Kijan pou jwenn bon doktè an lè ou gen Medicaid ak Medicare.

Pa gen anyen ki gen plis valè oswa ki pi pèsonèl pase sante ou. Se pou sa relasyon ou ak doktè ou yo tèlman enpòtan konsa. Ou mete yon pakèt konfyans nan doktè ou yo pou yo gide ou, paske ou vle asire w ou fè pi bon chwa yo pou swen ou. Atik sa a pral ede ou jwenn doktè ki gen eksperyans epi ki kontan sèvi sila yo ki gen Medicaid ak Medicare.

Kisa ki pi enpòtan pou ou?

Sa se yon bon kesyon pou poze tèt ou. Si transpò se yon sousi, li ta ka enpòtan pou gen yon doktè ki toupre oswa ki fasil pou rive kote l. Petèt ou vle yon doktè ki pale menm lang avèk ou. Oswa, si ou gen yon sèten twoub sante oswa andikap, ou ta gendwa ap chèche yon moun ki sèvi lòt pasyan ki gen menm defi yo.

Chwazi yon founisè swen jeneral se yon bagay ki esansyèl.

Founisè swen jeneral ou an, oswa PCP, se doktè prensipal ou pral wè pou pifò swen ou yo. PCP ou an konnen pase medikal pèsonèl ou epi li pral jere egzamen byennèt ak swen prevansyon yo. PCP ou an pral konekte ou tou ak lòt espesyalis. Pa egzanp, si ou ta bezwen wè yon moun pou konsèy sante mantal, terapi fizik oswa lòt swen espesyalize, PCP ou an pral aranje tout bagay.

E si ou vle kenbe doktè ou genyen yo kounye a?

Enskri nan yon plan sante doub pa vle di otomatikman ou oblije chanje doktè. Gen chans pou doktè ou wè kounye a yo pran asirans UnitedHealthcare tou. Ou ka fasilman verifye pou wè founisè rezo nou yo. E pou sila yo ki vle chanje doktè yo, anpil di li vo lapèn akoz tout avantaj anplis yo jwenn ak yon plan sante doub.

Itilize zouti pou rechèch sou entènèt nou an.

Zouti rechèch sou entènèt nou an rann li pi fasil pou jwenn yon doktè, espesyalis oswa nenpòt lòt founisè rezo ki toupre ou. Jis antre kòd postal ou. Apresa ou ka chèche suivan non doktè an, tip swen, etablisman, sèvis ak tretman pou jwenn egzakteman sa ou bezwen an. Ou pral wè si yo ap aksepte nouvo pasyan, si yo pran Medicare ak plis toujou.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software