UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid(MMA) ak LTC), Zouti Rechèch

Anyè Founisè yo

Atachman II, Seksyon IV. A. 8. (f), Annakò avèk s. 1932(b)(3) nan Lwa Sekirite Sosyal, anyè founisè a dwe gen ladan yon deklarasyon ki di sèten founisè ka chwazi pou pa fè sèten sèvis sou baz konviksyon relijyon oswa moral.

Chèche yon Founisè

Chwazi yon Plan pou w Chèche yon Founisè

Nan lis dewoulant lan, chwazi non Plan ki koresponn ak non ki nan kwen anba adwat la nan kat ID UnitedHealthcare ou an:

M*Plus - Avantaj Medicaid MMA Sèlman avèk UnitedHealthcare

Avantaj Koneksyon Sante ak Kay - Swen Alontèm (LTC) Sèlman avèk UnitedHealthcare

M*Plus Connection - Avantaj ni MMA ni LTC avèk UnitedHealthcare
     Tanpri konnen: Lè y ap chèche founisè, pou chèche founisè Medicaid, Manm M*Plus Connection yo ka chwazi M*Plus , epi chwazi Koneksyon Sante ak Kay pou founisè LTC yo.

Chèche yon Founisè

Lis Medikaman Prefere (Preferred Drug List, PDL) a se yon lis medikaman preskripsyon. Yo itilize li pou UnitedHealthcare Community Plan ak plan sante UnitedHealthcare gouvènman an peye. Klike sou lyen ki anba a pou w wè PDL la.

http://ahca.myflorida.com/Medicaid/Prescribed_Drug/preferred_drug.shtml

Medikaman ki Egzije Otorizasyon Davans

Gid Referans Rapid pou Règleman Lis Medikaman Prefere Eta a

Ranbousman Manm Dirèk
Si ou resevwa yon medikaman nan yon famasi ki pa nan rezo a, famasi ki pa nan rezo a p ap gen enfòmasyon ki nesesè yo pou voye bòdwo ban nou pou medikaman ou. Nan sèten sikonstans, tankou yon ijans ki deyò zòn sèvis la, ou ka resevwa ranbousman pou medikaman ou. W ap bezwen peye pou medikaman, epi answit, w ap ranpli yon fòm Ranbousman Dirèk pou Manm pou frè ou peye pou medikaman an. 

Fòm pou Ranbousman Manm Dirèk - Anglè

Reembolso Directo Para Miembros (PDF 23.72 KB)

Pou sèvis transpò ki pa ijan nan zòn ou an, tanpri rele Liy pou Rezèvasyon UHC Community Plan nan: 1-866-372-9891.

Si ou te fè yon rezèvasyon epi transpò ou an anreta oswa yon chanjman dwe fèt, tanpri rele Liy Èd UHC Community Plan pou transpò nan: 1-866-372-9892.

Medikaman ak Founiti yo vann san preskripsyon, tanpri rele OTC Health Solutions nan 1-888-628-2770 pou w fè yon kòmann.

Pou tout Sèvis Vizyon yo, tanpri kontakte South Florida Vision pou jwenn yon Etablisman nan zòn ou an nan 1-877-393-2272.

Yon ti konsèy! Itilize rezo sa a nan meni dewoulan an: UnitedHealthcare Dental Florida Medicaid M Plus

Chèche yon Dantis

Konnen Plis

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid(MMA) ak LTC)

Enskripsyon

Rele pou enskri jodi a.

24 èdtan pa jou.

7 jou pa semèn.

MMA: 1-888-716-8787

LTC: 1-800-791-9233

TTY: 711

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Manyèl pou Manm

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software