Si ou pran yon plan sante doub, èske ou pèdi avantaj Medicaid ou yo?

Pibliye: February 11, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Plan sante doub yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Moun yo kontan anpil lè yo dekouvri avantaj ak karakteristik anplis plan sante doub yo ofri. Men, sa kapab vin ranplase byen vit ak laperèz pou yo pa pèdi avantaj Medicaid yo. Verite a sèke yon plan sante doub p ap chanje avantaj Medicaid ou nan okenn fason. Anplis, ou ka jwenn plis avantaj Medicare. Kontinye fè lekti pou wè kijan li fonksyone.

Kijan mwen ka genyen ni Medicaid ni Medicare?

Pou jwenn yon plan sante doub, ou dwe kalifye pou ni Medicaid ni Medicare. Ou kalifye pou Medicaid poutèt ou gen revni fèb. Ou dwe ranpli kondisyon pou revni yo nan Eta ou an. Ou kalifye pou Medicare dapre laj ou (poutèt ou gen 65 lane oswa plis) oswa akòz yon andikap. Moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid gen “doub kalifikasyon.” Epitou sa fè yo kalifye pou yon plan sante doub.

Yon plan sante doub se yon kalite plan Medicare.

Si ou deja gen pwoteksyon asirans Medicare, ou gen Original Medicare pwobableman. Yon plan sante doub se yon kalite plan Medicare espesyal yo rele yon plan Medicare Advantage. Sa gen ladan l tout bagay ou jwenn nan Original Medicare, plis pwoteksyon asirans pou medikaman preskripsyon epi, mete sou sa, anpil lòt avantaj ak fonksyonalite anplis. Epitou ou ka jwenn tout pou yon prim plan $0.

Ou pral konsève menm plan Medicaid ou genyen kounye a.

Yon plan sante doub pa ranplase plan Medicaid ou. Ou pral konsève tout menm plan Medicaid lan ak tout menm avantaj Medicaid ou jwenn kounye a yo. Sa mete lespri moun yo anpè lè yo konnen yo pa abandone anyen pou yo jwenn yon plan sante doub. Avèk yon plan sante doub, ou pa gen anyen ou pèdi, epi ou gen sitèlman plis ou jwenn.

Kisa pwochen etap la ye pou jwenn yon plan sante doub?

Antre Kòd Postal ou anba a pou fè rechèch plan sante doub ki disponib nan zòn ou an. Oswa aprann plis sou fason pou enskri nan yon plan doub kalifikasyon.

Li pi fasil pou chanje pase jan ou gendwa panse.

Si ou kalifye pou yon plan sante doub, ou ka gen yon pakèt bezwen medikal toutbon. Yo kapab konprann poukisa ou ta ka ezite pou chanje. Poukisa travèse tout traka sa yo? Ebyen, tout enterè a nan plan doub yo sèke yo ede fasilite lavi ou. Nan UnitedHealthcare, nou te ede anpil moun chanje. Nou konnen kijan pou rann enskripsyon nan yon plan sante doub byen fasil otank posib.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software