UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) ak LTC)

Medicaid

Plan Florida Medicaid yo ofri anpil kalite avantaj ansanm ak diplis ou gendwa jwenn ki itil. 

Plan Medicaid(MMA) nou an kouvri timoun, fanmi, fanm ansent ak adilt selibatè ki ka kalifye baze sou revni. Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt. 

Tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn plis enfòmasyon sou chak plan, ansanm ak avantaj yo. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan pa bay manm yo yon tretman diferan akòz sèks, laj, ras, koulè, andikap oswa orijin nasyonal yo.
Si ou panse yo te trete ou nan yon fason enjis akoz sèks, laj, ras, koulè, andikap oubyen orijin nasyonal ou, ou ka voye yon plent nan:

Civil Rights Coordinator UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com

Ou dwe voye plent lan nan 60 jou oplita apati moman ou dekouvri sa. Nou ap voye yon desizyon ba ou nan 30 jou oplita. Si ou pa dakò ak desizyon an, ou genyen 15 jou oplita pou ou mande nou gade li ankò.

Si ou bezwen èd pou plent ou an, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm plan sante ou an, TTY 711, lendi jiska vandredi, 8:00 a.m. rive 8:00 p.m.

  • Ou kapab depoze yon plent tou nan U.S. Dept. of Health and Human Services (Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Etazini). Sou entènèt: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
  • Fòm pou pote plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
  • Telefòn: Apèl gratis 1-800-368-10191-800-537-7697 (TDD) 
  • Pa lapòs: U.S. Dept. of Health and Human Services 200 Independence Avenue SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 

Si ou bezwen èd pou plent ou an, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm ou an.

Nou bay sèvis gratis pou ede w kominike ak nou. Pa egzanp lèt nan lòt lang oubyen ekriti gwo lèt. Oubyen ou ka mande yon entèprèt. Pou w mande èd, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm plan sante ou an, TTY 711, lendi jiska vandredi, 8:00 a.m. rive 8:00 p.m. 

Nou bay sèvis gratis pou ede w kominike ak nou. Pa egzanp lèt nan lòt lang oubyen ekriti gwo lèt. Oubyen ou ka mande yon entèprèt. Pou w mande èd, tanpri rele nan nimewo telefòn gratis pou manm ki ekri sou kat ID manm plan sante ou an, TTY 711, lendi jiska vandredi, 8:00 a.m. rive 8:00 p.m. 

Avantaj & Karakteristik

Florida UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Plan M*Plus (MMA) nou an se pou fanm ansent, timoun ak adilt ki satisfè ekzijans sou revni yo. Ou ka chwazi pwòp doktè w, lèfini ou resevwa avantaj adisyonèl ke lòt plan Florida Medicaid pa ofri.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou granmoun aje ki baze nan kominote ke yo riske mete nan mezon retrèt.

Resous pou Manm

Resous pou Manm

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid(MMA) ak LTC)

Tcheke Kalifikasyon

Enskripsyon

Rele pou enskri jodi a.

24 èdtan pa jou.

7 jou pa semèn.

MMA: 1-888-716-8787

LTC: 1-800-791-9233

TTY: 711

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software