Florida Health Plans

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Nou ofri 7 plan sante nan Eta Florid

Viewing All Results

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP) H1045-039

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

H1045-039

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. H1045-039


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Up to $1000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R7444-012

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. R7444-012


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Up to $880 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP) R7444-013

Pwogram Doub Bezwen Espesyal (Dual Special Needs Program, DSNP)

R7444-013

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. R7444-013


This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Up to $1000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Asirans Dantè

  $2500 toward dental services.

 • Pwoteksyon Asirans pou Tande

  Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Florida Healthy Kids

Medicaid


Pwogram Florida Healthy Kids nou an se pou timoun ki gen jiska laj 19 lane. Ou ka chwazi doktè pitit ou. Metsouli, pitit ou jwenn avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Children’s Health Insurance Pwogram (CHIP) pa ofri. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri fanmi w.

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, Saint Johns, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

 • Vizit pou moun ansante

  Konsiltasyon prevantif, piki ak egzamen pou zye.

 • Ospitalizasyon

  Ou pa peye anyen pou swen yo bay pitit ou nan lopital.

Rele nou pou konnen plis:  7am - 7pm EST 1-888-216-0015 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Medicaid


Our Medicaid(MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Medikaman

  Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

 • Swen pandan gwosès

  Manman ki ansent yo resevwa swen ak sipò adisyonèl pou kenbe yomenm ak tibebe yo ansante.

Rele nou pou konnen plis:  24 èdtan pa jou. 7 days a week. 1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Medicaid


Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Rele nou pou konnen plis:  Monday - Friday, 8:00am to 7:00pm. 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)

Medicaid


Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil. 

Plan Medicaid(MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt. 

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Rele nou pou konnen plis:  Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software