Yon plan sante doub ta ka ede ou jwenn aspirin, vitamin ak anpil lòt atik ankò gratis

Èske ou poko janm bezwen yon bagay nan famasi an men ou pa t ka pèmèt tèt ou li? Se yon sitiyasyon ki difisil men se yon bagay kèk moun ki gen revni ki ba konnen twò byen. Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Plan sa yo gen ladan yo anpil avantaj ak karakteristik anplis pou ede rann lavi pi fasil. Youn nan avantaj ki pi popilè yo se gen kapasite pou jwenn medikaman ki vann san preskripsyon ak lòt atik sante gratis. Sa ka ede fè yon gwo diferans nan alafwa bidjè ou ak sante ou.

Olye pou peye ak lajan kach, ou ka depanse kredi ou yo.

Achte plizyè santèn atik ou gendwa bezwen.

Pifò plan sante doub yo gen ladan yo kredi pou pwodui sante. Olye pou peye ak lajan kach, ou ka depanse kredi ou yo pou achte atik ki lye ak sante ki apwouve. Si ou te gen yon plan sante doub, ou ta ka itilize kredi pou pwodui sante ou yo pou achte yon kokennchenn atik ki lye ak sante ou gendwa bezwen. Lè ou peye ak kredi, sa pa koute ou anyen. 

Egzanp pwodui sante ki apwouve yo gen ladan yo:

  • Anti-asid, aspirin, pastiy pou tous ak lòt medikaman ki vann san preskripsyon (OTC).
  • Bwòs dan, pat, krèm ak konprime pou fo dan.
  • Atik swen pou zye ak zòrèy.
  • Lenjèt pou netwaye, pansman ak founiti pou premye swen.
  • Tèmomèt, tansyomèt ak plis ankò.

Yon pakèt fason pou achte.

Ak pifò plan sante doub yo, ou ka kòmande pwodui pou sante atravè yon katalòg. Ou ka kòmande nan telefòn oswa sou entènèt. Yo voye atik yo pa lapòs tou. Kèk plan sante doub gendwa ba ou tou yon kat debi. Si sa fèt, ou ka itilize kat debi ou an nan magazen vant detay k ap patisipe yo tankou yon kat debi regilye.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software