Yon plan sante doub ta ka ede ou achte manje ki bon pou sante san ou pa peye anyen.

Bon manje enpòtan pou bon sante. Men, manje ansante ka difisil ak yon bidjè limite. Paske l konnen sa, UnitedHealthcare kreye yon nouvo avantaj sante ki rele "manje ansante." Tankou non an endike a, avantaj manje ansante a ede moun achte manje ki bon pou sante. Li nan pifò plan sante doub UnitedHealthcare yo pou 2021.

Plan sante doub yo se pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare. Manje ansante se youn nan anpil avantaj anplis ou ta ka jwenn ak yon plan sante doub. Gade tout lòt avantaj plan sante doub yo ka ofri.

Avantaj manje ansante a ede manm yo fè bidjè manje yo ale pi lwen.

Avantaj manje ansante a, se tankou gen kredi manje gratis.

Avantaj manje ansante a ede manm plan sante doub yo ogmante bidjè manje yo chak mwa. Premye jou nan chak mwa, manm yo jwenn yon montan fiks kredi yo mete sou yon kat debi prepeye. Yo achte pwovizyon manje, epi apresa yo sèvi ak kat debi yo a pou peye. Ak itilizasyon kredi yo, tout acha ki kalifye yo dedui otomatikman nan total la. Pa gen okenn frè pou manm yo peye. Kidonk, reyèlman se tankou ou gen kredi manje gratis.

Kèk plan sante doub bay manm yo jiska $60 chak mwa. Jis wè l tankou kredi manje gratis. Lè sa ou ka wè kijan avantaj manje ansante a ka ede moun ki gen revni fèb yo fè bidjè manje yo ale pi lwen.

Gade kijan avantaj manje ansante UnitedHealthcare lan fonksyone. Gade videyo a. 

Transkripsyon Detaye Manje Ansante

[Logo UnitedHealthcare]

Ey! Èske ou ta renmen jwenn yon ti lajan anplis pou achte manje ki bon anpil?

Èske nou gen pou ou manje?

Men wi nou te fè l!

UnitedHealthcare vle ede ou manje ansante, men pafwa nou konnen achte pi bon bagay yo ka koute anpil lajan.

Se poutèt sa n ap ofri kredi chak mwa pou achte manje ki bon pou sante!

Tout sa fè pati yon plan UnitedHealthcare Dual Complete, yon plan sante pou moun ki gen Medicare ak èd leta.

Men kijan li fonksyone.

Yo mete kredi manje ansante ou yo otomatikman sou kat debi prepeye ou resevwa a, konsa ou ka kòmanse itilize avantaj ou yo touswit!

Li senp!

Kredi manje ansante ou yo disponib apati premye jou nan chak mwa. Asire w ou sèvi ak yo tout paske yo ekspire nan dènye jou a nan mwa a.

Si ou pèdi tras kantite lajan ou genyen ki rete nenpòt ki lè, jis verifye balans ou sou entènèt nan sit entènèt manm ou an. Sa se kote ou ka jwenn tou detayan ki patisipe yo, ni chèn nasyonal ni magazen lokal yo. Li fasil!

Ok, ann al fè acha!

Annik ale kay detayan patisipan ou pi renmen an ki sou lis la, plen charyo ou avèk bon bagay ki nan lis manje kalifye nou yo epi pase kat ou senpman nan kès la pou itilize avantaj ou yo.

Kisa bon bagay yo ye? Yon lòt fwa ankò, li trè senp…fwi ak legim, vyann ak pwason, pwodui abaz lèt ak plis toujou.

Nou menm mete ladan l bwason nitrisyonèl espesyal tankou Ensure ak Boost.

Nou ankouraje ou tou pou detire kredi manje ansante ou yo rive jis kote ou kapab. Si ou wè yon bagay ki nan achte youn, jwenn youn gratis, pran li!

Se menm jan tou pou koupon magazen yo ak jou rabè espesyal yo – pwofite tout òf ou kapab jwenn yo pou jwenn tout avantaj ki posib nan bidjè ou! Pa bliye, kredi manje ansante ou ekspire nan dènye jou nan mwa a.

Avantaj Manje Ansante. Yon trè bon konpleman pou yon plan UnitedHealthcare Dual Complete, ak yon fason ki senp pou ede ou viv yon lavi ki pi ansante.

[Aprann Plis.

Ou Pa yon Manm? Pale avèk yon ajan lokal pou aprann plis oswa ale nan UHCCommunityPlan.com pou etidye opsyon ou genyen yo.

