Florida Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

Ou te chwazi:

Search plans near you.

Chèche KÒD Postal.
Or
Montre tout plan yo nan :
Chwazi Konte ou a nan Mini Deroulan a
Kontinye Rechèch Eta

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-039

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $1000 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-855-611-3989
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Charlotte, Hernando, Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk and Sarasota.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H1045-039

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-040

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $1000 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-855-611-3989
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711


Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Brevard, Clay, Duval, Flagler, Indian River, Orange, Osceola, Seminole and St. Johns.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H1045-040

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP)
R7444-012

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $820 in credits to buy health products you may need.

Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-855-611-3989
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R7444-012

UnitedHealthcare Dual Complete®RP ONE (Regional PPO SNP)
R7444-013

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

View Eligibility
Plis
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Up to $900 in credits to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$2500 pou sèvis dantè.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2000 credit every 2 years for hearing devices.

Rele nou pou konnen plis:
1-855-263-1854 / TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Rele nou pou konnen plis:
1-855-263-1854
TTY: 711

Èske w manm deja?

Call us at 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. R7444-013

Florida Healthy Kids

Pwogram Florida Healthy Kids nou an se pou timoun ki gen jiska laj 19 lane. Ou ka chwazi doktè pitit ou. Metsouli, pitit ou jwenn avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Children’s Health Insurance Pwogram (CHIP) pa ofri. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri fanmi w.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize opsyon “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” a pou wè si doktè pitit ou a nan rezo nou oswa pou chèche yon nouvo doktè.

Well Visits Icon

Vizit konsiltasyon pou timoun ki ansante

Konsiltasyon prevantif, piki ak egzamen pou zye.

Hospitalization Icon

Ospitalizasyon

Ou pa peye anyen pou swen yo bay pitit ou nan lopital.

Rele nou pou konnen plis:
1- 888 - 216 - 0015 / TTY: 711

8am - 7pm Lè Zòn Lès (EST)

Rele nou pou konnen plis:
1-888-216-0015
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns ak Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan M * Plus (MMA)

Plan M*Plus (MMA) nou an se pou fanm ansent, timoun ak adilt ki satisfè ekzijans sou revni yo. Ou ka chwazi pwòp doktè w, lèfini ou resevwa avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Medicaid pa ofri. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Plis
Choice of Doctor Icon

Chwazi Doktè

Itilize “Doctor Lookup (Chèche Doktè)” pou wè si doktè w la nan rezo nou an oswa pou jwenn yon nouvo doktè. 

Medicines Icon

Medikaman

Ranpli preskripsyon w yo nan famasi lokal. 

Pregnancy Care Icon

Swen pandan gwosès

Manman ki ansent yo resevwa swen ak sipò adisyonèl pou kenbe yomenm ak tibebe yo ansante.  

Rele nou pou konnen plis:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 è sou 24.
7 jou lasemèn.

Rele nou pou konnen plis:
1-888-716-8787
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Orange, Osceola, Putnam, Seminole, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Plis

Rele nou pou konnen plis:
1-800-791-9233 / TTY: 711

Monday–Friday, 8:00 a.m. to 7:00 p.m.

Rele nou pou konnen plis:
1-800-791-9233
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, De Soto, Duval, Escambia, Flagler, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton and Washington.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software