UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)

Medicaid

Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil. 

Plan Medicaid (MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt. 

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Plan MMA an disponib nan konte ki annapre la yo:

  • Rejyon 3: Konte Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, ak Union
  • Rejyon 4: Konte Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, AK Volusia
  • Rejyon 6:  Konte Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, ak Polk yo
  • Rejyon 11: Konte Miami-Dade ak Monroe yo

Pwogram Koneksyon Sante ak Kay SMMC LTC an disponib nan konte annapre la yo:

  • Rejyon 3: Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, ak Union
  • Rejyon 4: Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, ak Volusia
  • Rejyon 6: Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, ak Polk
  • Rejyon 11: Konte Miami-Dade ak Monroe yo

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sit entènèt Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

UnitedHealthcare Community Plan pa bay manm yo yon tretman diferan akòz sèks, laj, ras, koulè, andikap oswa orijin nasyonal yo.

Si ou panse yo te trete ou nan yon fason enjis akoz sèks, laj, ras, koulè, andikap oubyen orijin nasyonal ou, ou ka voye yon plent nan:

Civil Rights Coordinator UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com

Ou dwe voye plent lan nan 60 jou oplita apati moman ou dekouvri sa. Nou ap voye yon desizyon ba ou nan 30 jou oplita. Si ou pa dakò ak desizyon an, ou genyen 15 jou oplita pou ou mande nou gade li ankò.

Si ou bezwen èd pou plent ou an, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm plan sante ou an, TTY 711, lendi jiska vandredi, 8:00 a.m. rive 8:00 p.m.

Si ou bezwen èd pou plent ou an, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm ou an.

Nou bay sèvis gratis pou ede w kominike ak nou. Pa egzanp lèt nan lòt lang oubyen ekriti gwo lèt. Oubyen ou ka mande yon entèprèt.

Pou w mande èd, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm plan sante ou an, TTY 711, lendi jiska vandredi, 8:00 a.m. rive 8:00 p.m. 

Nou bay sèvis gratis pou ede w kominike ak nou. Pa egzanp lèt nan lòt lang oubyen ekriti gwo lèt. Oubyen ou ka mande yon entèprèt.

Pou w mande èd, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm plan sante ou an, TTY 711, lendi jiska vandredi, 8:00 a.m. rive 8:00 p.m. 

Avantaj & Karakteristik

Florida UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Plan M*Plus (MMA) plan nou an se pou fanm ansent, timoun ak adilt ki reponn a egzijans pou revni yo. Ou ka chwazi pwòp doktè w, lèfini ou resevwa avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Medicaid pa ofri.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Health & Home Connection se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Resous pou Manm

Resous pou Manm

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)

Tcheke Kalifikasyon

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Medicaid MMA & LTC an ka reponn kesyon epi ede ou enskri.

Rele nou.
24 èdtan pa jou. 7 jou pa semèn.

MMA: 1-888-716-8787
LTC: 1-800-791-9233
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software