Yon Navigatè ka ede rann lavi a pi fasil pou manm plan sante doub yo.

Lavi a pa fasil pou moun ki gen alafwa Medicare ak Medicaid. Anpil moun ki gen doub kalifikasyon pou Medicaid ak Medicare gen pwoblèm sante kwonik. Yo ka bezwen wè yon kantite founisè swen diferan regilyèman. Yo ka wè konseye sante mantal tou pou depresyon oswa anksyete. Ak terapet pou ede pou doulè ak mobilite. Yo ka bezwen ekipman medikal espesyal tou oswa èd pou transpò.

Sa ka pran yon pakèt tan ak enèji pou kowòdone plizyè founisè swen ak sèvis yo. Pou moun ki gen doub kalifikasyon pou Medicaid ak Medicare, dokiman yo pou kont yo ka bwouye yo.

Yon Navigatè sèvi kòm yon sèl moun pou kontakte pou ede reponn a bezwen swen ou yo.

Plan sante doub yo, oswa Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo, se pou moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid yo. Plan sante doub yo gen ladan avantaj anplis pou ede fasilite difikilte manm doub kalifikasyon yo rankontre. Kèk nan avantaj anplis sa yo kouvri swen ak sèvis ki depase Medicaid ak Original Medicare yo. Lòt sèvis yo rann li pi fasil pou manm plan sante doub yo jere swen yo. Se la yon Navigatè entèvni.

Kijan Navigatè yo ede manm plan doub kalifikasyon yo?

Lè ou gen anpil bezwen nan zafè swen, epi ou gen alafwa Medicaid ak Medicare, li ka difisil pou jwenn wout ou nan sistèm swen sante a. Èske li pa ta bon pou gen yon moun ki ede gide ou epi ki ede reponn kesyon ou yo? Yon Navigatè se moun pou ou ale kote l pou ede w nan chak etap sou chemen lasante ou. Pa gen okenn frè pou sèvis sa a.

Jis tankou non an endike a, Navigatè ou an ka ede ou:

  • Fè yon plan pou ede pou kesyon sou bezwen medikal, transpò ak manje ou yo
  • Planifye randevou ak transpò kay doktè, dantis ou oswa nan famasi ou
  • Egzamine avantaj ou yo pou ede w jwenn tout kantite avantaj ou ka jwenn nan plan ou an
  • Ede asire w ou menm ak moun k ap okipe ou lakay ou an gen sa nou bezwen

Yon Navigatè se moun pou ou ale kote l pou jwenn sipò.

Pou manm plan sante doub yo, yon Navigatè sèvi kòm sèl moun pou kontakte an. Navigatè ou an se yon konseye ou fè konfyans. Yon moun ki pral aprann pwoblèm sante byen presi ou genyen yo. Navigatè ou an pral kolabore avèk ou menm, fanmi ou ak moun k ap okipe ou yo pou asire l bezwen swen ou yo satisfè.

Sa kapab yon bagay konplike, ki souvan bwouye moun ki gen doub kalifikasyon epi ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare yo. Lè ou gen yon plan sante doub, sa ka ede senplifye bagay sa yo. Men, li pi bon toujou pou gen yon Navigatè ou kapab rele pou jwenn repons ak sipò anplis lè ou bezwen sa.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software