Telesante se yon avantaj ki itil pou anpil plan sante doub.

Pibliye: 19 Jen 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Li pa toujou fasil pou vizite yon doktè fasafas. E se pa sèlman moun ki gen Medicaid ak Medicare ki gendwa jwenn li difisil pou kondi al kot doktè an oswa jwenn yon woulib. Si se apre lè ouvrab nòmal yo, doktè regilye ou an gendwa pa disponib. Se lè sa telesante ka ede. Kontinye li pou jwenn kijan telesante fonksyone epi kilè pou itilize l.

Vizit telesante yo ka etabli alavans oswa nenpòt lè ou bezwen sa.

Telesante ak telemedsin gen anpil non.

Tèm telesante ak telemedsin yo jeneralman dekri fason pou vizite yon doktè ak yon òdinatè, tablèt oswa telefòn mobil. Ou gendwa te tande yo rele l vizit medikal vityèl sou demann oswa ak yon non mak tankou Teledoc®. Nenpòt jan ou rele l, telesante oswa telemedsin ka yon avantaj ki gen anpil valè pou sila yo ki gen Medicaid ak Medicare. Se pou sa li kapab yon bon lide pou ou achte yon plan doub ki gen ladan l telesante kòm yon avantaj anplis ki gratis pou ou.

Vizite yon doktè sou demann 24/7.

Gen anpil avantaj nan telesante. Ak telesante ou kapab:

 • Vizite ak yon doktè oswa founisè sante mantal sou entènèt.1
 • Poze kesyon epi jwenn yon dyagnostik.1
 • Fè yo preskri medikaman yo 2 epi voye yo nan famasi ou an.
 • Pale an prive sou yon sousi oswa enkyetid sante mantal.
 • Diskite nan telefòn oswa apati kèk sèvis ki sipòte videyo tou.
 • Itilize l nenpòt kilè, nenpòt ki jou, nenpòt kote.
 • Fè ekonomi lè ou ka jwenn telesante pratik anplis san frè anplis pou ou.

Kilè ki yon bon chwa pou itilize telesante?

Telesante se yon bon opsyon pou trete twoub sante ki komen ki gen tretman ki estanda. Men kèk egzanp:

 • Rim, grip ak lafyèy
 • Tous, doulè ak malgòj
 • Alèji, gratèl epi iritasyon
 • Enfeksyon aparèy pipi/vesi an
 • Enfeksyon nan zòrèy
 • Enfeksyon sinizit
 • Migrèn/maltèt
 • Ak plis toujou

Kilè telesante pa yon bon chwa?

Telesante pa pou twoub sante ki konplike, ijan oswa pou ijans. Yon ijans se yon maladi oswa yon domaj ki toudenkou epi ki mete lavi ou an danje. Si ou gen yon ijans ki menase lavi ou, rele 911 oswa ale nan Saldijans lan menm kote an. 

Ou pa bezwen yon randevou pou itilize telesante.

Vizit telesante yo ka etabli alavans oswa nenpòt lè ou bezwen sa. Ou gendwa kapab wè yon doktè menm kote an, men tan datant lan ka varye. Ou gendwa kapab mande pou yon doktè rele ou apre. Vizit telesante yo jeneralman dire anviwon 10–15 minit. Telesante ka yon fason rapid epi fasil pou jwenn swen medikal ou bezwen an. Ou pral epanye tèt ou yon vwayaj nan klinik doktè an tou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

1 Se pa tout pwoblèm medikal ki ka trete atravè telesante. Doktè telesante an pral idantifye si ou bezwen wè yon doktè fasafas pou tretman.

2 Doktè yo pa ka preskri medikaman nan tout eta yo. Yo pa ka ekri preskripsyon pou opyoyid yo.

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software