Plan Bezwen Espesyal Medicare yo: Kisa yo ye e kijan yo fonksyone?

“Bezwen espesyal” se yon gwo tèm ki dekri moun ki ap konfwonte yon kokennchenn defi. Petèt ou gen yon andikap. Oswa yon pwoblèm medikal ki grav, ki ap pèsiste. Gen revni ki fèb ta ka jwe yon wòl tou. Atik sa a esplike diferan tip plan sante pou moun ki gen bezwen espesyal yo. Si se pou ou, yon manm fanmi oswa ou ap bay yon moun swen, li bon pou konnen tout opsyon ou yo.

Si ou kalifye pou toude, gen anpil chans pou pifò depans ou yo benefisye asirans.

Kijan Plan Bezwen Espesyal Medicare yo fonksyone.

Plan Bezwen Espesyal Medicare yo (SNP) yo se yon tip Medicare Advantage Plan. Tout plan Medicare Advantage yo dwe kouvri menm sèvis Medicare yo. Men kèk SNP Medicare se pou moun ki gen maladi oswa defi ki espesifik yo ye. Plan sa yo gendwa adapte avantaj, doktè ak chwa medikaman yo pou yo koresponn ak bezwen gwoup yo ap sèvi yo.

4 Tip Plan Bezwen Espesyal Medicare yo.

  1. Plan Bezwen Espesyal Doub yo (D-SNP) se pou moun ki gen alafwa Medicare ak Medicaid yo ye. (Yo rele moun sa yo tou “doub-kalifye.”)
  2. Plan Bezwen Espesyal Kwonik yo (C-SNP) se pou moun ki gen pwoblèm sante sou peryòd ki long ki grav oswa ki rann yo envalid. Kèk plan se sèlman pou moun ki gen yon sèten twoub sante, tankou ensifizans kadyak kwonik, dyabèt oswa twoub kadyovaskilè.
  3. Plan Bezwen Espesyal Enstitisyonèl yo (I-SNP) se pou moun ki ap viv nan yon etablisman pou pran swen tankou yon fwaye retrèt oswa ki ap resevwa swen enfimye lakay yo.
  4. Plan Bezwen Espesyal Ekivalan Enstitisyonèl yo (IE-SNP) se pou moun ki ap viv nan yon etablisman sèvis soutyen epi ki jwenn menm swen an ak nan yon etablisman ki bay swen sante ki kalifye.

Kisa sa koute pou rejwenn yon Plan Bezwen Espesyal Medicare?

Si ou gen alafwa Medicaid ak Medicare, gen anpil chans pou pifò depans ou yo benefisye kouvèti. Si ou pa gen Medicaid, depans egzak ou yo gendwa depann ak plan ou chwazi an. Anjeneral, ou pral peye depans debaz ki lye ak yon plan Medicare Advantage.

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou.

Tanpri konnen: Kalite plan doub kalifikasyon ou ka jwenn yo depann de kote w ap viv la. Pou jwenn yon plan UnitedHealthcare Dual Complete® pou ou, tanpri chèche plan yo nan Eta ou an. 

Vizite UHCMedicareSolutions.com pou ou aprann plis sou C-SNP, I-SNP, ak IE-SNP nou ofri yo.

Ou Gen Kesyon Toujou?

Nou la pou ede ou.

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Jwenn Gid Gratis pou Plan Doub Ou an

Demann ou an te soumèt avèk siksè.

Mèsi, Gid ou an nan wout.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software