Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Medicaid parapò ak Medicare: Ou ka gen toude

Pibliye: January 17, 2020

Dat dènye mizajou: 02 Avril 2021

Medicare ak Medicaid. Li difisil pou reflechi sou de mo ki lakòz sitèlman anpil konfizyon.

  • Ki diferans ki genyen ant de pwogram asirans sante leta yo? 
  • Kisa Medicaid ak Medicare ye egzakteman? 
  • Kiyès ki kalifye pou jwenn Medicaid oswa pou jwenn Medicare? 
  • Epi kijan sèten moun ka jwenn toude? 

Kontinye fè lekti pou jwenn repons pou kesyon sa yo ak plis toujou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Diferans ki genyen ant Medicaid ak Medicare.

Diferans ant Medicaid ak Medicare sèke se Eta yo ki jere Medicaid epi li baze sou revni. Se gouvènman federal la ki jere Medicare epi li baze sou laj sitou. Men, gen sikonstans espesyal, tankou sèten andikap, ki ka pèmèt moun ki pi jenn jwenn Medicare.

Kisa Medicaid ye?

Medicaid se yon fason pou jwenn swen sante nan yon pri ki pi ba pou ou oswa gratis pafwa. Chak Eta jere Medicaid, kidonk kondisyon pou kalifikasyon yo ka chanje soti nan yon Eta ale nan yon lòt. Eta ou an ka menm gen pwòp non pa li pou pwogram Medicaid li. Li enpòtan pou sonje ou dwe resètifye pou Medicaid chak ane.

Medicaid anjeneral kouvri:

  • Timoun
  • Fanm ansent yo
  • Adilt granmoun aje ak moun ki gen andikap
  • Adilt revni fèb ki kalifye yo

Kisa Medicare ye?

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Medicare kouvri:

  • Moun ki gen laj 65 lane oswa plis.
  • Sèten moun ki poko gen laj 65 lane ka kalifye akòz yon andikap oswa yon lòt sitiyasyon espesyal.

Medicare ede plizyè milyon Ameriken ki se moun aje ak moun andikape pou kouvri enpe nan depans swen sante yo genyen. Gen 4 pati diferan nan Medicare. Sa ede bay moun yo plis chwa swen sante, pou yo ka chwazi plan swen sante ki reponn pi byen a bezwen yo.

4 Pati yo nan Medicare.

Pou enfòmasyon ou: Yo rele Pati A ak B tou “Original Medicare.”

Pati A

Ede peye pou lopital ak swen pasyan entène.

Pati B

Ede peye pou vizit kay doktè ak swen pasyan ekstèn.

Konpayi asirans prive yo ofri lòt kalite plan Medicare ki gen avantaj anplis ki depase Original Medicare:

Pati C

Mete ansanm Pati A (asirans lopital) ak Pati B (asirans medikal) nan yon sèl plan ki souvan gen ladan pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon tou.

Pati D

Kouvèti medikaman preskripsyon.

Kijan ou ka jwenn ni Medicaid ni Medicare?

Sèten moun kalifye pou Medicare akòz laj (yo gen laj 65 lane oswa plis) oswa paske yo gen yon andikap. Yo kalifye pou Medicaid tou paske yo ranpli kondisyon pou kalifye pou Medicaid nan Eta pa yo. Moun sa yo gen “doub kalifikasyon” paske yo kalifye pou ni Medicare ni Medicaid.

Kisa plan sante doub yo ye?

Plan sante doub yo fèt sèlman pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare. Yo se yon kalite plan espesyal nan Medicare Pati C (Medicare Advantage). Plan sante doub yo mete ansanm pwoteksyon asirans lopital, medikal ak medikaman preskripsyon. Ou pral konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Anplis, ou ka jwenn plis avantaj pase nan Original Medicare. Epitou ou ta ka jwenn li tout pou yon prim fèb nan nivo $0.

Gade nan atik "Èske Mwen Pèdi Avantaj Medicaid Mwen yo?".

Kisa plan doub pou bezwen espesyal yo ye?

Yo rele plan sante doub yo tou plan doub pou bezwen espesyal. Se konpayi asirans prive yo ki ofri yo, konsa ou ka jwenn yon plan sante doub ki reponn pi byen a bezwen asirans sante ou yo. Lè ou nan yon plan sante doub, sa pa chanje kalifikasyon ou pou Medicaid ni avantaj ou yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn pi bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software