Florida Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP)
H1045-039

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Card Icon

Kat Pwodui Sante

Up to $1000 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-842-4968/
TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-842-4968/
TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn
Enskri nan Plan

Kounye a, ou ka enskri nan plan sa a sou entènèt.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole ak St. Johns.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H1045-039

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP)
R7444-012

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Card Icon

Kat Pwodui Sante

Up to $880 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-842-4968/
TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-842-4968/
TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn
Enskri nan Plan

Kounye a, ou ka enskri nan plan sa a sou entènèt.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R7444-012

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP)
R7444-013

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon
Plis
Health Products Card Icon

Kat Pwodui Sante

Up to $1000 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Pwoteksyon Asirans pou Tande

Annual exam and $2500 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-842-4968/
TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-866-842-4968/
TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union ak Volusia.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R7444-013

Florida Healthy Kids

Pwogram Florida Healthy Kids nou an se pou timoun ki gen jiska laj 19 lane. Ou ka chwazi doktè pitit ou. Metsouli, pitit ou jwenn avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Children’s Health Insurance Pwogram (CHIP) pa ofri. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri fanmi w.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

Well Visits Icon

Vizit pou moun ansante

Konsiltasyon prevantif, piki ak egzamen pou zye.

Hospitalization Icon

Ospitalizasyon

Ou pa peye anyen pou swen yo bay pitit ou nan lopital.

Rele nou pou konnen plis:
1-888-216-0015 / TTY: 711

7am - 7pm Lè zòn lès

Rele nou pou konnen plis:
1-888-216-0015
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns ak Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid(MMA)

Our Medicaid(MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè. 

Medicines Icon

Medikaman

Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal. 

Pregnancy Care Icon

Swen pandan gwosès

Manman ki ansent yo resevwa swen ak sipò adisyonèl pou kenbe yomenm ak tibebe yo ansante.  

Rele nou pou konnen plis:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 èdtan pa jou.
7 jou pa semèn.

Rele nou pou konnen plis:
1-888-716-8787
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union ak Volusia.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Plis

Rele nou pou konnen plis:
1-800-791-9233 / TTY: 711

Monday–Friday, 8:00 a.m. to 7:00 p.m.

Rele nou pou konnen plis:
1-800-791-9233
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union ak Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid(MMA) ak LTC)

Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil.


Plan Medicaid(MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo.


UnitedHealthcare Community Plan Mediciad(MMA)


UnitedHealthcare Health & Home Connection

Plis

Rele nou pou konnen plis:
MMA: 1-888-716-8787
LTC: 1-800-791-9233
/ TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m. lè lokal.
Lendi -Vandredi.

Rele nou pou konnen plis:
MMA: 1-888-716-8787
LTC: 1-800-791-9233

TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union ak Volusia.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software