Ki pwochen etap ou pou jwenn yon plan doub kalifikasyon?

Kijan yon moun ki gen doub kalifikasyon kapab jwenn yon plan doub pou bezwen espesyal?

Li fasil pou jwenn yon plan doub pou bezwen espesyal. Gen 3 etap prensipal. Premyèman, ou ta dwe konfime si ou kalifye pou yon plan doub kalifikasyon. Dezyèmman, jwenn yon plan ki koresponn pi byen ak bezwen swen sante ou yo. Epi, twazyèmman, ou ka pase pa yon ajan oswa sou entènèt pou ou enskri pou yon plan doub kalifikasyon.

Etap 1: Konfime si ou kalifye pou kalite plan sante doub kalifikasyon sa a

Si ou gen yon plan sante Medicare ak yon plan sante Medicaid, gen pi gwo chans ke w ap gen doub kalifikasyon epi ou ka jwenn yon plan doub pou bezwen espesyal. Jwenn plis detay sou kimoun ki gen doub kalifikasyon.

Etap 2: Gade ki plan doub kalifikasyon nou ofri nan zòn ou an

Pou jwenn detay yo sou plan doub kalifikasyon yo pou kote ou w ap viv la ak avantaj ou ka jwenn yo, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an.

Etap 3: Enskri pou yon plan sante doub kalifikasyon

Yon fwa ou fin deside ki plan doub pou bezwen espesyal ki koresponn pi byen ak bezwen ou yo, li lè pou ou enskri. UnitedHealthcare gen reprezantan komèsyal pou ede ou nan telefòn. Oswa ou ka òganize yon vizit lakay ou. Ou kapab enskri sou entènèt tou. Gade anba a pou jwenn detay sou fason pou ou enskri sou entènèt.

Enskri sou Entènèt Kounye a

Pou enskri nan yon plan doub kalifikasyon sou entènèt, kandida yo ranpli ak soumèt yon aplikasyon enskripsyon sou entènèt. Yo pral poze moun k ap aplike a yon seri kesyon, epi sistèm lan ap anrejistre repons li bay yo.

Annik swiv etap senp sa yo

 1. Chèche plan yo pou jwenn sa ou vle antre ladan an.
 2. Klike sou bouton “Enskri nan Plan” an pou kòmanse pwosesis aplikasyon an.
 3. Li epi aksepte avètisman pou enskripsyon an.
 4. Bay detay pèsonèl yo epi reponn kesyon yo sou chak ekran.
 5. Verifye de fwa si tout bagay sou aplikasyon an kòrèk epi klike sou “Soumèt.”
 6. Resevwa yon imèl ki konfime yo te resevwa aplikasyon an. Tanpri konnen: kandida ki pa bay yon adrès imèl p ap resevwa yon konfimasyon nan imèl.
 7. Si Medicare konfime kalifikasyon kandida a, li pral resevwa yon koutfil oswa yon imèl nan premye 30 jou yo pou akeyi li nan plan nou an.

W ap gen pou bay enfòmasyon sa yo:

 • Nimewo ID Medicaid.
 • Nimewo ID Medicare.
 • Enfòmasyon sou lòt plan asirans ou genyen yo.
 • Non doktè ou pi pito a (oswa ou ka chwazi youn ofiramezi).

Oswa, ban nou yon koutfil

Pale ak youn nan ajan otorize nou yo. Y ap kontan reponn kesyon ou yo ak enskri ou nan plan doub kalifikasyon ki bon pou ou an. 

Rele 1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn. Se habla español.

Lè ou rele, tanpri, gen enfòmasyon sa yo bò kote ou.

 • Lis doktè yo Pou verifye ke founisè swen jeneral (Primary Care Provider, PCP) ak espesyalis ou yo fè pati rezo nou an.
 • Kat Asirans yo Pou montre ki plan ak avantaj ou genyen aktyèlman.
 • Preskripsyon yo Pou konpare pwoteksyon asirans medikaman ak pri yo.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri, konnen avantaj presi ki gen nan plan sante doub yo kapab chanje selon kote w ap viv la. Fè rechèch dapre kòd postal ou pou jwenn bon plan an pou reponn a bezwen swen sante ou yo. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software