Florida Healthy Kids

Children's Health Plan (CHIP)


Se pa tout plan Florida Children’s Health Insurance Program (CHIP) ki menm. Avèk plan pa nou an, pitit ou resevwa avantaj adisyonèl ke lòt plan yo pa ofri. Gade lis avantaj yo pi ba a pou wè tout sa plan nou an kouvri. Plan FL Healthy Kids nou an se pou timoun ak jenn adilt ki gen jiska laj 19 lane e ke fanmi yo satisfè ekzijans sou revni yo.

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, Saint Johns, ak Volusia.

Avantaj & Karakteristik

Swen pou moun ki ansante ak Moun ki malad

Jwenn swen sante pitit ou bezwen an pou l ka grandi ansante, oswa pou l refè si l blese oswa si l malad. Li gen ladann:

 • Chwa Doktè. Jwenn yon doktè ou fè konfyans, nan rezo nou an.
 • Medikaman. Ranpli preskripsyon pitit ou nan famasi lokal.
 • Piki ak Vaksen. Piki yo bay regilyèman ka ede pitit ou rete ansante.
 • NurseLineSM. Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.
 • Laboratwa ak Radyografi. Tès laboratwa, radyografi, ak imajri dyagnostik kouvri.

Si pitit ou gen yon bezwen espesyal pou swen sante, ou ka konte sou nou. Plan nou an pral bay swen ak sèvis adisyonèl li bezwen yo. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Sante Mantal. Sèvis konsèy ak lòt tretman disponib.
 • Jesyon Swen. Sipò pèsonèl nan men yon pwofesyonèl ki gen eksperyans.
 • Swen pou Opresyon ak Alèji. Egzamen, tès ak materyèl kouvri.
 • Sipò pou Dyabèt. Zegwi, matreryèl, plis kou sou kijan pou jere dyabèt.

Jwenn swen medikal ak ekipman ou bezwen yo pou jere sante pitit ou. Pa egzanp, pwofesyonèl ki bay pitit ou swen sante ka rekòmande:

 • Ekipman ak Founiti. Ekipman medikal adomisil kouvri.
 • Vizit enfimye(è). Swen medikal pou ede pitit ou refè an tout sekirite lakay li.
 • Kowòdonatè Swen. Yon moun ki responsab bay pitit ou sèvis li bezwen yo pou l refè an tout sekirite.

Gendèfwa, ou ka bezwen yon ti èd anplis pou w itilize plan sante w la. Lè sa yo, ou ka konte sou:

 • NurseLineSM. Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.
 • Ankadreman pou Nitrisyon. Konsèy itil pou amelyore rejim alimantè ak repa timoun ou.
 • Èd nan domèn Lang. Materyèl medikal ki tradui disponib gratis.
 • Florida Quit for Life. Antrenè ak materyèl pou ede ou sispann abitid itilize tabak.

Swen pou Las (opresyon) ak Alèji

Èske pitit ou gen las (opresyon) oswa alèji respiratwa? Kidonk, yo ka mete w an siveyans pou respirasyon annijans.

Yo ka deziyen yon enfimyè ki gen konesans espesyal nan domèn pwoblèm respirasyon kay timoun, pou pitit ou. Enfimyè pitit ou a pral:

 • Aprann konnen pitit ou.
 • Aprann konnen ki aktivite ak kisa ki deklanche las oswa alèji respiratwa l la.
 • Devlope yon plan tretman endividyèl.

Pou pitit ou vin genyen:

 • Mwens sentòm.
 • Mwens bezwen pou swen dijans.

Jesyon Swen

Èske pitit ou gen yon pwoblèm sante ki grav? Alòs manadjè ka nou yo nan kan w lan. Yo pral:

 • Esplike tèm medikal yo nan yon langaj ki senp.
 • Kowòdone randevou kay doktè.
 • Bay ekip swen sante pitit ou dosye medikal pitit ou.

Manadjè ka w la pral rete avèk pitit ou pandan tout peryòd tretman medikal la. Li pral:

 • Reflechi sou bagay ki piplis pase bezwen medikal imedya.
 • Asire l ke oumenm oswa pitit ou gen sipò lakay ou.

Konsa w ap ka konsantre w pou ede pitit ou refè.

Chwazi Doktè

Timoun ou gen yon doktè swen jeneral (Primary Care Physician, PCP) ki doktè prensipal li. Itilize zouti pou chèche Doktè a, “Doctor Lookup” pou wè si doktè pitit ou nan rezo nou an. 

Si pitit ou pa gen yon doktè oswa si doktè sa a pa nan rezo nou an, nou ka ede w chèche yon nouvo doktè ki toupre w.

PCP w la se doktè prensipal ou pou:

 • Swen prevantif.
 • Tretman si w malad oswa blese.
 • Rekòmandasyon kay espesyalis pou sèten pwoblèm medikal.