Ou se yon Manm Deja? Konekte sou sit entènèt manm ou an:

 • Aktive kat ou an
 • Verifye balans ou
 • Gade detayan k ap patisipe yo nan zòn ou an
 • Gade yon lis manje ki bon pou sante ki kalifye yo
 • Ak plis toujou

[Avètisman

 • TOUT PLAN YO: Plan yo asire nan UnitedHealthcare Insurance Company oswa nan youn nan konpayi filyal li yo, yon òganizasyon Medicare Advantage ki gen yon kontra avèk Medicare ak yon kontra avèk Pwogram Medicaid Eta a. Ou ka antre nan plan an si yo renouvle kontra plan an avèk Medicare.  
 • NEW JERSEY: [Plan yo asire atravè UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP), yon òganizasyon Medicare Advantage avèk yon kontra Medicare ak yon kontra avèk Pwogram Medicaid Eta a. Enskripsyon nan plan an depann ak renouvèlman kontra a. Manm yo dwe itilize pwofesyonèl swen sante, famasi, ak founisè Ekipman Medikal Dirab (Durable Medical Equipment, DME) ki nan rezo plan an. Manm yo pral enskri nan asirans medikaman preskripsyon Medicare Part D dapre plan an epi enskripsyon yo ap anile otomatikman nan nenpòt lòt asirans medikaman preskripsyon Medicare Advantage oswa Medicare Part D.
 • MASSACHUSSETTS: UnitedHealthcare SCO se yon plan Swen Kowòdone ki gen yon kontra avèk Medicare ak yon kontra avèk pwogram Medicaid Eta Commonwealth. Ou ka antre nan plan an si yo renouvle kontra plan an avèk Medicare. Plan sa a se yon pwogram volontè ki disponib pou nenpòt moun ki genyen 65 oswa ki pi gran ki kalifye pou MassHealth Standard ak Original Medicare. Si ou gen MassHealth Standard, men ou pa kalifye pou Original Medicare, ou ka toujou kalifye pou enskri nan plan MassHealth Senior Care Options nou an ak resevwa tout avantaj MassHealth ou yo nan pwogram SCO nou an.
 • TENNESSEE: Avi: TennCare pa responsab peman pou avantaj sa yo, eksepte montan kotizasyon nan frè ki apwopriye. TennCare pa responsab garanti disponiblite oswa kalite avantaj sa yo. Nenpòt avantaj Medicare anplis ki mansyone nan enfòmasyon sa yo ki depase Original Medicare aplikab pou avantaj Medicare a sèlman, epi li pa endike ogmantasyon avantaj Medicaid yo.
 • ARIZONA: Sèvis kontra yo finanse an pati nan kontra avèk Eta Arizona.
 • AVANTAJ MANJE ANSANTE BYEN PRESI: Avantaj yo, karakteristik yo ak/oswa aparèy yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. Kredi ki pa itilize pou avantaj manje ansante yo ap ekspire chak mwa.

Y0066_200811_030808_M

Ki kalite pwovizyon manje ou ka achte?

Ou ka itilize kredi manje ansante yo pou achte yon pakèt kalite pwovizyon manje. Yo aksepte kredi manje ansante yo tou nan anpil magazen, soti nan ti boutik depanaj ak magazen katye yo pou rive nan gwo detayan nasyonal yo tankou Walgreens ak Walmart.

Plen charyo ou ak pwodui alimantè ki bon pou sante.

Avèk kredi ansante ou an, ou ta ka achte yon pakèt kalite pwovizyon manje apwouve, tankou:

 • Fwi ak legim
 • Vyann ak pwason
 • Ze, fwomaj, lèt ak lòt pwodui abaz lèt
 • Grenn antye, nwa, grenn ak bagay pou bere
 • Grès/lwil abaz plant
 • Bwason siplemantè tankou Boost® ak Ensure®
 • Ak anpil lòt toujou

Kredi pou manje ki bon pou sante ajoute sou kredi pou achte pwodui sante san preskripsyon.

Ou te petèt tande pale apwopo kredi pou achte pwodui sante. Sa se yon lòt doub avantaj popilè ki genyen nan plan sante doub yo. Li pèmèt manm yo achte gratis plizyè santèn atik san preskripsyon (OTC) ki anrapò ak sante. Kredi pou manje ki bon pou sante yo apa parapò ak kredi pou pwodui sante yo. Ou gen chans pou jwenn toude avèk yon plan sante doub nan UnitedHealthcare. Epi ajoute ansanm, sa gen anpil chans vo anpil lajan tout bon.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software