Ale nan kontni prensipal la
Pou Manm yo (Louvri nan yon lòt paj)
Kontni Prensipal

Renouvèlman Medicaid Siyifi Plizyè Milyon Moun Kapab Pèdi Avantaj yo

Pibliye: 12 jiyè 2022

Dat dènye mizajou: 12 jiyè 2022

Kisa renouvèlman Medicaid ye?

Kit ou rele li renouvèlman Medicaid, redetèminasyon Medicaid oswa resètifikasyon Medicaid, sa siyifi menm bagay la. Se lè moun ki resevwa avantaj Medicaid yo oblije resètifye oswa renouvle kouvèti yo a. Pou fè sa, yo dwe pwouve ke yo ranpli toujou kondisyon kalifikasyon yo pou resevwa avantaj Medicaid nan Eta yo a. Nan pifò Eta yo, benefisyè Medicaid yo dwe renouvle chak ane.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou dwe konnen sou Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

COVID-19 te sispann nesesite pou renouvle pou Medicaid

Pandemi COVID-19 la te kreye yon ijans sante piblik. Pandan peryòd sa a, egzijans pou benefisyè Medicaid yo renouvle chak ane te sispann tanporèman. Ijans sante pandemi an te pwolonje anpil fwa depi 2020 janvye. Kòm rezilta, resètifikasyon Medicaid te rete bloke pandan plis pase 2 ane ak yon rekò kantite moun ki sou Medicaid kounye a. An reyalite, prèske 79 milyon moun te enskri nan Medicaid depi novanm 2021.1

Resètifikasyon Medicaid ap rekòmanse on fwa ijans sante piblik la fini

Lè ijans sante piblik la fini, benefisyè Medicaid yo pral oblije renouvle kouvèti Medicaid yo a. Eta yo gen jiska 12 mwa pou fini ak resètifikasyon an. Men, sa pa pral yon travay fasil. Se paske Eta yo gendwa pa te gen okenn kontak ak anpil manm ki enskri nan Medicaid pandan 2 jiska 3 ane. Kidonk, anpil adrès oswa enfòmasyon kontak ka perime. Benefisyè Medicaid ki pa resètifye yo nan danje pou yo pèdi kouvèti Medicaid yo a epi yo ka twouve tèt yo san kouvèti asirans sante.

Kouvèti Medicaid se kle pou moun ki gen doub kalifikasyon yo

Yo rele moun ki kalifye pou ni Medicare ni Medicaid moun doub kalifikasyon. Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP yo) se yon tip plan Medicare Advantage ki bay avantaj siplemantè ki depase Original Medicare ak Medicaid. Ou dwe gen kouvèti Medicaid pou w kalifye pou yon D-SNP.

Ijans sante pandemi an prevwa pou l fini a nenpòt moman an 2022. Lè sa rive, manm D-SNP yo ap gen pou yo resètifye kouvèti Medicaid yo a. Manm D-SNP ki jwenn yo pa kalifye ankò pou Medicaid nan Eta yo a ap oblije chwazi yon lòt tip plan Medicare.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn pi bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software