UnitedHealthcare Health & Home Connection

Medicaid

Koneksyon Sante ak Kay UnitedHealthcare (Health & Home Connection) se yon pwogram jesyon swen kowòdone pou moun ki kalifye pou Pwogram Egzansyon Swen Alontèm Plan Swen Kontwole Medicaid nan tout Eta a (Statewide Managed Care Plan Long Term Care, SMMC LTC). Misyon nou se fè moun yo rete viv endepandan nan pwòp kay yo pandan tout kantite tan ki posib.

Se UnitedHealthcare of Florida, Inc. ki administre UnitedHealthcare Health & Home Connection dapre yon kontra avèk Ajans pou Administrasyon Swen Sante an (Agency for Health Care Administration). http://www.fdhc.state.fl.us/Medicaid/index.shtml

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, Saint Johns, Sumter, Suwannee, Inyon, ak Volusia.

Pwogram Koneksyon Sante ak Kay SMMC LTC an disponib nan konte annapre la yo pou chak Rejyon:

Konte 3 Rejyon: 
Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, ak Union

Konte 4 Rejyon: 
Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, ak Volusia

Konte 6 Rejyon: 
Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, ak Polk

Konte 11 Rejyon: 
Konte Miami-Dade ak Monroe yo

UnitedHealthcare kontinye kolabore ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo, swiv tout konsèy ak pwotokòl ki apwopriye pou manm nou yo ke Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ak depatman sante piblik Eta ak lokal yo founi ki apwopriye pou manm nou yo. Tanpri konsilte Enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19) UnitedHealthcare founi. Pou aprann plis, ale nan CDC.gov

Ou kapab jwenn enfòmasyon tou sou sit entènèt Eta a https://floridahealthcovid19.gov/

Avantaj & Karakteristik

Nou ofri yon pakèt kalite sèvis swen nan kay, nan kominote ak sèvis swen pèsonèl. Sèvis yo ka gen ladan:

 • Swen pèsonèl pou ede w benyen ak abiye.
 • Èd pou menaj ak èd pou travay òdinè nan kay.
 • Livrezon repa adomisil oswa preparasyon manje.
 • Sèvis lajounen pou granmoun pou entèraksyon sosyal ak byennèt.
 • Founiti pou swen pèsonèl pou enkontinans ki pa garanti nan Medicare.
 • Swen Repi.
 • Sèvis Rezidans Asiste.
 • Sistèm èd ijans pèsonèl.
 • Terapi okipasyonèl, terapi fizik, terapi pou lapawòl, ak terapi respiratwa.
 • Chanjman nan kay pou bay sipò pou deplasman.
 • Transpò.
 • Jesyon ak èd pou pran medikaman.
 • Evalyasyon, edikasyon, ak konsèy pou oumenm ak fanmi w sou bezwen nitrisyonèl ou yo.
 • Sèvis pou reponn a bezwen sante mantal oswa abi sibstans.

Resous pou Manm

Resous pou Manm

Konnen Plis

UnitedHealthcare Health & Home Connection

Tcheke Kalifikasyon

Kesyon

Èske w pare pou kòmanse?

Espesyalis plan Health & Home Connection (Koneksyon Sante ak Kay) lan ka reponn kesyon epi ede ou enskri. 

Etap 1: Rele Choice Counseling nan liy èd apèl gratis yo a nan 1-877-711-3662.

Etap 2: Pale gratis avèk Sèvis Kliyan Koneksyon Sante ak Kay.

Lendi jiska vandredi ant 8 a.m. - 7 p.m. lè lokal

1-800-791-9233
TTY: 711

Aprann etap yo pou ou enskri.

Jwenn detay yo.

Se CARES (Comprehensive Assessment and Review of Long-Term Care Services) ki detèmine kalifikasyon pou enskripsyon nan plan UnitedHealthcare Health and Home Connection.

Pou w konnen si w kalifye, oswa pou jwenn yon inite CARES toupre ou, rele liy Èd pou granmoun aje a: 1-800-963-5337.

Kesyon

Èske w manm deja?

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software