Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Pibliye: January 17, 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2022

Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal, oswa D-SNP an abreje se yon kalite plan asirans sante. Se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Si se ou menm, ou gen “doub kalifikasyon.” (Se jis yon lòt fason pou di ou ka gen Medicaid ak Medicare an menm tan.)

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Kisa ki fè sa a se yon plan pou moun ki gen doub kalifikasyon?

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se pou moun ki ta ka bezwen yon èd anplis. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se yon kalite plan Medicare Advantage. 

Kijan pwoteksyon asirans sante doub la travay avèk Medicaid epi Medicare?

Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou an. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan asirans sante doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare. Yo tout pou yon valè prim plan fèb jiska $0.*

Plis èd pou ou

Kowòdinasyon swen yo se yon lòt gwo avantaj ou jwenn avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal. Ou pral gen yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki kapab ede ou:

  • Konprann avantaj Medicaid ak Medicare ou yo.
  • Jere sèvis doktè ou yo, espesyalis ak swen ou yo.
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou ou santi ou ansante otank posib.

Si ou gen doub kalifikasyon, kijan ou ka jwenn kalite plan sante sa a?

Se konpayi asirans prive yo ki ofri Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo. Sa gen ladan UnitedHealthcare. Nou rele plan sante doub kalifikasyon nou yo UnitedHealthcare Dual Complete®. N ap sèvi moun ki gen bezwen swen sante espesyal depi plis pase 40 ane. Epi nou sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon konplè nan plis Eta pase nenpòt ki lòt konpayi swen sante.1

1 Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2019

Prezantasyon UnitedHealthcare UCard™

UCard rann li pi fasil pou manm plan sante doub UnitedHealthcare yo jwenn swen epi debloke tout avantaj ak pwogram ki genyen nan plan sante yo a.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn pi bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo.

*Avantaj ak karakteristik yo varye selon plan an/zòn lan. Limit ak esklizyon aplike. 

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software