Plan sante doub yo gen ladan yo asitans pou transpò gratis.

Pibliye: 19 Jen 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Si sante ou fèb oswa ou gen yon andikap, li ka difisil pou ou deplase. E si ou pa gen yon machin oswa ou ap viv andeyò vil lan, ale nan randevou pou swen yo ka poze yon defi. Se pou sa plan sante doub yo jeneralman gen ladan yo asitans pou transpò. Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Plan sa yo gen ladan yo anpil avantaj ak karakteristik anplis pou ede rann lavi pi fasil. Tipikman ou jwenn yon kantite woulib ale senp ki fiks pou al nan randevou sante san ou pa peye anyen.

Plan sante doub yo ofri woulib pou al nan anplasman plan an apwouve yo.

Pandan plan sante doub yo gendwa ofri woulib gratis, ou pa ka al nenpòt kote ou vle. Pou yon woulib benefisye kouvèti, li blije ale oswa soti nan yon anplasman plan an apwouve. Li blije tou pou jere yon bezwen swen sante. 

Kouvèti transpò an gendwa gen ladan l woulib pou al nan:

Randevou ak founisè sante tankou doktè ak dantis.

Yon famasi pou pase pran preskripsyon ak materyèl medikal.

Gadri pou granmoun ak lòt sèvis kominotè.

Machin ki aksesib pou chèz woulant disponib jan sa nesesè.

Li fasil pou aranje yon woulib.

Woulib pou bezwen ki pa ijans yo, se asosye sèvis yo ki bay yo abityèlman. Manm plan doub yo senpman rele asosye sèvis lan pou aranje yon woulib. Ou gendwa kapab mande yon woulib jiska 24 èdtan alavans. Yo ap mennen ou kote ou bezwen ale an, epi repote ou lakay ou ankò.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software