UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA), Kesyon Moun Poze Souvan

UnitedHealthcare of Florida, Inc.
3100 SW 145th Avenue
Miramar, FL 33027

Medicaid se yon pwogram pou moun ki gen revni ki ba e ki satisfè sèten kondisyon elijibilite e pwogram yo ka varye de yon eta a yon lòt. Medicare se yon pwogram federal asirans sante pou moun ki gen laj 65 lane oswa ki pi gran, moun andikape oswa moun ki gen maladi ren ki nan etap final. Kalifikasyon pou Medicare pa baze sou revni, epi pwoteksyon debaz la se menm nan chak eta.


Lè w aplike pou Medicaid, ou fèt pou ranpli yon fòmilè aplikasyon. W ap bezwen plizyè lòt dokiman tou:

  • Enfòmasyon sou tout moun ki nan kay la (non, dat nesans, ak nimewo Sekirite Sosyal)
  • Enfòmasyon sou lwaye oswa ipotèk
  • Depans (sèvis piblik, gadri, elatriye)
  • Enfòmasyon sou machin
  • Etadkont labank
  • Revni (souch chèk pewòl)
  • Prèv sou andikap oswa dosye medikal ki montre yon pwoblèm medikal ki la lontan
  • Bòdwo medikal ki resan
  • Prèv sou sitwayènte
  • Enfòmasyon adisyonèl yo mande

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Florida Medicaid MMA a ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Rele nou.
24 èdtan chak jou. 7 jou chak semèn. 

1-888-716-8787
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software