Sipò pou moun ki gen dyabèt

Si pitit ou gen dyabèt, n ap rann lavi l pi fasil. Pitit ou pral resevwa medikaman, materyèl ak edikasyon li bezwen an.

Pwogram pou moun ki gen dyabèt nou an gen ladan l ti konsèy pou swen pèsonèl pou pitit ou ak kou pou ede pitit ou jere dyabèt la. Kou a konsantre sou:

 • Planifikasyon repa nitritif.
 • Jesyon medikaman.
 • Viv yon mòd devi ki sen.

Swen oditif

Pwoblèm nan tande ka afekte lavi toulèjou pitit ou nan plizyè sans. Plan nou an gen ladan l, sèvis ak sipò pou ede pwoteje sistèm oditif pitit ou.

Nou kouvri:

 • Egzamen.
 • Terapi.
 • Tès.

Ospitalizasyon

Plan sa a peye pou tout depans pitit ou ki gen rapò avèk sejou lopital, konsa ou ka konsantre w pou ede pitit ou repoze l epi refè.

Plan nou an kouvri:

 • Swen enfimyè.
 • Chanm ak manje.
 • Materyèl ak ekipman.
 • Tretman ak terapi.
 • Tès dyagnostik ak egzamen.

E apre l fin kite lopital la, nou asire nou ke pitit ou resevwa swen swivi pou l kontinye refè lakay li.

Laboratwa ak Radyografi

Lè w konnen kisa pwoblèm lan ye e lè w detekte l bonè, sa ka fè tout yon diferans pou pitit ou. Plan nou an kouvri:

 • Laboratwa ak tès.
 • Radyografi, eskanografi, ak lòt tès imajri.

N ap ede w jwenn enfòmasyon ou bezwen an pou amelyore sante pitit ou oswa pou ede l gen meyè sante posib.

Èd nan domèn lang

Ou ka resevwa enfòmasyon nan lang ou pi pito a. Mande tousenpleman. Nou gen moun tou nan depatman sèvis kliyan nou an ki pale pliske yon lang. Gen anpil chans ke nou gen youn moun ki pale menm lang avèk ou.

Medikaman

Pa gen okenn kopeman pou medikaman ki garanti yo.

Se plan nou an ki bay preskripsyon ak renouvèlman preskripsyon pou pitit ou a.

Ou ka ranpli preskripsyon yo nan:

 • Famasi lokal ki nan rezo a.
 • Sèvis ki fè livrezon adomisil.

Sèvis pou Manm

Gen dèfwa ou ka bezwen èd pou konprann opsyon swen sante w yo. Lè w avèk nou, ou gen yon moun ou ka rele. N ap reponn kesyon w yo konplètman e avèk yon langaj ki senp.

Nou ka ede w tou pou jwenn:

 • Medsen Swen Prensipal ak Espesyalis.
 • Famasi lokal.

Sante mantal

Sante mantal toutosi enpòtan ke sante fizik. Se poutèt sa nou gen asirans ki kouvri toulède.

NurseLine℠

Pafwa, kesyon ak sitiyasyon medikal prezante a dè moman ki pa apwopriye. Lè w gen kesyon konsènan sante pitit ou, ou ka rele yon enfimyè ki gen fòmasyon 24 è pa jou, 7 jou pa semèn.

Enfimyè nou yo ki nan NurseLine pral:

 • Koute sentòm yo.
 • Gide w pou pran swen pitit ou.
 • Ba w konsèy sou kijan pou jwenn swen kay yon doktè oswa nan yon sant swen dijans.
 • Ede w konnen kilè pou w ale nan sal dijans.

Sispann itilize tabak

Ou konnen move efè fimen gen sou sante w. Ou konnen fòk ou kite fimen. Nou sipòte manm ki vle kite itilize tabak avèk antrenè ak materyèl. Sèl sa yo pap jwenn nan men nou se repwòch.

Piki ak Vaksen

Piki yo bay regilyèman ede kenbe pitit ou ansante.

Kidonk, plan nou an kouvri:

 • Piki ak vaksen yo rekòmande.
 • Piki kont lagrip.

Vizit pou moun ansante

Vizit konsiltasyon pou timoun ki ansante kay doktè w la ka ede pitit ou rete ansante. Vizit konsiltasyon sa yo ka ede detekte pwoblèm sante bonè, pou yo sa trete yo.

Sèvis prevantif gen ladan yo:

 • Konsiltasyon anyèl pou timoun.
 • Swen pou tibebe ansante, laj 5-17
 • Tès depistaj oditif.
 • Piki ak tès woutin.

Pa gen okenn kopeman pou swen prevantif yo.

Resous pou Manm

Resous pou Manm
Tcheke Kalifikasyon

Enskripsyon

Rele pou enskri jodi a.

8 a.m. rive 7 p.m. Lè Zòn Lès

1-888-216-0015
TTY: 711

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software