab amelyore konfyans ou gen nan tèt ou. Epi sa gendwa fè li pi fasil ak pi agreyab pou ou frekante moun tou. Pa pèdi okazyon pou resevwa swen dantè ou bezwen yo. Egzamine tout avantaj anplis ou ta ka jwenn avèk yon plan sante doub. 

Pou konnen egzakteman ki pwoteksyon asirans dantè ou ka jwenn avèk yon plan sante doub nan UnitedHealthcare, fè rechèch dapre kote ou ye a.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri, konnen avantaj presi ki gen nan plan sante doub yo kapab chanje selon kote w ap viv la. Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software