5 bagay kle pou konnen lè w ap chwazi yon plan sante doub.

Pibliye: January 17, 2020

Dat Dènye Mizajou: 17 Novanm 2020

Ekspresyon sante ak asirans sante yo gen ase konfizyon deja. Men, lè ou gen ni Medicaid ni Medicare li ajoute tout on nouvo nivo. Nan UnitedHealthcare, pwomès pou ede fè bagay yo pi senp gide nou nan tout sa nou fè. Nan atik sa a, nou vle rann li pi fasil pou ou konprann sèten pwen kle sou plan sante doub yo. 

1. Kisa “doub” ak “doub kalifikasyon” vle di?

Doub se jis yon lòt fason pou di “de” oswa “toude.” Nan ka plan sante doub yo, doub vle di plan sa yo se pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare “Doub kalifikasyon” se yon ekspresyon ki dekri moun ki kalifye yo, oswa ki kalifye pou resevwa avantaj alafwa Medicaid ak Medicare. Yo rele moun sa yo tou “doub-kalifye.”

2. Plan sante doub oswa plan doub pou bezwen espesyal? Kisa diferans la ye?

Kòd Postal. Zewo. Nada. Pa gen diferans. Kit ou itilize ekspresyon plan doub, plan sante doub, plan doub pou bezwen espesyal oswa menm fason ki pi kout la DSNP, tout ekspresyon sa yo vle di menm bagay. Yo dekri kalite plan sante ki fèt espesyalman pou reponn a bezwen moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare.

3. Èske yon plan sante doub konbine Medicaid ak Medicare vin fè yon sèl?

Pwen sa a konfonn yon pakèt moun, men repons lan se non. Yon plan sante doub pa ranplase plan Medicaid ou. Ou pral konsève plan Medicaid ou, epi ou pral toujou jwenn tout menm avantaj Medicaid ou jwenn kounye a yo. Yon plan sante doub se yon kalite plan Medicare Advantage. L ap ranplase plan Medicare ou gen aktyèlman an. Anplis, li gen ladan pwoteksyon asirans medikaman preskripsyon ak anpil lòt avantaj ak fonksyonalite ou pa jwenn nan Original Medicare. Pou jwenn plis detay gade nan atik Plis avantaj pase Original Medicare

Gade nan atik "Èske Mwen Pèdi Avantaj Medicaid Mwen yo?".

4. Kisa yon Peryòd Enskripsyon Espesyal ye parapò ak Peryòd Enskripsyon Anyèl la?

Gen règ ki kontwole kilè ou ka enskri nan yon plan sante doub. Gade atik ki rele "Kilè pou ou Enskri nan yon Plan Sante Doub.  Si ou fenk vin kalifye pou Medicare, oswa ou gen yon evènman lavi ki kalifye ou (tankou bwote pou vini nan yon Eta oswa pou kite yon Eta) ou ka itilize yon Peryòd Enskripsyon Espesyal (Special Enrollment Period, SEP) pou ou enskri. Peryòd Enskripsyon Anyèl Medicare a (Annual Enrollment Period, AEP) se soti 15 Oktòb pou rive 7 Desanm chak ane. Nenpòt moun ki kalifye ka enskri nan plan Medicare yo oswa chanje plan yo. Sa gen ladan si ou vle chanje soti nan Original Medicare sèlman pou ou ale nan yon plan sante doub.

Epitou, ou pa gen pou ou renouvle yon plan sante doub. Toutotan ou rete kalifye, plan sante doub ou an ap renouvle otomatikman chak ane. Men ou dwe resètifye pou Medicaid chak ane pou ou rete kalifye pou yon plan sante doub.

5. De kisa UnitedHealthcare Dual Complete® fè pati?

“Dual Complete” se mak komèsyal pou plan sante doub ke UnitedHealthcare ofri. UnitedHealthcare ap sèvi moun ki gen bezwen swen sante espesyal depi plis pase 40 ane. Jodi a, UnitedHealthcare sèvi plis manm ki gen doub kalifikasyon nan plis Eta pase nenpòt lòt konpayi swen sante.1

1Baze sou pati nan mache nasyonal la nan dat 2019

Ou pa jwenn sa w ap chèche a?

UnitedHealthcare gen yon lis gratis sou entènèt pou plizyè milye ekspresyon medikal ak siyifikasyon yo. Yo rele li Just Plain Clear epi se li ki pi gwo nan kalite glosè konsa yo. 

KONSÈY: Ajoute lyen an nan lis favori ou pou ou ka jwenn bibliyotèk la fasilman nenpòt lè ou bezwen li pi devan.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri, konnen avantaj presi ki gen nan plan sante doub yo kapab chanje selon kote w ap viv la. Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software