Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Pibliye: January 17, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Yon plan doub pou bezwen espesyal se yon kalite plan asirans sante. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Si se ou menm, ou gen “doub kalifikasyon.” (Se jis yon lòt fason pou di ou ka gen Medicaid ak Medicare an menm tan).

Kisa ki fè sa a se yon plan pou moun ki gen doub kalifikasyon?

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se pou moun ki ta ka bezwen yon èd anplis. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se yon kalite plan Medicare Advantage. Yo rele Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo tou DSNP nan abreje. Tout non sa yo vle di menm bagay. 

Kijan pwoteksyon asirans sante doub la travay avèk Medicaid epi Medicare?

Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou an. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan asirans sante doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare. Tout sa pou yon prim plan $0.

Plis èd pou ou

Kowòdinasyon swen yo se yon lòt gwo avantaj ou jwenn avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal. Ou pral gen yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki kapab ede ou:

  • Konprann avantaj Medicaid ak Medicare ou yo.
  • Jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou yo.
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou ou santi ou ansante otank posib.

Si ou gen doub kalifikasyon, kijan ou ka jwenn kalite plan sante sa a?

Se konpayi asirans prive yo ki ofri Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo. Sa gen ladan UnitedHealthcare. Nou rele plan sante doub kalifikasyon nou yo UnitedHealthcare Dual Complete®. N ap sèvi moun ki gen bezwen swen sante espesyal depi plis pase 40 ane. Epi nou sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon konplè nan plis Eta pase nenpòt ki lòt konpayi swen sante.1

1 Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2019

Enskri pou Seminè sou entènèt D-SNP an

Jwenn enfòmasyon sou doub kalifikasyon ak plan sante doub yo nan seminè sou entènèt kout sa a. Ou pral jwenn imèl tou ki bay enfòmasyon pou ede ou oryante ou nan chwa Medicare ou yo.

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, enfòmasyon ou yo nan wout.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software