Florida Healthy Kids

Kontni Paj Anba paj

Florida Healthy Kids

Se pa tout plan Florida Children’s Health Insurance Program (CHIP) ki menm. Avèk plan pa nou an, pitit ou resevwa avantaj adisyonèl ke lòt plan yo pa ofri. Gade lis avantaj yo pi ba a pou wè tout sa plan nou an kouvri. Plan FL Healthy Kids nou an se pou timoun ak jenn adilt ki gen jiska laj 19 lane e ke fanmi yo satisfè ekzijans sou revni yo.

Rele UnitedHealthcare Community Plan nan
1-888-216-0015 / TTY: 711

7am - 7pm Lè zòn lès

Rele UnitedHealthcare Community Plan nan
1-888-216-0015
TTY: 711

7am - 7pm Lè zòn lès


Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Anrejistre Kounye a

Gade pou wè si doktè w la oswa lopital ou nan rezo nou an. Oswa itilize zouti sa a pou chèche yon nouvo doktè, lopital oswa espesyalis.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns ak Volusia.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou elijibilite ak anwolman sou sit Entènèt Florida Healthy Kids la.

Avantaj & Karakteristik

Swen pou moun ki ansante ak Moun ki malad

Jwenn swen sante pitit ou bezwen an pou l ka grandi ansante, oswa pou l refè si l blese oswa si l malad. Li gen ladann:

 • Chwa Doktè. Jwenn yon doktè ou fè konfyans, nan rezo nou an.
 • Medikaman. Ranpli preskripsyon pitit ou nan famasi lokal.
 • Piki ak Vaksen. Piki yo bay regilyèman ka ede pitit ou rete ansante.
 • NurseLineSM. Context link Pale avèk yon enfimyè otorize 24/7.
 • Laboratwa ak Radyografi. Tès laboratwa, radyografi, ak imajri dyagnostik kouvri.

Swen pou pwoblèm medikal

Si pitit ou gen yon bezwen espesyal pou swen sante, ou ka konte sou nou. Plan nou an pral bay swen ak sèvis adisyonèl li bezwen yo. Avantaj yo gen ladan yo:

 • Sante mantal. Sèvis konsèy ak lòt tretman disponib.
 • Jesyon Swen. Sipò pèsonèl nan men yon pwofesyonèl ki gen eksperyans.
 • Swen pou Las (opresyon) ak Alèji. Egzamen, tès ak materyèl kouvri.
 • Sipò pou moun ki gen dyabèt. Zegwi, matreryèl, plis kou sou kijan pou jere dyabèt.

Swen adomisil ak Materyèl

Jwenn swen medikal ak ekipman ou bezwen yo pou jere sante pitit ou. Pa egzanp, pwofesyonèl ki bay pitit ou swen sante ka rekòmande:

 • Ekipman ak Materyèl. Ekipman medikal adomisil kouvri.
 • Vizit enfimyè. Swen medikal pou ede pitit ou refè an tout sekirite lakay li.
 • Kowòdonatè swen. Yon moun ki responsab bay pitit ou sèvis li bezwen yo pou l refè an tout sekirite.

Lòt Èd

Gendèfwa, ou ka bezwen yon ti èd anplis pou w itilize plan sante w la. Lè sa yo, ou ka konte sou:

 • NurseLineSMPale avèk yon enfimye(è) otorize 24/7.
 • Konsèy nan domèn Nitrisyon. Konsèy itil pou amelyore rejim alimantè ak repa timoun ou.
 • Èd nan domèn Lang. Materyèl medikal ki tradui disponib gratis.
 • Florida Quit for Life (Kite pou Lavi). Antrenè ak materyèl pou ede w sispann abitid itilize tabak.

Èske w gen kesyon?

Èske w pare pou kòmanse? Rele nou nan 1-888-216-0015 TTY: 711 8am-7pm Lè Zòn Lès

Èske w gen kesyon?

Èske w pare pou kòmanse?

Rele nou:
1-888-216-0015
TTY: 711

8am-7pm Lè Zòn Lès (EST)

Zouti pou Rechèch

Rechèch pou Doktè

Chèche doktè, lopital, ak espesyalis.

Gade Lis Medikaman yo

Chèche medikaman plan sa a kouvri.

Rechèch pou Famasi

Chèche yon famasi rezo ki toupre w. 

Enfòmasyon pou Manm

Sit Entènèt pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Resous adisyonèl

Paj pou Manm

Gade plis nouvèl, mizajou ak resous pou manm yo.

Manyèl pou Manm
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software