Plan Sante Florid yo

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 10 plan sante nan Eta Florid

Filtre dapre Ane Plan

Gade Tout Rezilta yo

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP)

H1045-039

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H1045-039


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1000 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Egzamen chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP)

R7444-012

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. R7444-012


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $880 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Egzamen chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP)

R7444-013

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. R7444-013


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1000 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Egzamen chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

H1045-039-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H1045-039-000


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $3500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri avèk aksè nan sant egzèsis ak fòm fizik pou $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-001-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Flagler, Orange, Osceola, Seminole, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Jiska $1100 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans Woutin pou Kapasite pou Tande

  Egzamen woutin chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP)

R0759-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan Bezwen Espesyal sa a se pou moun ki gen Medicare Pati A ak B ak Medicaid. Li ofri plis avantaj ak fonksyon pase Original Medicare. Anplis, avantaj Medicaid ou yo rete menm jan. Ansanm ak avantaj anplis yo, plan an garanti lopital, doktè ak medikaman yo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1140 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans Woutin pou Kapasite pou Tande

  Egzamen woutin chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

Florida Healthy Kids


Pwogram Florida Healthy Kids nou an se pou timoun ki gen jiska laj 19 lane. Ou ka chwazi doktè pitit ou. Metsouli, pitit ou jwenn avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Children’s Health Insurance Pwogram (CHIP) pa ofri. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri fanmi w.

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, Saint Johns, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

 • Vizit pou moun ansante

  Konsiltasyon prevantif, piki ak egzamen pou zye.

 • Ospitalizasyon

  Ou pa peye anyen pou swen yo bay pitit ou nan lopital.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  7am - 7pm Lè zòn lès 1-888-216-0015 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)


Plan Medicaid (MMA) nou an se pou fanm ansent, timoun ak adilt ki reponn a egzijans pou revni yo. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Medikaman

  Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

 • Swen pandan gwosès

  Manman ki ansent yo resevwa swen ak sipò adisyonèl pou kenbe yomenm ak tibebe yo ansante.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn. 1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health & Home Connection


Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  Lendi - Vandredi, 8:00 am rive 7:00 pm. 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)


Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil. 

Plan Medicaid(MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt. 

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  Lendi – Vandredi, 8 a.m. rive 8 p.m. 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software