Kiyès ki kalifye pou yon plan sante Doub pou Bezwen Espesyal?

“Doub kalifikasyon” vle di ou kalifye pou pwogram asirans sante ni Medicaid ni Medicare. Ou ka tande yo rele kalite kalifikasyon sa a tou “kalifikasyon DSNP” oswa “kalifikasyon Medicare SNP” piske Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se yon kalite Plan Medicare Advantage.

Kidonk, kisa ki nesesè egzakteman pou kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon? Si ou ka reponn “wi” pou tout kesyon yo ki anba a, gen posiblite pou ou jwenn yon plan sante doub kalifikasyon. Yo rele plan sa yo tou Plan Doub pou Bezwen Espesyal. (Jwenn plis enfòmasyon sou plan sante doub kalifikasyon yo.)

Èske ou gen Medicaid oswa ou resevwa èd finansye?

Se gouvènman Eta ou an ki jere pwogram swen sante Medicaid pou Eta ou an. Règ yo pou kalifye pou Medicaid depann de Eta ou an. Èske ou resevwa èd finansye tankou revni sekirite siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)? Si ou gen revni fèb, ou gendwa kalifye pou Medicaid.

Pou konnen si ou ka jwenn Medicaid nan Eta ou an, verifye bò kote ajans Medicaid Eta ou an. W ap jwenn yon lyen sou sitwèb la pou ajans Medicaid Eta ou an nan paj "Detay Plan" pou chak nan plan sante nou yo. Pou wè plan yo nou ofri nan zòn ou an, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an.

Èske w gen Medicare Pati A ak B?

Medicare se yon pwogram asirans sante nasyonal gouvènman federal la jere. Li se pou moun ki gen laj 65 ak piplis, ak pou sèten moun tou ki poko gen laj 65 ki gen sèten andikap. Pou ou kalifye pou Medicare, ou dwe tou yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki t ap viv Ozetazini pandan 5 ane omwen.

Pati A Medicare se asirans lopital. Pati A Medicare kouvri sèten sèvis ou ka jwenn antanke pasyan ki entène pandan yon sejou nan lopital oswa nan yon etablisman swen enfimye ki kalifye. Pati B Medicare se asirans medikal. Pati B Medicare kouvri sèten sèvis doktè ak swen prevantif. Ansanm, yo rele Pati A ak B Medicare tou Original Medicare. 

Èske w ap viv nan zòn sèvis Plan an?

Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn lan depann de kote w ap viv la. Adrès kay ou dwe sitiye nan zòn plan doub la kouvri a pou ou ka kalifye pou plan sante doub kalifikasyon sa a presizeman. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Èske ou ranpli kondisyon sante yo pou plan doub la?

Sèten plan sante doub kalifikasyon gen kondisyon anplis ki baze sou sèten pwoblèm sante. Si ou gen yon pwoblèm sante grav, pou anpil tan, pale avèk yon ajan komèsyal otorize UnitedHealthcare pou diskite sou sitiyasyon ou an presizeman.

An brèf: Èske ou kapab kalifye pou yon plan sante doub kalifikasyon?

Èske ou kalifye pou ni Medicare ni Medicaid? Ou ka kalifye pou yon plan doub kalifikasyon si:

  • Ou kalifye pou Medicaid nan Eta ou an
  • Ou kalifye pou Pati A ak B Medicare (Original Medicare)
  • W ap viv nan zòn plan doub kalifikasyon an kouvri
  • Ou ranpli kondisyon sante yo pou plan doub kalifikasyon an (si genyen)
     

Enskri pou Seminè sou entènèt D-SNP an

Jwenn enfòmasyon sou doub kalifikasyon ak plan sante doub yo nan seminè sou entènèt kout sa a. Ou pral jwenn imèl tou ki bay enfòmasyon pou ede ou oryante ou nan chwa Medicare ou yo.

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, enfòmasyon ou yo nan wout.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri, konnen avantaj presi ki gen nan plan sante doub yo kapab chanje selon kote w ap viv la. Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Tanpri konnen: Si ou gen maladi ren nan dènye estad (End Stage Renal Disease, ESRD), gen egzijans presi pou kalifikasyon ou pou yon plan doub kalifikasyon. Si w nan sitiyasyon sa, tanpri pale avèk yon ajan lavant otorize UnitedHealthcare pou diskite sou sitiyasyon ou an presizeman.

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software