Plan Sante yo pou Florid

Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sitwèb Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

Nou ofri 14 plan sante nan Eta Florid

Chwazi filtè ou anba a:

Filtre dapre Ane Plan (Plan Doub Kalifikasyon sèlman)

Gade Tout Rezilta yo

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

H1045-039-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1400 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $3500 pou sèvis dantè.

 • Avantaj Fòm Fizik

  Yon pwogram fòm fizik pou kò ak lespri avèk aksè nan sant egzèsis ak fòm fizik pou $0.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-001-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Flagler, Orange, Osceola, Seminole, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante ak Byennèt

  Jiska $1100 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans Woutin pou Kapasite pou Tande

  Egzamen woutin chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP)

R0759-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Kat Pwodui Sante

  Jiska $1140 ki depoze nan kat ou pou achte pwodui sante ou gendwa bezwen yo.

 • Asirans Dantè

  $2500 pou sèvis dantè.

 • Pwoteksyon Asirans Woutin pou Kapasite pou Tande

  Egzamen woutin chak ane ak $2500 kredi chak 2 ane pou aparèy pou tande.

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

H1045-039-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, ak Saint Johns.

Avantaj & Karakteristik

 • Atik OTC - Debi ak Alokasyon pou Manje

  Jiska $1060 chak ane pou achte pwodui OTC, plis $600 chak ane pou manje ki bon pou sante

 • Dantè

  Jiska $3500 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman medikaman nan tout nivo medikaman ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP)

R0759-003-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Plan sa a disponib nan tout konte yo.

Avantaj & Karakteristik

 • Atik OTC - Katalòg

  Jiska $640 chak ane pou achte pwodui san preskripsyon pou livre lakay ou

 • Dantè

  Jiska $2000 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Sèvis Transpò

  $0 kopeman pou trajè senp $60 pou ale oswa pou soti nan yon kabinè doktè oswa famasi

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) 2021 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-002-001

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

Pou revele Avantaj ak Karakteristik yo, chwazi konte ou.

 • Atik OTC - Debi ak Alokasyon pou Manje

  Jiska $1060 chak ane pou achte pwodui OTC, plis $300 chak ane pou manje ki bon pou sante

 • Dantè

  Jiska $3000 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman medikaman nan tout nivo medikaman ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou

Pou jwenn detay plan ak enskripsyon sou entènèt, chwazi konte ou

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) 2021 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-002-002

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid. 


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa a se yon plan Òganizasyon Founisè Prefere (Preferred Provider Organization, PPO). Ou gen aksè nan yon rezo lokal doktè ak lopital. Anplis, ou ka wè nenpòt founisè andeyò rezo a nan tout peyi a ki patisipe nan Medicare epi ki aksepte plan an. Ou ka peye yon kopeman oswa ko-asirans ki pi wo lè ou wè yon founisè andeyò rezo.

Avantaj & Karakteristik

Pou revele Avantaj ak Karakteristik yo, chwazi konte ou.

 • Atik OTC - Debi ak Alokasyon pou Manje

  Jiska $960 chak ane pou achte pwodui OTC, plis $300 chak ane pou manje ki bon pou sante

 • Dantè

  Jiska $2500 pou kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman medikaman nan tout nivo medikaman ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou

Pou jwenn detay plan ak enskripsyon sou entènèt, chwazi konte ou

Ou gen kesyon?    8 a.m. rive 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn   1-844-812-5967    TTY 711

2021 Preferred Medicare Assist Plan 2 (HMO D-SNP)

H1045-053-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Avantaj & Karakteristik

 • Atik OTC - Debi ak Alokasyon pou Manje

  Jiska $1600 chak ane pou achte pwodui OTC, plis $600 chak ane pou manje ki bon pou sante

 • Dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Pwoteksyon Medikaman Preskripsyon

  $0 kopeman medikaman nan tout nivo medikaman ki kouvri yo avèk opsyon pou livrezon lakay ou

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou chak semèn    1-866-231-7201    TTY 711

2021 Preferred Medicare Assist Plan 1 (HMO D-SNP)

H1045-012-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Avantaj & Karakteristik

 • Dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Referans

  Aksè nan gwo rezo founisè nou an san okenn referans obligatwa pou espesyalite

 • Sèvis Transpò

  $0 kopeman pou trajè san limit pou ale oswa pou soti nan yon kabinè doktè oswa famasi

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2021 Preferred Medicare Assist Palm Beach (HMO D-SNP)

H1045-038-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Avantaj & Karakteristik

 • Dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Telesante Medikal

  $0 kopeman vizit vityèl kay founisè swen pou jwenn èd pou pwoblèm medikal ki pa ijans

 • Sèvis Transpò

  $0 kopeman pou trajè san limit pou ale oswa pou soti nan yon kabinè doktè oswa famasi

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

2021 Medica HealthCare Plans MedicareMax Plus (HMO D-SNP)

H5420-006-000

Prim Mansyèl: $0.00*

* Tarif ou ka ba tankou $0, toudepan nivo kalifikasyon w pou Medicaid.


Plan sante doub sa a se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ni Medicare Pati A ak B (Original Medicare).

Sa se yon plan Òganizasyon Antretyen Sante (Health Maintenance Organization, HMO). Avèk yon plan HMO, ou dwe itilize founisè rezo yo pou jwenn swen ak sèvis medikal ou. 

Avantaj & Karakteristik

 • Dantè

  Resevwa kalite sèvis dantè prevantif ak konplè ki kouvri

 • Telesante Medikal

  $0 kopeman vizit vityèl kay founisè swen pou jwenn èd pou pwoblèm medikal ki pa ijans

 • Sèvis Transpò

  $0 kopeman pou trajè san limit pou ale oswa pou soti nan yon kabinè doktè oswa famasi

Ou gen kesyon?    8 a.m. – 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)


Plan Medicaid (MMA) nou an se pou fanm ansent, timoun ak adilt ki reponn a egzijans pou revni yo. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

 • Chwazi Doktè

  Itilize Zouti Rechèch Doktè an pou wè si doktè ou an nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè.

 • Medikaman

  Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal.

 • Swen pandan gwosès

  Manman ki ansent yo resevwa swen ak sipò adisyonèl pou kenbe yomenm ak tibebe yo ansante.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  24 Èdtan pa jou. 7 jou pa semèn. 1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health & Home Connection


Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  Lendi - Vandredi, 8:00 am rive 7:00 pm. 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)


Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil. 

Plan Medicaid(MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt. 

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Rele nou pou jwenn plis enfòmasyon:  Lendi – Vandredi, 8 a.m. rive 8 p.m. 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software