Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Ki diferans ki genyen ant plan PPO ak plan HMO?

Pibliye: 19 Jen 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Tan epi ankò, manm yo rakonte nou nan ki pwen yo valorize relasyon yo ak doktè yo. E sa pa bay sipriz. Li te gendwa pran tan ak jefò pou jwenn doktè ou renmen epi ou fè konfyans. Si w ap anvizaje yon plan sante doub, ou gendwa te wè tèm “HMO” ak “PPO” yo ki sèvi pou dekri diferan plan asirans sante. Ou mande, kisa diferans lan ye ant yon plan HMO ak yon plan PPO? Epi kiyès ki pi bon, HMO oswa PPO an? Tout sa gen rapò ak chwa doktè yo. Kontinye li pou konn poukisa. 

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Yon rapèl rapid sou plan sante doub yo

Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Plan sa yo abityèlman gen ladan yo avantaj ak karakteristik anplis pou ede kouvri plis nan swen ak depans ou yo. Epitou ou ta ka jwenn yo tout pou yon prim fèb nan nivo $0.

Kisa HMO vle di?

HMO vle di Òganizasyon pou Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Manm yo nan plan HMO yo dwe ale kot founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal. Sa pa vle di yo pa ka wè yon doktè ki andeyò rezo HMO an. Men, amwenske se yon ijans, manm lan gendwa blije peye tout depans pou swen medikal yo.

Kisa PPO vle di?

PPO vle di Òganizasyon Founisè Favori (Preferred Provider Organization, PPO). Ak yon plan PPO, manm yo toujou gen aksè ak yon rezo doktè ak lopital lokal. Men yo genyen tou fleksibilite pou wè nenpòt lòt founisè nenpòt kote Ozetazini. Sa se toutotan doktè an patisipe nan Medicare epi li aksepte plan sante manm lan. Si manm plan PPO an chwazi pou soti nan rezo PPO an, prim plan yo an, kopeman oswa ko-asirans yo an gendwa pi wo. 

Chwa plan ou yo gendwa depann sou kote w ap viv la

Se pa tout plan sante ki disponib nan tout konte nan peyi an. Posiblite pou ou gen opsyon pou chwazi yon plan sante HMO oswa PPO gendwa depann sou kote ou ap viv. Sa ki pi enpòtan nan tout bagay, se pou ou gen aksè ak yon doktè swen jeneral epi lòt medsen ou renmen epi ou fè konfyans.

Gade si doktè ou yo nan rezo nou an

Zouti rechèch sou entènèt nou an rann li pi fasil pou jwenn yon doktè, espesyalis oswa nenpòt lòt founisè rezo ki toupre ou. 

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn pi bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software