Swen pou moun ki gen andikap.

Pibliye: 15 Oktòb 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) di 1 granmoun sou 4 gen yon andikap ki gen efè sou aktivite enpòtan yo nan lavi.1 Epi kantite sa gen anpil chans pi wo pou moun ki kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare yo. Andikap vin pi kouran avèk laj, sa ki afekte apeprè 2 granmoun sou 5 ki gen laj 65 lane oswa plis.2

CDC swiv 6 kalite andikap:

  1. Mobilite (difikilte grav pou mache oswa pou monte eskalye)
  2. Koyisyon (difikilte grav pou konsantre, pou sonje oswa pou pran desizyon)
  3. Odisyon (difikilte grav pou tande)
  4. Vizyon (difikilte grav pou wè)
  5. Lavi endepandan (difikilte pou fè komisyon ou pou kont ou)
  6. Swen pèsonèl (difikilte pou abiye oswa pou benyen)

Si ou se yon moun k ap okipe yon moun ki gen bezwen espesyal, ou gendwa ap ede yon moun ki gen plizyè andikap. Ou ka petèt ap ede yon manm fanmi, zanmi oswa timoun k ap viv lakay ou. Kèlkeswa sitiyasyon ou, konnen gen anpil resous pou ede ou pran swen yon moun ki gen yon andikap. Kontinye fè lekti pou vin pi enfòme antanke moun k ap bay swen pou andikap.

Li pa fasil pou okipe yon granmoun oswa yon timoun ki gen bezwen espesyal.

Chak moun k ap bay swen rankontre defi ki diferan. Men, yon bagay pifò moun k ap bay swen pou andikap gen an komen, se gwo kantite tan yo konsakre nan travay la. An mwayèn, moun k ap okipe fanmi yo pase plis pase 57 èdtan chak semèn ap pran swen yon moun ki gen andikap.3 Sa fè plis pase 8 èdtan nan yon jou. Epi mete sou sa travay ak lòt responsablite, kidonk li fasil pou wè poukisa anpil moun k ap bay swen ka santi yo akable.

Resous pou ede moun k ap bay swen pou andikap yo.

Lè w ap pran swen yon moun ki gen yon andikap, chèche sèvis sipò ka sanble dènye bagay ou gen tan pou w fè. Men, souvan, yon sèl kout fil ka mete ou an kontak ak yon resous pou moun k ap bay swen ki finalman fè ou ekonomize tan, enèji e petèt menm lajan tou. Ou pral jwenn anba la a òganizasyon ki ede moun ki gen andikap.

Caregiver Action Network
1-855-CARE-640
caregiveraction.org

Yon trè bon resous ki gen enfòmasyon ak materyèl edikatif pou moun k ap okipe fanmi yo.

Family Caregiver Alliance (FCA)
1-800-445-8106
caregiver.org

“Family Care Navigator” endike sèvis yo dapre Eta. Se jis 1 nan anpil resous itil FCA yo.

ARCH National Respite Network
archrespite.org

Sit sa a endike resous pou moun k ap okipe fanmi yo pou jwenn èd finansye.

Family Voices
familyvoices.org

Li konsantre sou ede moun k ap okipe timoun ak jèn ki gen bezwen espesyal.

Ou ka gen yon vwa antanke moun k ap bay swen.

Fè tande vwa ou. Rejwenn lòt moun k ap okipe andikape nan travay pou amelyorasyon politik piblik yo nan nivo nasyonal ak lokal. Òganizasyon yo ki anba rann li fasil pou patisipe.

Yon plan sante doub kalifikasyon ka fasilite lavi a pou moun k ap bay swen yo tou.

Plan sante doub kalifikasyon yo (ki rele tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo) se pou moun ki kalifye alafwa pou Medicare ak Medicaid. Plan doub kalifikasyon yo se yon kalite plan Medicare Advantage. Yo travay ansanm ak plan Medicaid Eta manm yo, ki ede rann li pi fasil pou konprann kisa Medicaid kouvri ak kisa Medicare kouvri. Sèten plan doub UnitedHealthcare yo gen kowòdinasyon swen nan yo tou. Sa se yon pakèt èd lè w ap travay avèk plizyè doktè, espesyalis ak sèvis swen. Epi sa rann lavi a pi fasil pou moun k ap bay swen yo, ak pou manm yo tou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software